Statut o. p. s.

Správní orgány CIC

 

Správní rada

Kamila Strachoňová - předsedkyně

Tomáš Klumpar

Karolína Dobiášová
   

Dozorčí rada

Karel Šedivý - předseda

Hana Solařová

Milan Štemberg

 

 

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Zakladatelé: Gozel Challyjeva, Angelino dos Santos da Silva a Vladislav Günter

2. Zakladatelé touto smlouvou založili obecně prospěšnou společnost, jejíž název je Centrum pro integraci cizinců a jejímž sídlem je Kubelíkova 55, 130 00  Praha 3.

3. Tato zakládací smlouva byla sepsána v souvislosti se změnou právní formy občanského sdružení Centrum pro integraci cizinců, IČO 26631997, založeného v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, na tuto obecně prospěšnou společnost.

4. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

5. Společnost vyvíjí svoji činnost v níže uvedeném rozsahu v tuzemsku i v zahraničí. Společnost je nevýdělečnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle.

Čl. II

Obecně prospěšné služby

1. Společnost zajišťuje zejména tyto obecně prospěšné služby:

 1. zajišťování sociálních služeb pro migranty žijící v ČR,
 2. zajišťování, tj. organizace, vývoj i zprostředkování vzdělávacích aktivit migrantům, českým občanům i občanům jiných států, včetně rekvalifikačních kursů,
 3. dobrovolnická služba,
 4. rozvojová spolupráce ve vazbě na migraci a prevenci nelegálních forem migrace a zneužívání nevýhodného postavení migrantů,
 5. osvětová činnost,
 6. organizace seminářů a školení,
 7. organizování kulturních a sportovních akcí,
 8. nakladatelská a vydavatelská činnost,
 9. komunitní plánování a organizování,
 10. organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí a mládeže,
 11. podpora a provozování sociálních podniků, včetně prodeje výrobků vyrobených v těchto  dílnách v tuzemsku i v zahraničí,
 12. poskytování poradenství a pomoci migrantům v oblasti ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace,
 13. působení v oblasti ochrany práv a oprávněných zájmů migrantů,
 14. provozování vzdělávacího a společenského centra.

Čl. IIa

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1. Obecně prospěšné služby společnosti jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám v tuzemsku i v zahraničí.

2. Obecně prospěšné služby jsou poskytovány v souladu s pravidly danými registracemi a akreditacemi programů a služeb společností poskytovaných či podle pravidel realizovaných projektů společnosti. S podmínkami poskytování jednotlivých služeb se každý zájemce o služby může seznámit v sídle společnosti, případně v pobočce společnosti, kde jsou dané služby poskytovány. Podmínky jsou rovněž společností zveřejňovány, obvykle prostřednictvím sítě Internet, distribuce letáků, informačních materiálů, inzerce ve vybraných periodikách apod.

3. Podmínky poskytování jednotlivých služeb jsou stanoveny tak, aby zajištovaly rovný přístup.

4. Obecně prospěšné služby jsou zpravidla poskytovány zdarma. Vybrané služby však mohou být poskytovány i za úplatu. Výtěžek společnost v takovém případě využije výhradně na podporu poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla založena.

Čl. III.

Doplňkové činnosti

1.    Vedle obecně prospěšných služeb, za jejichž účelem byla společnost založena, jsou dále předmětem činnosti společnosti i doplňkové činnosti, které společnost vykonává za úplatu či se spoluúčastí uživatelů konkrétních aktivit. Těmito doplňkovými činnostmi se rozumí:

a) rekvalifikační kursy, semináře a další specifické vzdělávací a informační služby,
b) kursy češtiny pro cizince a kursy cizích jazyků,
c) zprostředkování zaměstnání,
d) specifické poradenství v oblasti podnikání, zakládání a provozu obchodních společností,
e) tvorba a prodej odborných publikací
f) prodej produktů a služeb klientů – účastníků vybraných programů a projektů společnosti

2. Doplňkové činnosti uvedené v předchozím odstavci společnost vykonává výhradně za účelem dosažení účinnějšího využití prostředků společnosti a zároveň jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb uvedených v článku II. Zároveň případný zisk z výkonu těchto doplňkových činností smí být použit pouze pro zkvalitnění a rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti.

Čl. IV

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

a)    správní rada,
b)    dozorčí rada,
c)    ředitel.

