Tекущие проекты

Podpora neziskových organizací ve středních Čechách

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 flag yellow highmsmt

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016572  

Doba realizace: 1. 5. 2020 - 28. 2. 2023

Kontaktní osoba: Kateřina Saidlová

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávacích aktivit pracovníků a dobrovolníků, kteří působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, a na navázání spolupráce s dalšími organizacemi v regionu.

Pro stabilní rodiny s migrační minulostí

Projekt je podpořen z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rodina“.

mpsv

Doba realizace:  1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Cílem projektu je podpořit zdravé fungování rodin s migrační minulostí tak, aby rodiče lépe zvládali své rodičovské role v novém prostředí a dokázali sladit rodinný a pracovní život ve prospěch dětí a

mladých dospělých, a ti se snáze začlenili do přijímající společnosti.

V rámci projektu probíhají rodinné kurzy češtiny, semináře pro rodiče, psychologické poradenství s podporou tlumočníků a svépomocné rodičovské skupiny.

Snáze v Česku

Projekt je spolufinancován z programu: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.

logolk 0

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Michaela Límová

Aktivity projektu spočívají v realizaci:

  • Podpora ve výuce češtiny před nástupem do základní školy, 2. stupeň: Kurz češtiny pro žáky - cizince po příchodu do ČR - srpen 2021, letní intenzívní kurz s dotací 40 VH  
  • Nábor dobrovolníků pro nově příchozí děti a dospělé z řad středoškoláků a vysokoškoláků, získání a vedení dobrovolníků pro mentoring a otevřené kluby
  • Akce Otevřeného klubu pro rodiny cizinců a české rodiny – majoritu 
  • Aktualizace Rozcestníku pro inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem dle vznikající legislativy

Rozcestník je dostupný zde.

Pokrok – posílení kvality rodičovských kompetencí

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017147

Doba realizace: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023 

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt řeší nepříznivou situaci rodin s migrační minulostí, které trvale žijí v Praze. Nabízí komplex na sebe navazujících aktivit, které reagují na potřeby rodin jako celku, aktivizují a motivují rodiče i děti a mládež a posilují stabilitu identifikovaných rodin.

FENOMÉN NOVÁ PŮDA

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 95. 

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011250

Doba realizace: 1. 8. 2019  – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt nabízí komplex vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny pro cizince a motivačních skupinových aktivit pro mladé cizince. Cílem projektu je podpora začlenění migrantů do většinové společnosti výukou českého jazyka, posílením a rozvojem komunikačních schopností k lepšímu porozumění a bezkonfliktnímu soužití s majoritní společností a zároveň zlepšení jejich postavení na trhu práce v České republice.

NÁŠ SPOLEČNÝ KRAJ

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006465 

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 4. 2021

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Projekt je zaměřen na podporu integrace cizinců na místní úrovni. Cílem je připravit obce ve Středočeském kraji (zejm. Kolín, Kutná Hora, Nymburk) na různé situace spojené s příchodem či dlouhodobým pobytem jednotlivců i skupin cizinců.

KOMPLEX IN MB

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0008152

Doba realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2021

Kontaktní osoby: Lenka DrahozalováPetra Baborovská

Projekt se zaměřuje na poskytování vzdělávacích aktivit a kariérového poradenství nezaměstnaným cizincům. Usiluje o zajištění dostupné pomoci nezaměstnaným cizincům, prevenci jejich nezaměstnanosti a spolu s tím se snaží vytvořit funkční síť relevantních aktérů v Mladé Boleslavi tak, aby místní prostředí bylo lépe připraveno na řešení konkrétních problémů imigrantů ve městě i případných budoucích ekonomických či migračních výkyvů.

DON’T GIVE UP!

Projekt je finančně podpořený z dánských The Velux Foundations. Realizovaný ve spolupráci s organizací META o.p.s.

Velux logo pro projektlogo meta barevne 0

Doba realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2022

Místo realizace: Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj

Kontaktní osoba: Eva Kremlíková

Projekt Don’t give up! nabízí bezplatné služby pro mladé migranty při jejich integraci do vzdělávacího systému a na trh práce v České republice.

Cílovou skupinou projektu je mladá generace migrantů ve věku 14 – 25 let, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA PEDAGOGŮ V OBLASTI ČDJ

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Kristýna Horáčková  

Projekt nabízí vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ i SŠ v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka. Aktivity projektu nabídnou pedagogům možnost zkvalitnění a rozvoje metodiky výuky češtiny jako druhého jazyka se zaměřením na práci s heterogenní skupinou a pomohou jim lépe zvládat obtížné situace při začleňování dětí s OMJ do českého školství.

MLUVÍTE ČESKY? SKUPINOVÉ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ CIZINCE

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová  

Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny pro dospělé cizince, informačního servisu pro cizince, otevřených klubů a aktivit podporujících setkávání a komunikaci cizinců s veřejností, s českou majoritou. 

