Skončení pracovního poměru


 1. Skončení pracovního poměru 
 2. Dohoda o ukončení pracovního poměru 
 3. Výpověď 
 4. Odstupné
 5. Okamžité zrušení pracovního poměru 
 6. ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ 
 7. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

 

 

 1. Skončení pracovního poměru

Váš pracovní poměr může být ukončen jen: 

 1. dohodou,
 2. výpovědí,
 3. okamžitým zrušením,
 4. zrušením ve zkušební době,
 5. uplynutím sjednané doby 

 

Pracovní poměr cizince může také skončit: 

 • dnem, kterým má skončit jeho pobyt na území České republiky podle rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
 • uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo zaměstnanecká karta,
 • dnem vyhoštění z území ČR

 

2. Dohoda o ukončení pracovního poměru

Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout na skončení pracovního poměru k určitému dni.

Dohoda musí být písemná, jinak je neplatná! Můžete požadovat, aby v dohodě byly uvedeny důvody skončení pracovního poměru. (Pozn.: Když je v dohodě písemně uveden organizační důvod, máte nárok na odstupné.)

Musíte dostat originál dohody o skončení pracovního poměru. 

Pracovní poměr končí dnem uvedeným v dohodě.

Na dohodu přistupte pouze, pokud je pro vás výhodná. Pokud dohodě nerozumíte, nic nepodepisujte a poraďte se u nás v poradně! Mohli byste tak přijít o nárok na odstupné!

 

3. Výpověď

Výpověď může dát zaměstnavatel i zaměstnanec.Musí býtpísemná a doručená druhé straně, jinak je neplatná. 

Zaměstnanec můždát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Zaměstnavatel vám může dát výpověď jen z určitých důvodů uvedených v zákoně, nejčastěji:

1. organizační důvody (změny):

  • zaměstnavatel nebo jeho část se ruší,
  • zaměstnavatel nebo jeho část se stěhuje,
  •  jako zaměstnanec se stanete nadbytečným,

2. změna zdravotního stavu: jestliže nesmíte podle posudku závodního lékaře dál dělat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, nebo jste podle lékařského posudku ztratil schopnost vykonávat dál dosavadní práci

3. zaměstnavatel je nespokojen s vaší prací:nejdříve vás musí písemně upozornit a dát vám přiměřený čas k nápravě

4. porušíte povinnost dodržovat léčebný režim zvlášť hrubým způsobem v době vaší dočasné pracovní neschopnosti, např. být v místě pobytu, dodržovat lékařem povolený rozsah vycházek (zaměstnavatel sleduje prvních 14 dní vaší nemoci).

 

Pokud byla dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je nejméně 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Pozor! Zaměstnavatel vám nemůže dát výpověď v některých situacích, např. když jste na nemocenské, v době těhotenství nebo během mateřské dovolené. Výjimkou jsou organizační změny.

 

4. Odstupné

Odstupné vám náleží, pokud jste dostal/-a výpověď nebo dohodu:

 1. z organizačních důvodů,
 2. ze zdravotních důvodů (pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení touto nemocí).

Abyste dostali odstupné, musí být ve výpovědi nebo dohodě některý z důvodů uveden!

 

Odstupné z organizačních důvodů je ve výši nejméně:

 • 1 průměrné měsíční mzdy, pokud jste u zaměstnavatele pracoval/-a méně než jeden rok,
 • 2 průměrné měsíční mzdy, pokud jste u zaměstnavatele pracoval 1 – 2 roky,
 • 3 průměrné měsíční mzdy, pokud jste u zaměstnavatele pracoval více než 2 roky

Odstupné ze zdravotních důvodů je 20 x vaše průměrná mzda.

 

Pozor! Pokud máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, úřad práce vám ji začne vyplácet až po uplynutí doby, za kterou vám náleží odstupné. 

 

5. Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžitě zrušit pracovní poměr můžete vy i zaměstnavatel, a to vždy písemně a musí být přesně určen důvod.

Zaměstnavatel může pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, když jste:

 • byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
 • zvlášť hrubě porušil svoje pracovní povinnosti

Zaměstnavatel nemůže okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou ženou, ženou na mateřské dovolené, nebo pracovníkem na rodičovské dovolené.

 

Vy jako zaměstnanec můžete okamžitě zrušit pracovní poměr jen tehdy, jestliže:

 • vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. (Pozor! Nezaměňte den splatnosti a den výplaty. Splatnost je do konce měsíce následujícího po odpracovaném měsíci.)
 • podle posudku závodního lékaře nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel vás nepřeřadil do 15 dnů na jinou vhodnou práci

obou případech vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tj. minimálně 2 měsíce).