Čl. V

Správní rada

 1. Členství ve Správní radě je členstvím čestným.
 2. Správní rada je orgánem společnosti s rozhodovací a schvalovací působností.
 3. Správní rada má nejméně 3 členy a v jejím čele stojí předseda
 4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu ke společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady.
 5. Členy správní rady jmenují zakladatelé. Zanikne-li členovi z jakéhokoliv důvodu členství ve správní radě, jmenují zakladatelé nového člena správní rady nejpozději do 60 dnů po uvolnění místa člena správní rady.
 6. Funkční období člena správní rady je tříleté.
 7. Opětovné členství ve správní radě je možné.
 8. Členství ve správní radě zaniká:
  1. písemnou rezignací adresovanou zakladatelům společnosti,
  2. smrtí,
  3. odvoláním,
  4. uplynutím funkčního období.
 9. O odvolání člena správní rady rozhodují zakladatelé. Důvodem pro odvolání člena správní rady může být pouze fakt, že:
  1. člen přestane splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle čl. V, odst. 3 (resp. § 10 zákona č. 248/1995 Sb.),
  2. člen porušil závažným způsobem nebo opakovaně uvedený zákon, zakládací listinu nebo statut společnosti,
  3. člen se dlouhodobě neúčastní činnosti správní rady (tj. třikrát po sobě nebyl bez uspokojivého vysvětlení účasten na zasedání správní rady nebo hlasování per rolam nebo se účastní méně než poloviny všech zasedání, hlasování a dalších akcí správní rady),
  4. na odvolání člena se zakladatelé shodli jednomyslně – v takovém případě nemusí toto odvolání zdůvodňovat.
 10. Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady. První jednání správní rady svolávají zakladatelé.
 11. Každý člen správní rady má jeden hlas a platí, že výkon funkce člena správní rady je osobní.
 12. Správní rada rozhoduje s výjimkami uvedenými v následujících ustanoveních této smlouvy prostou většinou hlasů přítomných členů při nutné minimální účasti alespoň dvou třetin členů na zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady, při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího.
 13. Správní rada může rozhodnout i per rolam. Návrh na rozhodnutí v takovém případě zasílá členům správní rady její předseda spolu se lhůtou, ve které se mají členové vyjádřit. Člen, který se ve stanovené lhůtě nevyjádří, hlasoval proti návrhu. Hlasování členů správní rady musí být učiněno písemně. Rozhodování per rolam je nepřípustné v případech, kdy podle této smlouvy k přijetí rozhodnutí potřeba souhlasu dvou třetin hlasů všech členů správní rady.
 14. Zasedání správní rady se koná alespoň dvakrát ročně. Zasedání svolává předseda správní rady.
 15. Požádá-li o to alespoň třetina všech členů správní rady, je předseda správní rady povinen za podmínek a způsobem uvedeným v tomto odstavci svolat zasedání správní rady s tím, že toto se musí konat do 15 kalendářních dnů ode dne doručení řádné žádosti o její svolání. Je-li z jednání předsedy správní rady zjevné, že zmaří svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci anebo tuto svoji povinnost nesplní, může zasedání správní rady  svolat z podnětu žadatelů způsobem v tomto odstavci uvedeném dozorčí  rada. V pozvánce na takové zasedání správní rady musí být uveden důvod jejího svolání.
 16. Jednání zasedání správní rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti usnášeníschopné plénum správní rady může prostou většinou přítomných hlasů rozhodnout o jiném předsedajícím.
 17. Hlasování správní rady je zásadně veřejné, pokud správní rada nerozhodne svým usnesením jinak.
 18. O každém zasedání správní rady je veden zápis. Zápis vyhotovuje pověřený člen správní rady a je podepisován předsedou správní rady a jedním z dalších členů správní rady. Pokud se předseda správní rady nezúčastní jejího zasedání, podepisuje zápis namísto něj předsedající. Zápis ze zasedání správní rady je archivován.
 19. Zakladatelé se mohou bez výjimek účastnit veškerých zasedání správní rady.

Čl. VI

Působnost správní rady

1. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti zákonem a dále o:

a) vytvoření, změně a doplnění statutu společnosti,
b) vytvoření, změně či zrušení fondů společnosti a o přijetí, změně či zrušení statutu těchto fondů

2. Pokud má správní rada rozhodnout o změně statutu, o zřízení poboček společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek nebo o zrušení společnosti, je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech hlasů členů správní rady.

