Giáo dục sau đại học

"Chúng tôi truyền lại kinh nghiệm giảng dạy tiếng Séc. Chúng tôi đào tạo cán bộ công chức và nhân viên xã hội".