Starší projekty

Češi a cizinci - mluvíme spolu

Projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2016.

Logo CMYK

Doba realizace: březen – prosinec 2016

Projekt je zacílen na oslovení české veřejnosti prostřednictvím audiovizuálních i písemných záznamů příběhů cizinců, konkrétních a skutečných (komunikačních i jiných životních) situací, při nichž se Češi s cizinci potkávají a naopak. Jeho cílem je představovat cizince žijící v ČR objektivnějším způsobem, než jak je problematika integrace často zobrazována v běžných médiích a vedle toho předávat české veřejnosti i užitečné nástroje, jak vstřícně, bez předsudků či se zbytečnými zábranami překlenovat některé komunikační potíže vyplývající z kontaktu s osobou s dosud nedostatečnými jazykovými či sociokulturními kompetencemi.

V rámci projektu byly připravovány audiovizuální spoty, sbírány příběhy klientů CIC a dalších cizinců, jež budou všechny představeny v rámci informační kampaně i v rámci informačních seminářů pro školy a veřejné instituce.

ZAPOJ SE! - PROGRAMY PRO ZAPOJENÍ MIGRANTŮ A ČESKÉ MAJORITY

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

eea fondy

Doba realizace: 1. 8. 2014  – 30. 4. 2016

Kontaktní osoba: Vladislav Günter

Projekt je zaměřen na podporu rovných příležitostí migrantů při výkonu zaměstnání a zapojování do běžného vzdělávacího systému dětí migrantů. Prostřednictvím zapojování příslušníků majority a osvětového působení i skrze vzdělávání pracovníků v přímé péči projekt dodá nové nástroje ochrany migrantů před diskriminací a podpory rovných práv v obou vytyčených oblastech. V rámci projektu vznikají nové metodiky sociální práce CIC s migranty a již úspěšně probíhá nový formát výuky: rodinné kursy češtiny pro cizince. Vedle toho projekt nabízí i řadu veřejných akcí (besed) na uvedená témata i mediální školení zaměstnanců CIC. Hlavním výstupem pak bude publikace shrnující v průběhu projektu nasbírané kazuistiky a příklady dobrých praxí. Odbornými garanty projektu jsou META - společnost pro příležitosti mladých migrantů a JUDr. Radka Medková.

U příležitosti jejího vydání jsme před koncem projektu také uspořádali veřejnou besedu v Evropském domě v Praze.

SPOLEČNÝ KRAJ - S CIZINCI JAKO S NAŠINCI

Podpořeno Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF) a Ministerstvem vnitra ČR.

EU vlajkaLogo CMYK

Doba realizace: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015

Kontaktní osoba: Vladislav Günter

Projekt je zaměřen na rozvíjení spolupráce mezi poskytovateli služeb cizincům ve Středočeském kraji a zástupci obcí zapojenými do integrace cizinců na místní úrovni, mezi místními institucemi i rodinnými centry s cílem efektivního a aktivnějšího zapojení majority v této oblasti. Součástí projektu je i oslovení české veřejnosti prostřednictvím mediálních aktivit - kampaně, aktualizace a rozšíření materiálů oslovujících českou veřejnost s hlubším zájmem o migrační a integrační problematiku: příručka pro dobrovolníky a příručka "Jak efektivně komunikovat s cizincem".

Kampaň ČEŠI A CIZINCI - MLUVME SPOLU!

Příručka pro snadnější porozumění - my a cizinci

Jak a proč být průvodcem cizince - příručka (nejen) pro dobrovolníky

AAD2-ASISTENCE AZYLANTŮM A OSOBÁM S DOPLŇKOVOU OCHRANOU

Podpořeno Evropským uprchlickým fondem (EUF).

EU vlajkaLogo CMYK

Doba realizace: 1.1. 2014 – 30. 6. 2015

Kontaktní osoba: Lucie Ditrychová

S podporou Evropského uprchlického fondu realizujeme poradenství osobám s udělenou mezinárodní ochranou (azylem) a osobám s doplňkovou ochranou. Projekt nabízí: sociálně právní poradenství, asistenci při jednání na úřadech a uplatňování nároků včetně SIP, pomoc s žádostí a státní občanství ČR, pomoc při vyhledání zaměstnání včetně rekvalifikací, pomoc při zajištění léků a zdravotnických pomůcek. Služba je poskytována v poradně v Praze na adrese Kubelíkova 55, Praha 3, dále v poradně v Kolíně, Mladé Boleslavi a v Liberci, a také v terénu dle domluvy.

CHCEME TU USPĚT

Podpořeno Evropským sociálním fondem - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

esf do archivu projektu

Doba realizace: 1. 5. 2013 – 31. 4. 2015

Kontaktní osoba: Lenka Kubičárová

Hlavním cílem projektu je podpořit nezaměstnané cizince žijící trvale ve Středočeském kraji, při vstupu na český trh práce.

UPGRADE - INCREASE YOUR POTENTIAL!

Podpořeno Evropským sociálním fondem - Operační program Praha Adaptabilita.

upgrade logo archiv projektu

Doba realizace: 1.1. 2015 – 31.10. 2015

Kontaktní osoba: Kateřina Ošancová

Cílem projektu je podpořit cizince v Praze při jejich vstupu nebo ke zlepšení jejich postavení na trhu práce. Jde o skupinu cizinců, kteří nepotřebují v ČR povolení k zaměstnání a jsou buď nezaměstnaní anebo pracují na nekvalifikovaných pozicích a to zejména ti, jenž jsou při hledání pracovního uplatnění dále znevýhodněni např. z důvodu zdravotních, péčí o závislé členy rodiny, vyšším či naopak nízkým věkem, chybějící kvalifikací, dlouhodobou nezaměstnaností apod.. Smyslem projektu je u této cílové skupiny podpořit obecné kompetence pro efektivní hledání zaměstnání i specifickou kvalifikaci, a pomoci získat uplatnění na odpovídajících pracovních pozicích. Mezi klíčové aktivity projektu patří systematické pracovní poradenství, profesní diagnostika, jobkluby, specifické vzdělávací/rekvalifikační kurzy, včetně kurzů českého jazyka a podpora formou mzdových příspěvků zaměstnavateli. Výstupem projektu budou rovněž dva info letáky pracovněprávního poradenství pro cizince - férové zaměstnání, v různých jazykových mutacích.

OPEN MINDED CLUB

Podpořeno fondem eBay Foundation.

eBay Foundation Logo

Doba realizace: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2015

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová

Open Minded Club = Otevřený klub pro otevřené lidi

  • Společenské aktivity (výlety, diskuse, prezentace, večery deskových her apod.) pro cizince i české spoluobčany.
  • Prostor pro rozvíjení dialogu  mezi cizinci a majoritou.
  • Podporuje zapojení cizinců do českého prostředí, navázání společenských sítí a rozvíjení komunitního života.
  • Ve středočeských městech Kolín, Mladá Boleslav, Kladno, Mělník, Poděbrady, Kutná Hora.

PROJEKT „ZKUSTE UČIT VÁŠ JAZYK: CIZINCI JAKO LEKTOŘI JAZYKŮ"

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

upgrade logo archiv projektu

Doba realizace: 1. 6. 2013 – 31. 12. 2014

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit nový kurz lektorských dovedností, tentokrát pro cizince trvale žijící v Praze, kteří chtějí učit svůj jazyk, zejména ruštinu a vietnamštinu. Formát kurzu byl založen na stávajícím kurzu lektorských dovedností pro výuku češtiny, který CIC pořádá již několik let.

V rámci projektu proběhly dva pilotní kurzy lektorských dovedností pro cizince včetně praxí. Tyto kurzy byly zdarma.

 

PROJEKT PUSH UP - PŘÍLEŽITOST UPLATNIT SVOU HODNOTU

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

upgrade logo archiv projektu

Doba realizace: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2014

Cílem programu bylo naučit účastníky efektivně hledat práci a umožnit účastníkům zvýšit si kvalifikaci nebo se naučit něco nového a zvýšit tak své šamce najít práci.

OUR FIRST TIME - EVROPSKÝ DOBROVOLNÍK V CIC POPRVÉ

EU vlajka Mládež v akci

Doba realizace: 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014

Centrum pro integraci cizinců se zúčastnil projektu Evropské dobrovolné služby v rámci, které hostila dobrovolnici z Ukrajiny. Ta v CIC pomáhala s propagací, evaluací a komunikací s klienty.

 

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI S PORUCHAMI ZRAKU

Projekt podpořil Nadační fond Českého rozhlasu.

 

Nadacni fond CRo H RGB

Cílem a účelem projektu je založení výtvarného ateliéru pro děti s poruchami zraku a nevidomé, s metodou používání všech smyslů vnímání člověka, metoda vychází z psychologie Rudolfa Steinera a učí děti cítit a prožívat barvy i přes zrakové postižení. Realizátorka má osobní zkušenost s dítětem s vícečetným postižením, vzdělání v architektuře, zkušenost s výtvarným uměním. Projekt bude poskytován dětem zdarma, individuální výtvarné hodiny, 2 děti denně každý pracovní den. Děti budou dojíždět v doprovodu pracovnice ZŠ Loretánská.

CIC tímto projektem podporoval realizaci nápadu a rozjezd samostatného programu naší klientky Larissy Ruzjak, z něhož budou mít prospěch děti s poruchami zraku i jejich rodiny.

SPOLEČNÝ KRAJ – KLUBY ORGANIZOVANÉ CIZINCI

Projekt zahrnuje zapojení aktivních cizinců z vybraných měst Středočeského kraje (Kolín, Kladno, Mělník, Kutná Hora, Poděbrady a Mladá Boleslav) a Prahy, kteří tvoří organizační tým pro pořádání vlastních aktivit. Vybraní cizinci působí jako dobrovolníci – organizátoři.  Pod vedením koordinátorky, která je rovněž cizinkou a sdílí s nimi proto zkušenost migrace a integrace do české společnosti, organizují klubové akce ve městech Středočeského kraje.a v Praze.

Projekt je podpořen MInisterstvem vnitra ČR v rámci programu na podporu integrace cizinců v roce 2015.