Zdravotní pojištění - země mimo EU

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ PŘI POBYTU DELŠÍM NEŽ 3 MĚSÍCE - občané zemí mimo EU

Každý cizinec, pokud chce v ČR pobývat, musí být zdravotně pojištěný.

Jsou dvě formy zdravotního pojištění - veřejné a komerční (smluvní).

 

Ve veřejném zdravotním pojištění je:             

 • občan ČR s trvalým bydlištěm v ČR
 • cizinec s povoleným trvalým pobytem v ČR
 • cizinec bez trvalého pobytu, který je zaměstnanec zaměstnavatele se sídlem v ČR
 • žadatel o mezinárodní ochranu
 • cizinec, kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana
 • cizinec s dlouhodobým vízem nebo dlouhodobým pobytem za účelem strpění pobytu na území ČR v konkrétně stanovených případech

 

Pro tyto osoby je účast ve veřejném zdravotním pojištění povinná, stanovená zákonem.

Speciálně mohou mít úzké skupiny cizinců nárok na zdravotní pojištění v ČR na základě mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a daným státem. Jsou to např. někteří občané bývalé Jugoslávie, od 2016 také občané USA, kteří mají v ČR dlouhodobý pobytu za účelem podnikání.

      

Komerční zdravotní pojištění musí mít:

 • cizinci s dlouhodobým vízem a dlouhodobým pobytem, kteří nejsou zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem v ČR
 • cizinci s přechodným pobytem rodinného příslušníka občana EU

 

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTÉNÍ

Jak se stanete účastníkem veřejného zdravotního pojištění?

 

Zdravotní pojištění vzniká:
 • narozením, pokud zákonný zástupce narozeného dítěte má na území ČR povolen trvalý pobyt a ve lhůtě do 60 dnů ode dne narození dítěte požádá pro toto dítě o vydání povolení k trvalému pobytu,
 • dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu na území ČR stala zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR,
 • získáním trvalého pobytu na území České republiky,
 • podáním žádosti o mezinárodní ochranu,
 • udělením azylu nebo doplňkové ochrany v ČR
 • udělením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR nebo vydáním povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území ČR, jde-li o případy konkrétně stanovené zákonem o pobytu cizinců
 • za určitých podmínek i u rodinných příslušníků občana EU, který pracuje nebo pracoval v jiné zemi EU. Bližší informace podá zdravotní pojišťovna vašeho člena rodiny/občana EU.

 

Jestliže patříte mezi osoby, na které se vztahuje veřejné zdravotní pojištění, máte právo na výběr zdravotní pojišťovny /v ČR je více zdravotních pojišťoven/. Rozdíl je v případě narození dítěte na území ČR, které se stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka (narození dítěte jste povinen oznámit této zdravotní pojišťovně do 8 dnů). Všechny zdravotní pojišťovny zajišťují podle zákona stejný rozsah zdravotní péče, liší se jen v nabídce některých výhod, slev a příspěvků.

 

Zdravotní pojištění zaniká:
 • dnem, kdy osoba bez trvalého pobytu na území ČR přestala být zaměstnancem,
 • zrušením trvalého pobytu na území ČR zastavením řízení nebo zamítnutím žádosti o mezinárodní ochranu,
 • odnětím nebo zánikem mezinárodní ochrany,
 • zrušením nebo skončením platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území ČR,
 • úmrtím nebo prohlášením cizince za mrtvého.

 

Co je to pojistné?

Pojistné je částka, která se hradí zdravotní pojišťovně, u které jste pojištěn, a to zpravidla měsíčně.

Jste-li zaměstnanec, odvádí za vás pojistné zaměstnavatel. Pokud jste v pracovním poměru - máte pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, a váš měsíční příjem dosáhl určité částky (v roce 2021 alespoň 3500,- Kč měsíčně) je povinnost zaměstnavatele odvádět za vás pojistné. Část pojistného (2/3) platí zaměstnavatel ze svých fondů, část pojistného (1/3) odečítá z vaší mzdy. Pozor! Jestliže máte podezření, že za vás zaměstnavatel (firma, agentura) neplatí správně zdravotní pojištění, můžete si vyžádat potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny o zaplaceném pojistném/.

Pojistné si platíte sám/sama, pokud za vás neplatí pojistné stát ani zaměstnavatel nebo nemáte určitou hranici příjmu (v roce 2021 částka 3500,- Kč), např. když pracujete na dohodu o provedení práce, nepravidelnou výpomoc, příležitostné práce, atp. V roce 2021 je pojistné pro tzv. samoplátce 2052,- Kč měsíčně.

