Poslání & hodnoty

 

Poslání

 • Pomáháme imigrantům v procesu integrace do české společnosti prostřednictvím sociálních služeb, vzdělávacích i dalších aktivit.
 • Ovlivňujeme společenské prostředí tak, aby bylo pro imigranty přístupnější, spravedlivější, a více podporovalo jejich společenskou participaci a integraci.

 

Základní hodnoty 

 • rovnoprávnost
 • zodpovědnost
 • individuální přístup
 • svobodná volba

 

VIZE SPOLEČNOSTI

 • Má pravidla a mechanismy umožňující začleňování nově příchozích bez nutnosti nadstandardní podpory a ochrany.
 • Vnímá nově příchozí jako individuální bytosti, ne jako příslušníky různých etnicky, rasově, nábožensky či jinak definovaných skupin.

 

Principy

 • Podporujeme zapojení imigrantů do společnosti a jejich porozumění fungování společnosti jako celku, jazyku, zvykům apod.
 • Nesnažíme se vytvářet sítě imigrantů, ale sítě, které spojují nově příchozí se "starousedlíky".
 • Podporujeme nově příchozí v navazování takových profesních, zájmových a přátelských vztahů, které předcházejí stigmatizaci, segregaci a vyloučení z majoritní společnosti.
 • Podporujeme občanskou integraci nově příchozích v zájmu stabilní a otevřené společnosti.