In bài này

Zdravotní pojištění - země mimo EU

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ PŘI POBYTU DELŠÍM NEŽ 3 MĚSÍCE - občané zemí mimo EU

 

Každý cizinec, který pobývá v ČR, musí být zdravotně pojištěný. Doklad o zdravotním pojištění jste povinen předložit k žádosti o pobyt, k žádosti o prodloužení pobytu, nebo při pobytové kontrole. Nesplnění povinnosti mít zdravotní pojištění je porušením Zákona o pobytu cizinců na území ČR.

Pokud z nějakého důvodu nemáte zdravotní pojištění, nebo Vaše zdravotní pojištění danou situaci nepokryje, bude po vás lékař nebo léčebné zařízení požadovat po jakémkoli ošetření úhradu v hotovosti, nebo Vám předají fakturu, kterou musíte zaplatit.

 

V ČR jsou dvě formy zdravotního pojištění - veřejné a komerční (smluvní).

Ve veřejném zdravotním pojištění je:

 • občan ČR s trvalým bydlištěm v ČR
 • cizinec s povoleným trvalým pobytem v ČR
 • cizinec bez trvalého pobytu, který je zaměstnanec zaměstnavatele se sídlem v ČR
 • žadatel o mezinárodní ochranu
 • cizinec, kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana
 • cizinec s dlouhodobým vízem nebo dlouhodobým pobytem za účelem strpění pobytu na území ČR v konkrétně stanovených případech
 • novorozené dítě matky, která má dlouhodobý pobyt v ČR – pouze 2 měsíce po narození

Pro tyto osoby je účast ve veřejném zdravotním pojištění povinná, stanovená zákonem.

 

Speciálně mají úzké skupiny cizinců nárok na veřejné zdravotní pojištění v ČR na základě mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a daným státem. Jsou to např. někteří občané bývalé Jugoslávie a občané USA s dlouhodobým pobytem za účelem podnikání.

 

Komerční zdravotní pojištění musí mít:

 • cizinci s dlouhodobým vízem a dlouhodobým pobytem, kteří nejsou zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem v ČR
 • cizinci s přechodným pobytem rodinného příslušníka občana EU

 

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTÉNÍ 

Účast ve veřejném zdravotní pojištění vzniká:

 • narozením, pokud zákonný zástupce narozeného dítěte má na území ČR povolen trvalý pobyt a ve lhůtě do 60 dnů od narození požádá pro dítě o povolení k trvalému pobytu,
 • dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu na území ČR stala zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR,
 • získáním trvalého pobytu na území České republiky,
 • podáním žádosti o mezinárodní ochranu,
 • udělením azylu nebo doplňkové ochrany v ČR
 • udělením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR nebo vydáním povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území ČR, jde-li o případy konkrétně stanovené zákonem o pobytu cizinců
 • za určitých podmínek i u rodinných příslušníků občana EU, který před ČR pracoval v jiné zemi EU. Bližší informace podá zdravotní pojišťovna.
 • Novinka od 1.8.2021: účastníkem veřejného zdravotního pojištění je novorozené dítě, které se narodilo matce s dlouhodobým pobytem, ale pouze po dobu 2 měsíců od narození (přesně, do konce toho kalendářního měsíce, kdy je dítěti 60 dnů). Po této době musí rodiče sjednat pro dítě komplexní pojištění.

 

Jestliže jste účastníkem veřejného zdravotního pojištění, máte právo na výběr zdravotní pojišťovny /v ČR je více zdravotních pojišťoven/. Všechny zdravotní pojišťovny zajišťují podle zákona stejný rozsah zdravotní péče, liší se jen v nabídce některých výhod, slev a příspěvků.

Narození dítěte oznámíte zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte, do 8 dnů.

Zdravotní pojištění nemůžete odmítnout – účast jmenovaných osob je dána zákonem. Pokud nechcete být ve zdravotním pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, musíte to předem projednat se zdravotní pojišťovnou.

 

Veřejné zdravotní pojištění zaniká:

 • dnem, kdy osoba bez trvalého pobytu na území ČR přestala být zaměstnancem,
 • zrušením trvalého pobytu na území ČR
 • zamítnutím žádosti o mezinárodní ochranu, zánikem mezinárodní ochrany,
 • zrušením nebo skončením platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území ČR,
 • úmrtím nebo prohlášením cizince za mrtvého.

 

Co Je to pojistné?

Pojistné je měsíční částka, která se hradí zdravotní pojišťovně, u které jste pojištěn.

Jste-li zaměstnanec, odvádí za vás pojistné zaměstnavatel. Pokud jste v pracovním poměru - máte pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, a váš měsíční příjem dosáhl určité částky (v roce 2021 alespoň 3500,- Kč měsíčně) je povinnost zaměstnavatele odvádět za vás pojistné. Pojistné se vypočítává procenty ze mzdy, část pojistného (2/3) platí zaměstnavatel ze svých fondů, část pojistného (1/3) odečítá z vaší hrubé mzdy.

