Chương trình tình nguyện

„Chúng tôi tạo ra một không gian để người Séc và người nước ngoài gặp gỡ và làm quen với nhau."