3. Správní rada společnosti v souvislosti s  poskytováním služeb společností zejména

a) hodnotí směřování společnosti a kvalitu vedení organizace,
b) poskytuje podporu vedení a pracovnímu týmu společnosti v oblastech, které nejsou momentálně personálně či finančně plně pokryty formou konzultací, zprostředkování kontaktů apod.
c) hodnotí funkčnost zvolených strategií, personální politiku a vnější prezentaci společnosti.
d) schvaluje finanční rozpočet společnosti včetně navrhovaných změn.

4. Správní rada schvaluje způsob přerozdělení finančních prostředků ve smyslu čl. IX.

5. Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.

6. Správní rada může schválit organizační řád společnosti, jakožto případně i další interní dokumenty, které upravují vnitřní vztahy ve společnosti. Tyto dokumenty nesmějí být v rozporu se zákonem, statutem ani se zakládací smlouvou.

Čl. VII

Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
 2. Dozorčí radu tvoří 3 členové.
 3. Členy dozorčí rady jmenují zakladatelé. Zanikne-li členovi z jakéhokoliv důvodu členství v dozorčí radě, jmenují zakladatelé nového člena nejpozději do 60 dnů po uvolnění místa člena dozorčí rady.
 4. Členové dozorčí rady nesmějí být členy jiného orgánu společnosti a ani nesmějí být vůči společnosti v pracovním poměru.
 5. Pro svolávání, jednání a rozhodování dozorčí rady se analogicky použijí ustanovení o jednání a svolávání správní rady. Dozorčí rada je oprávněna přijmout vlastní jednací a jiné řády, které upraví svolávání a jednání odlišně. Přitom platí, že tyto řády musí být v ostatních částech v souladu s touto smlouvou a statutem.
 6. Funkční období člena dozorčí rady společnosti je tříleté.
 7. Členství v dozorčí radě zaniká:
  1. písemnou rezignací adresovanou správní radě společnosti,
  2. úmrtím,
  3. odvoláním (za shodných podmínek jako u člena správní rady),
  4. uplynutím funkčního období.
 8. Dozorčí rada zejména:
  1. kontroluje správnost účetnictví vedeného společností,
  2. přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti,
  3. dohlíží na to, zda společnost vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací smlouvou a tímto statutem,
  4. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
  5. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.
 9. Dozorčí rada  je dále oprávněna:
  1. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat  v nich obsažené údaje,
  2. svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti.
 10. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady, a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu jednání, avšak nemají právo hlasovat.
 11. Dozorčí rada informuje správní radu bez zbytečného odkladu o každém zjištění týkající se porušení zákona, ustanovení zakládací smlouvy, statutu společnosti nebo jakýchkoli nehospodárných postupů a jiných nedostatků v činnosti společnosti.
 12. Zakladatelé se mohou bez výjimek účastnit všech zasedání dozorčí rady.

Čl. VIII

Ředitel

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti. Ředitel řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Podmínky výkonu této funkce, a to včetně odměňování ředitele, jsou stanoveny ve smlouvě ředitele, kterou s ním jménem společnosti uzavírá správní rada. Další právní úkony společnosti ve vztahu k řediteli vykonává správní rada.

3. Ředitel je zpravidla v pracovním poměru ke společnosti. Ředitel nesmí být členem jiných orgánů společnosti.

4. Ředitel je oprávněn se účastnit s hlasem poradním jednání všech orgánů společnosti.

Čl. IX

Získávání finančních a jiných prostředků a hospodaření s nimi

1. Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů určených v čl. II zakládací smlouvy společnost získává zejména formou:

a) výnosů z akcí a činností uvedených v čl. III odst. 1 této smlouvy,
b) darů,
c) veřejných sbírek,
d) odkazů,
e) dotací a grantů,
f) příspěvků fyzických i právnických osob.

2. S prostředky získanými podle předchozího odstavce společnost hospodaří a nakládá dle schválených finančních  směrnic a v souladu s předpisy o účetnictví.

Čl. X

Výroční zpráva

1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců po skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok.

2. První zprávu zveřejní společnost nejpozději 12 měsíců po vzniku společnosti.

Čl. XI

Zrušení a zánik společnosti

V případě zrušení společnosti s likvidací bude likvidační zůstatek společnosti převeden na charitativní činnost jiné obecně prospěšné společnosti se stejným nebo obdobným zaměřením činnosti jako Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. Výběr takové organizace je plně v pravomoci správní rady společnosti.