Pozor! Jestliže máte podezření, že za vás zaměstnavatel neplatí správně zdravotní pojištění, můžete si vyžádat potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny o zaplaceném pojistném.

Pojistné si platíte sám/sama, pokud za vás neplatí pojistné stát ani zaměstnavatel, např. když pracujete na dohodu o provedení práce, nepravidelnou výpomoc, příležitostné práce, atp. V roce 2023 je pojistné pro tzv. samoplátce 2 336 Kč měsíčně.

 

KDY je plátcem pojistného stát?

Stát platí pojištění za:

 • nezaopatřené děti, studenty do 26 let s trvalým pobytem
 • poživatele důchodu přiznaného podle předpisů ČR, osoby pobírající dávky sociální pomoci v hmotné nouzi, některé osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby a jejich pečovatele, některé osoby invalidní,
 • rodiče celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, příjemce rodičovského příspěvku, dávek nemocenského pojištění (nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství),
 • uchazeče o zaměstnání v evidenci Úřadu práce,
 • žadatele o mezinárodní ochranu,
 • cizince s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR nebo s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území ČR, jde-li o případy konkrétně stanovené zákonem o pobytu cizinců,
 • ve zvláštním typu situace i cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu, když pobíráte nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek a přitom v této době trvá váš původní pracovní poměr.
 • Stát platí pojištění za celý kalendářní měsíc, i když byl pojištěnec v této situaci jen část měsíce (např. evidujete se na Úřadu práce v polovině měsíce, stát platí pojištění za celý měsíc.)

 

Co se stane, když nemáte zaplacené pojistné?

Nezaplacením pojistného vám vzniká dluh, který bude zdravotní pojišťovna vymáhat včetně penále. Jakékoli nedoplatky na pojistném jsou vážnou okolností při posuzování vaší pozdější možné žádosti o udělení státního občanství ČR.

 
Kdy nejste povinen platit pojistné?

Nejste povinen platit pojistné, když pobýváte v cizině déle než 6 měsíců, pokud jste v cizině zdravotně pojištěn, a předem jste o tom informoval vaši zdravotní pojišťovnu v ČR.  Po tuto dobu, až do opětovného přihlášení, nemáte nárok na  zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění ČR. Po návratu musíte předložit doklad o zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud takový doklad nepředložíte, budete muset příslušné zdravotní pojišťovně doplatit zpětně pojistné.

 

KOMERČNÍ (SMLUVNÍ) ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

 • Jestliže nejste ve veřejném zdravotním pojištění, máte povinnost uzavřít komerční zdravotní pojištění.
 • Pro pobyt na dobu méně než 3 měsíce postačí základní zdravotní pojištění
 • Pobýváte-li na území ČR déle než 3 měsíce, máte přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU, žádáte o vydání nebo prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu, musíte mít sjednáno komplexní zdravotní pojištění.
 • Doklad o zdravotním pojištění předkládáte při vydání nebo prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému nebo přechodnému pobytu.

 

Komplexní zdravotní pojištění
 • Komplexní zdravotní pojištění zajišťuje hrazení zdravotní péče v rozsahu, který se blíží veřejnému zdravotnímu pojištění. Pokrývá např. očkování dětí, některé preventivní prohlídky, těhotenství a porod.
 • Pojištění může být sjednáno na období od 4 měsíců až do 5 let.
 • Pojištění se vztahuje na péči poskytnutou ve smluvním zařízení pojišťovny, jen v případě akutního stavu můžete využít kterékoliv zdravotnické zařízení. Pojišťovna může vyžadovat vstupní lékařskou prohlídku a nemá povinnost vás pojistit.
 • Prostudujte si předem pojistné podmínky. Komplexní pojištění má určité výluky a omezení. Zejména nepokrývá péči za zdravotní stav, který vznikl před sjednáním pojištění. Je hrazena pouze akutní stomatologická péče.
 • Dobře se informujte na termín začátku pojistného plnění a případné čekací doby.

 

Stačí vám pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče (základní pojištění)?
 • Toto pojištění je určeno pro krátkodobé pobyty a jako cestovní pojištění ho můžete sjednat i v zemi původu nebo u pojišťovny působící v jiné zemi EU.
 • U žádostí o dlouhodobé vízum (pobyty nad 90 dnů) podávaných na zastupitelském úřadě musíte při převzetí víza předložit doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče s výší pojistného plnění min. 60 000 EUR.
 • Pojištění nutné a neodkladné péče je v menším rozsahu než komplexní péče (přesně je to zdravotní péče při stavu, který přímo ohrožuje život nebo vede k vážnému ohrožení zdraví, např. úraz).
 • Pokud máte základní pojištění a budete v ČR pobývat déle než 90 dnů, musíte do 90 dnů od vstupu na území ČR uzavřít další pojištění v rozsahu komplexní péče.

 

Tyto informace jsou určeny pro občany zemí mimo EU. Pokud jste občan státu EU, platí pro Vás jiná pravidla podle Evropské směrnice o koordinaci sociálního zabezpečení. Informujte se u sociálních pracovníků CIC.

In bài này