 

6. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Vy i zaměstnavatel můžete ukončit zaměstnání ve zkušební době, pokud byla ve smlouvě dohodnuta. Musí být písemně. Zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr v době vaší pracovní neschopnosti.

Pozor! Důvody ukončení pracovního poměru mají vliv na výši podpory v nezaměstnanosti! Jestliže ukončíte zaměstnání bez vážného důvodu sami výpovědí nebo dohodou se zaměstnavatelem (podepíšete dohodu a nebudou v ní uvedeny důvody ukončení ze strany zaměstnavatele), budete ji dostávat nižší (45% průměrného měsíčního výdělku). 

 

7. Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Zaměstnavatel vám musí dát: 

 • originál dohody o skončení pracovního poměru nebo výpovědi
 • potvrzení o zaměstnání (dříve zápočtový list)
 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, 
  sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
 • posudek o pracovní činnosti, pokud o něj požádáte
 • výstupní list 

 

Potvrzení o zaměstnání budete potřebovat při nástupu do nového zaměstnání nebo při registraci na Úřadu práce. Jedno vyhotovení si ponechte jako doklad o své pracovní kariéře. Tento dokument musí obsahovat zejména: údaje o tom, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, o době trvání, druhu vykonávaných prací, o vaší dosažené kvalifikaci, o odpracované době, informace o srážkách, o tom, zda ke skončení došlo z důvodu hrubého porušení pracovních povinností atp. 

 

Odmítá vám zaměstnavatel vydat potvrzení o zaměstnání? 

Lze dát podnět Inspektorátu práce, který může u zaměstnavatele provést kontrolu, uložit mu pokutu, ale nemůže zaměstnavatele jinak přimět k vydání tohoto potvrzení. Možností je žalovat zaměstnavatele na vydání potvrzení o zaměstnání. Žaloba se podává vždy u soudu příslušného podle místa zaměstnavatele.

 

Máte podezření na neoprávněné skončení pracovního poměru, překročení zákazu výpovědi, nedostal jste nic písemně? Co ještě můžete udělat? 

 • Napsat doporučený dopis zaměstnavateli s dotazem, jestli a ke kterému datu byl skončen pracovní poměr.
 • Kontaktovat místní Inspektorát práce a žádat o provedení kontroly u zaměstnavatele. Musíte mít písemně alespoň dokument o pracovním poměru (smlouvu, dohodu).
 • Dát žalobu k soudu. Neoprávněné skončení pracovního poměru můžete uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Žaluje se vždy u soudu podle místa zaměstnavatele.
 • Pokud vás zaměstnávala agentura a neplnila povinnosti, můžete dat také podnět na Ministerstvo práce a sociálních věci, odbor zprostředkování, a ten může nařídit kontrolu.

(Poznámka: Lze využít všechny tyto možnosti, ale musíte dát pozor, aby neuběhla lhůta pro možnost řešení u soudu. Žaloba na neplatnost by měla být podána jako první věc!)

 

Co můžete dělat v případě, že vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu? 

Jestliže vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo její část do 15 dnů po uplynutí termínu její splatnosti, můžete okamžitě zrušit pracovní poměr. Dále máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku za dobu odpovídající výpovědní lhůtě (2 měsíce).

Další postup závisí na tom,v jaké fázi platební neschopnosti (insolvence) se váš zaměstnavatel nachází. V případě, že na zaměstnavatele ještě nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, můžete podat podnět ke kontrole k Inspektorátu práce. Když zaměstnavatel i přes hrozbu pokuty Inspektorátem práce odmítne dlužnou mzdu vyplatit, nezbývá než se svých nároků domáhat soudní cestou.

Jestli bylo už u zaměstnavatele zahájeno insolvenční řízení, zjistěte si, v jaké fázi je průběh tohoto řízení. To zjistíte na Úřadu práce:https://www.uradprace.cz/web/cz/hledani-zamestnavatelu-v-insolvenci

Úřad práce vám může také splatit část vaší nezaplacené mzdy nebo odstupného - požádejte písemně. Přečtěte si informace od Úřadu práce zde: https://1url.cz/Hz5cz

Pozor! Žádat o nevyplacenou mzdu můžete pouze do určité doby – informujte se na ÚP co nejdříve! 

 

Máte podezření, že vám zaměstnavatel neplatil správně zdravotní nebo sociální pojištění? 

Obraťte se nejprve na zaměstnavatele o vysvětlení, pak na vaši zdravotní pojišťovnu nebo na pracoviště Správy sociálního zabezpečeni podle sídla zaměstnavatele. Vyžádejte si písemný přehled zaplaceného pojistného. Zjistíte-li nedostatky, doložte dobu trvaní pracovního poměru Správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

 

Tento informační materiál byl vypracován v rámci projektu podpořeného Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí.