SỨ MỆNH, MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC VÀ QUY TẮC CỦA DỊCH VỤ

 SỨ MỆNH

Sứ mệnh phục hồi chức năng xã hội của CIC nhằm giúp đỡ người nước ngoài sinh sống lâu dài tại Cộng hòa Séc có được các kỹ năng và khả năng giúp họ hội nhập vào thị trường lao động và sau đó là tham gia vào tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội tại Cộng hòa Séc.

 

MỤC TIÊU CỦA DỊCH VỤ

  • Kích hoạt và tạo động lực cho nhóm đối tượng tham gia vào thị trường lao động tại Cộng hòa Séc.
  • Tăng cường sự hiểu biết của nhóm đối tượng đối với các yêu cầu của thị trường lao động Séc và trong lĩnh vực thuật ngữ và quy định cơ bản của luật lao động.
  • Tăng cơ hội của nhóm đối tượng tìm được việc làm, tức là giúp họ chuẩn bị cho quá trình tuyển dụng một cách tốt nhất có thể và nâng cao kiến thức về tiếng Séc của họ.
  • Giúp nhóm đối tượng mục tiêu duy trì công việc của họ (hiểu được trách nhiệm của một người nhân viên, có khả năng giao tiếp tại nơi làm việc, v.v.).

 

NGUYÊN TẮC KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ

  • Cách tiếp cận được cá nhân hóa và bình đẳng.
  • Nhằm mục đích phát triển các kỹ năng hiện có của khách hàng, hỗ trợ tính độc lập.
  • Bảo mật thông tin được cung cấp.
  • Dịch vụ phục hồi chức năng xã hội được cung cấp miễn phí (ngoại trừ một số dịch vụ bổ sung - các hoạt động giáo dục tùy chọn - ví dụ như tham gia các khóa học máy tính, một số khóa học tiếng Séc, v.v.)