 

KDY je plátcem pojistného stát?

Stát platí pojištění za:

 • nezaopatřené děti,
 • poživatele důchodu přiznaného podle předpisů ČR, osoby pobírající dávky sociální pomoci v hmotné nouzi, některé osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby a jejich pečovatele, některé osoby invalidní,
 • rodiče celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, příjemce rodičovského příspěvku, dávek nemocenského pojištění (nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství), atd.,
 • uchazeče o zaměstnání v evidenci Úřadu práce,
 • žadatele o mezinárodní ochranu,
 • cizince s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR nebo s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území ČR, jde-li o případy konkrétně stanovené zákonem o pobytu cizinců,
 • ve zvláštním typu situace i cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu, když pobíráte nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek a přitom v této době trvá váš původní pracovní poměr.
 • Stát platí pojištění za celý kalendářní měsíc, i když byl pojištěnec v této situaci jen část měsíce (např. evidujete se na Úřadu práce v polovině měsíce, stát platí pojištění za celý tento měsíc.

 

co se stane, když nemáte zaplacené pojistné?

Nezaplacením pojistného v určené výši a včas vám vzniká dluh, který bude zdravotní pojišťovna vymáhat včetně penále. Jakékoli nedoplatky na pojistném jsou vážnou okolností při posuzování vaší pozdější možné žádosti o udělení státního občanství ČR.

 

Kdy nejste povinen platit pojistné?

Nejste povinen platit pojistné, když pobýváte v cizině déle než 6 měsíců, pokud jste v cizině zdravotně pojištěn, a předem jste o tom informoval vaši zdravotní pojišťovnu v ČR.  Po tuto dobu, až do opětovného přihlášení, nemáte nárok na  zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění ČR. Po návratu musíte předložit doklad o zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud takový doklad nepředložíte, budete muset příslušné zdravotní pojišťovně doplatit zpětně pojistné.

 

KOMERČNÍ (SMLUVNÍ) ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Jaké komerční pojištění musíte mít?

 • Jestliže nejste ve veřejném zdravotním pojištění, máte povinnost uzavřít komerční zdravotní pojištění.
 • Pobýváte-li na území ČR déle než 3 měsíce, máte přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU, žádáte o vydání nebo prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu, musíte mít sjednáno zdravotní pojištění v rozsahu komplexní péče.
 • Doklad o zdravotním pojištění předkládáte při vydání nebo prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému nebo přechodnému pobytu. Pojišťovna, u které pojištění sjednáváte, musí mít oprávnění provozovat toto pojištění na území České republiky.
 • V současné době jsou to pojišťovny: Pojišťovna VZP Pozor! PVZP  není totéž jako VZP ČR, Uniqua, ERGO, Axa Assistance, Maxima a pojišťovna Slavia. Pojistné podmínky těchto pojišťoven se liší zejména ve výlukách z pojištění, době, na kterou můžete pojištění minimálně sjednat, výpovědní dobou a výší pojistného.

 

