TIẾNG SÉC DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

“Chúng tôi dạy tiếng Séc cho người nước ngoài.”