MLUVÍŠ ČESKY? SKUPINOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S OMJ

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová  

Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny jako druhého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem. V rámci projektu probíhají kurzy pro předškolní i školní děti, děti a žáky bez znalosti latinky, začátečníky, ale i děti a žáky s částečnou znalostí češtiny.

ODBORNÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ZDRAVOTNÍKY-CIZINCE A PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová  

V rámci projektu jsou organizovány odborné aktivity pro zdravotníky původem z ciziny a semináře pro sociální pracovníky pracující s cílovou skupinou migrantů. Pro zdravotníky-cizince, kteří hledají uplatnění v českém zdravotnickém systému, jsou realizovány podpůrné jazykové kurzyprofesní semináře a individuální konzultace. Pro sociální pracovníky v přímých službách pro cizince proběhnou dva otevřené odborné semináře.

SPOLEČENSKÉ AKCE PRO PRACOVNÍKY, DOBROVOLNÍKY, VEŘEJNOST

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Benoit Wyn   

Cílem aktivit projektu je podpora pracovníků a dobrovolníků CIC ve vztahu k práci s cílovou skupinou imigrantů. V rámci projektu jsou realizovány společenské akce a otevřené události dobrovolnického programu.

Pro nově příchozí rodiny 2021

Projekt je finančně podpořen z dotačního programu Magistrátu Hlavního města Prahy "Rodinná politika".

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová

Projektové aktivity jsou určeny rodinám s migrační minulostí trvale žijícím v Praze, které jsou oproti rodinám českých občanů zranitelnější z důvodu různě vysoké jazykové bariéry, absence sociálních vazeb v novém prostředí, neznalosti prostředí a kulturních vzorců a dalších handicapů. 

Projekt rodinám nabízí komplex na sebe navazujících aktivit: Rodinný kurz, Informační semináře pro rodiče, Podpůrnou skupinu pro rodiče.

Mentoringové dobrovolnictví CIC v rodinách migrantů 2021

 Projekt je finančně podpořen z dotačního programu Magistrátu Hlavního města Prahy "Rodinná politika".

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba:  Benoit Wyn 

Jedná se o navazující projekt, ve kterém jsou podpořeny rodiny s migrační minulostí trvale žijící v Praze, které jsou oproti rodinám českých občanů zranitelnější z důvodu různě vysoké jazykové bariéry, absence sociálních vazeb v novém prostředí, neznalosti prostředí a kulturních vzorců a dalších handicapů.

Projekt rodinám nabízí pravidelnou podporu mentorů–dobrovolníků. Dobrovolníky projekt podporuje skrze setkání s koordinátory a semináře s odborníky. Projekt podporuje také metodické vedení programu přes konzultace s odborníky.

UČME (SE) ČESKY III. 

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámciPodpory vzdělávání v regionálním školství a podpory aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2021.

msmt

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba:Daniela Boháčová  

Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit v oblasti ČDJrodinné kurzy, letní intenzivní kurzy pro děti, doučování ze strany českých dobrovolníků, vzdělávací aktivity pro pedagogy zvyšující jejich odborné kompetence v oblasti výuky ČDJ. 

DOBROVOLNÍCI JAKO PRŮVODCI AZYLANTŮ A CIZINCŮ TRVALE USAZENÝCH V ČR

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva vnitra.

mvcr

Doba realizace:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Benoit Wyn  

Projekt počítá s dlouhodobým zapojením dobrovolníků. Projekt cizincům nabízí mentoringový program, doučování dětí a dospívajících, a klubové aktivity. Aktivity projektu probíhají ve všech regionech, kde CIC působí (Hlavní město Praha, Středočeský kraj a Liberecký kraj). Cílem projektu je cizince seznámit s jejich okolím a místními zvyklostmi, překonat jazykovou bariéru a navázat společenské sítě a tímto snížit sociální izolaci.

Nové kořeny 2

Projekt je realizován za podpory Nadace O2.

Nadace O2 logo cmyk

Doba realizace: 1. 62021 – 31. 5. 2022

Kontaktní osoba:  Benoit Wyn 

Jedná se o navazující projekt, ve kterém jsou podpořenimigranti a jejich rodinní příslušníci, kteří se rozhodli žít v České republice. Projekt má za cíl posílit komunikační kompetence, zlepšit porozumění sociokulturnímu rámci a vytvářet nové vazby v přijímající společnosti.Projekt imigrantům nabízí dvě pravidelné vzdělávací aktivity – diskuzní klub a sociokulturní výlety (exkurze).

Nové kořeny

Projekt je realizován za podpory Nadace O2.

Nadace O2 logo cmyk

Doba realizace: 1552020 – 31. 8. 2021

Kontaktní osoba:  Benoit Wyn 

Projektové aktivity podporují imigranty a jejich rodinné příslušníky, kteří se rozhodli žít v České republice. Projekt u cílové skupiny usiluje o posílení komunikačních kompetencí, zlepšení porozumění sociokulturnímu rámci a vytváření nových vazeb v přijímající společnosti.  Projekt imigrantům nabízí dvě pravidelné vzdělávací aktivity – diskuzní klub a sociokulturní výlety (exkurze).