2021

Pro stabilní rodiny s migrační minulostí

Projekt je podpořen z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rodina“.

mpsv

Doba realizace:  1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Cílem projektu je podpořit zdravé fungování rodin s migrační minulostí tak, aby rodiče lépe zvládali své rodičovské role v novém prostředí a dokázali sladit rodinný a pracovní život ve prospěch dětí a

mladých dospělých, a ti se snáze začlenili do přijímající společnosti.

V rámci projektu probíhají rodinné kurzy češtiny, semináře pro rodiče, psychologické poradenství s podporou tlumočníků a svépomocné rodičovské skupiny.

Snáze v Česku

Projekt je spolufinancován z programu: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.

logolk 0

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Aktivity projektu spočívají v realizaci:

  • Podpora ve výuce češtiny před nástupem do základní školy, 2. stupeň: Kurz češtiny pro žáky - cizince po příchodu do ČR - srpen 2021, letní intenzívní kurz s dotací 40 VH  
  • Nábor dobrovolníků pro nově příchozí děti a dospělé z řad středoškoláků a vysokoškoláků, získání a vedení dobrovolníků pro mentoring a otevřené kluby
  • Akce Otevřeného klubu pro rodiny cizinců a české rodiny – majoritu 
  • Aktualizace Rozcestníku pro inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem dle vznikající legislativy

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA PEDAGOGŮ V OBLASTI ČDJ

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Kristýna Horáčková  

Projekt nabízí vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ i SŠ v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka. Aktivity projektu nabídnou pedagogům možnost zkvalitnění a rozvoje metodiky výuky češtiny jako druhého jazyka se zaměřením na práci s heterogenní skupinou a pomohou jim lépe zvládat obtížné situace při začleňování dětí s OMJ do českého školství.

MLUVÍTE ČESKY? SKUPINOVÉ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ CIZINCE

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová  

Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny pro dospělé cizince, informačního servisu pro cizince, otevřených klubů a aktivit podporujících setkávání a komunikaci cizinců s veřejností, s českou majoritou. 

MLUVÍŠ ČESKY? SKUPINOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S OMJ

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová  

Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny jako druhého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem. V rámci projektu probíhají kurzy pro předškolní i školní děti, děti a žáky bez znalosti latinky, začátečníky, ale i děti a žáky s částečnou znalostí češtiny.

ProEfekt

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

ACF logolink

 

Číslo projektu: 62500-2021-004-AG5-0029

Doba realizace: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022

Kontaktní osoba: Lukáš Wimmer

Cílem projektu je na základě vyhotovení digitální analýzy (audit) získat podněty pro zvýšení efektivity vnitřních procesů organizace –monitoring aktuální situace. Díky realizaci projektu získáme vyhodnocení nezávislým expertem a na základě výsledků necháme proškolit zaměstnance v užívání již zavedeného MS Office 365, a vytipujeme další digitální inovace. Prohloubením kompetencí zaměstnanců podpoříme jejich efektivní využívání dostupných digitálních nástrojů. Dojde k úspoře času, který mohou zaměstnanci využít ke prospěchu cílové skupiny organizace, k rozvoji služeb. Závěrem vypracujeme plán zavádění dalších digitálních inovací zaměřený na zefektivnění vnitřních procesů - debyrokratizaci/digitalizaci.

ODBORNÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ZDRAVOTNÍKY-CIZINCE A PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová  

V rámci projektu jsou organizovány odborné aktivity pro zdravotníky původem z ciziny a semináře pro sociální pracovníky pracující s cílovou skupinou migrantů. Pro zdravotníky-cizince, kteří hledají uplatnění v českém zdravotnickém systému, jsou realizovány podpůrné jazykové kurzyprofesní semináře a individuální konzultace. Pro sociální pracovníky v přímých službách pro cizince proběhnou dva otevřené odborné semináře.

SPOLEČENSKÉ AKCE PRO PRACOVNÍKY, DOBROVOLNÍKY, VEŘEJNOST

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Benoit Wyn   

Cílem aktivit projektu je podpora pracovníků a dobrovolníků CIC ve vztahu k práci s cílovou skupinou imigrantů. V rámci projektu jsou realizovány společenské akce a otevřené události dobrovolnického programu.

Pro nově příchozí rodiny 2021

Projekt je finančně podpořen z dotačního programu Magistrátu Hlavního města Prahy "Rodinná politika".

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová

Projektové aktivity jsou určeny rodinám s migrační minulostí trvale žijícím v Praze, které jsou oproti rodinám českých občanů zranitelnější z důvodu různě vysoké jazykové bariéry, absence sociálních vazeb v novém prostředí, neznalosti prostředí a kulturních vzorců a dalších handicapů. 

Projekt rodinám nabízí komplex na sebe navazujících aktivit: Rodinný kurz, Informační semináře pro rodiče, Podpůrnou skupinu pro rodiče.

Mentoringové dobrovolnictví CIC v rodinách migrantů 2021

 Projekt je finančně podpořen z dotačního programu Magistrátu Hlavního města Prahy "Rodinná politika".

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba:  Benoit Wyn 

Jedná se o navazující projekt, ve kterém jsou podpořeny rodiny s migrační minulostí trvale žijící v Praze, které jsou oproti rodinám českých občanů zranitelnější z důvodu různě vysoké jazykové bariéry, absence sociálních vazeb v novém prostředí, neznalosti prostředí a kulturních vzorců a dalších handicapů.

Projekt rodinám nabízí pravidelnou podporu mentorů–dobrovolníků. Dobrovolníky projekt podporuje skrze setkání s koordinátory a semináře s odborníky. Projekt podporuje také metodické vedení programu přes konzultace s odborníky.

UČME (SE) ČESKY III. 

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámciPodpory vzdělávání v regionálním školství a podpory aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2021.

msmt

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba:Daniela Boháčová  

Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit v oblasti ČDJrodinné kurzy, letní intenzivní kurzy pro děti, doučování ze strany českých dobrovolníků, vzdělávací aktivity pro pedagogy zvyšující jejich odborné kompetence v oblasti výuky ČDJ. 

DOBROVOLNÍCI JAKO PRŮVODCI AZYLANTŮ A CIZINCŮ TRVALE USAZENÝCH V ČR

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva vnitra.

mvcr

Doba realizace:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Benoit Wyn  

Projekt počítá s dlouhodobým zapojením dobrovolníků. Projekt cizincům nabízí mentoringový program, doučování dětí a dospívajících, a klubové aktivity. Aktivity projektu probíhají ve všech regionech, kde CIC působí (Hlavní město Praha, Středočeský kraj a Liberecký kraj). Cílem projektu je cizince seznámit s jejich okolím a místními zvyklostmi, překonat jazykovou bariéru a navázat společenské sítě a tímto snížit sociální izolaci.