Komplexní zdravotní pojištění
 • Komplexní zdravotní pojištění zajišťuje hrazení zdravotní péče v rozsahu, který se blíží veřejnému zdravotnímu pojištění (pokrývá např. očkování dětí, některé preventivní prohlídky, těhotenství a porod.
 • Pojištění může být sjednáno na období od 3 měsíců až do dvou nebo tří let.
 • Pojištění se vztahuje na péči poskytnutou ve smluvním zařízení pojišťovny (pojišťovny mají smlouvu s vybranými lékaři), jen v případě akutního stavu můžete využít kterékoliv zdravotnické zařízení. Některé pojišťovny vyžadují, aby pojištěný v případě potřeby péče nejdříve kontaktoval asistenční službu.
 • Pojišťovna může vyžadovat vstupní lékařskou prohlídku a nemá povinnost vás pojistit.
 • Výše pojistného je u různých pojišťoven různá, závisí na pohlaví, věku a případně vybrané variantě pojištění.
 • Náklady na zdravotní péči z komplexního pojištění jsou vždy kryty omezeně podle smluvních podmínek. Prostudujte si proto předem pojistné podmínky, zejména "výluky z pojištění". které se u jednotlivých pojišťoven liší. Výluka z pojištění znamená, že konkrétní situaci či nemoc pojišťovna neproplatí!
 • Informujte se u více pojišťoven, než pojištění sjednáte. Od roku 2016 většina pojišťoven upravila své podmínky a zrušila nejvíce problematické výluky (např. léčba inzulínem při nemoci cukrovkou, léčba hepatitidy, duševních nemocí, vrozené vady u dětí jsou nyní pojištěním kryté). Přesto každá pojišťovna stále určité situace má ve výlukách a neproplácí je. 
 • U všech pojišťoven platí, že pojištění nekryje léčbu v odborných léčebných ústavech, léčbu stavů zaviněných z vaší strany, nebo pokud nemoc vznikla před sjednáním pojištění nebo během čekací doby. Je hrazena pouze akutní stomatologická péče.
 • Dobře se informujte na termín začátku pojistného plnění a případné čekací doby. Například ve standardní variantě pojištění je u těhotenství a porodu uplatňována čekací doba 3 měsíců u těhotenství a 8 měsíců u porodu, pokud otěhotníte do 3 měsíců nebo porodíte do 8 měsíců od sjednání pojištění, standardní varianta péči nehradí. Pro takovou situaci je možno využít speciální variantu pojištění pro těhotenství a porod.
 • Pojišťovny nabízejí kromě standardní i různé speciální varianty pojištění, např. rozšířená platnost pro státy Schengenu, pro sporty, pro těhotenství a porod s krytím pro novorozené dítě. Tato speciální varianta je dražší než běžné komplexní pojištění, pokrývá péči v těhotenství a při porodu bez čekací doby a také  poporodní péči o novorozence od narození do 3 měsíců bez přerušení pobytu v porodnici. Tuto variantu pojištění může žena uzavřít, když už je těhotná.
 • Když vám poskytne zdravotní péči lékař, který nemá smlouvu s vaší pojišťovnou, může od vás vyžadovat platbu v hotovosti a řekne vám, že tuto platbu vám potom proplatí pojišťovna. Pojišťovna ale platí pouze podle určených limitů, jestliže vám lékař účtoval více než jsou limity pojišťovny, dostanete od pojišťovny méně než jste lékaři zaplatil/a.
 • Když sjednáváte zdravotní pojištění u jiné pojišťovny než dříve, nebo jste měli v pojištění časovou mezeru, jde o nové pojištění - výluky z pojištění a čekací doby se začínají počítat znovu.
 
Stačí vám pojištění v rozsahu nutné a neodkladné (základní) péče?
 • Toto pojištění můžete mít, když žádáte o krátkodobé nebo dlouhodobé vízum na zastupitelském úřadě. Toto pojištění je určeno pro krátkodobé pobyty a jako cestovní pojištění ho můžete sjednat i v zemi původu nebo u pojišťovny působící v jiné zemi EU.
 • U žádostí o dlouhodobé vízum (pobyty nad 90 dnů) podávaných na zastupitelském úřadě v zemi původu je potřeba při převzetí víza předložit doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče s výší pojistného plnění min. 60 000 EUR.
 • Pojištění nutné a neodkladné péče je v menším rozsahu než komplexní péče (přesně je to zdravotní péče při stavu, který přímo ohrožuje život nebo vede k vážnému ohrožení zdraví, např. úraz).
 • Pojištění musí zajišťovat úhradu nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území ČR, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastníte, popřípadě do jiného státu, ve kterém máte povolen pobyt, a to do výše minimálně 60 000 EUR, a to bez vaší spoluúčasti na těchto nákladech. Z tohoto pojištění nesmí být vyloučeny úrazy, které se staly po požití alkoholu, omamných a návykových látek, nebo v důsledku úmyslného jednání.

 

Vy nebo někdo druhý je bez zdravotního pojištění?
 • Mít uhrazené zdravotní pojištění je vaší povinností při pobytu na území ČR. Doklad o zdravotním pojištění jste povinen/povinna předložit k žádosti o pobyt, k žádosti o prodloužení pobytu, nebo při pobytové kontrole.
 • Pokud z nějakého důvodu nemáte zdravotní pojištění, nebo pokud Vaše zdravotní pojištění danou situaci nepokryje, bude po vás lékař nebo léčebné zařízení požadovat po jakémkoli vyšetření, ošetření nebo zákroku úhradu v hotovosti,nebo Vám předají fakturu, kterou musíte zaplatit.
 • Nesplnění povinnosti mít zdravotní pojištění může být důvodem zrušení platnosti vydaného oprávnění k pobytu na území ČR.

 

Tyto informace jsou určeny pro občany zemí mimo EU. Pokud jste občan státu EU, platí pro Vás jiná pravidla – evropské zdravotní pojištění, koordinace sociálního zabezpečení.