Aktuální projekty

KOMPLEX IN MB

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0008152

Doba realizace: 1. 11. 2018 – 30. 06. 2022

Kontaktní osoby: Lenka DrahozalováPetra Baborovská

Projekt se zaměřuje na poskytování vzdělávacích aktivit a kariérového poradenství nezaměstnaným cizincům. Usiluje o zajištění dostupné pomoci nezaměstnaným cizincům, prevenci jejich nezaměstnanosti a spolu s tím se snaží vytvořit funkční síť relevantních aktérů v Mladé Boleslavi tak, aby místní prostředí bylo lépe připraveno na řešení konkrétních problémů imigrantů ve městě i případných budoucích ekonomických či migračních výkyvů.

Pokrok – posílení kvality rodičovských kompetencí

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017147

Doba realizace: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023 

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt řeší nepříznivou situaci rodin s migrační minulostí, které trvale žijí v Praze. Nabízí komplex na sebe navazujících aktivit, které reagují na potřeby rodin jako celku, aktivizují a motivují rodiče i děti a mládež a posilují stabilitu identifikovaných rodin.

Mezi aktivity nabízené v projektu patří dlouhodobá spolupráce se sociální službou, informační semináře pro rodiče, rodinný kurz češtiny, intenzivní kurz češtiny a volnočasové aktivity pro mládež či konzultace s psychologem pro děti a rodiče.

Aktivity projektu jsou určeny rodinám s dětmi ve věku 3–18 let, které jsou dlouhodobě ohroženy sociálním vyloučením.

Na identifikaci ohrožených rodin spolupracujeme se školami, poskytovateli sociálních služeb, PPP, pediatry, městskými částmi a dalšími subjekty. Chcete se do projektu zapojit? Kontaktujte Anna Marie Vinařická.

Zde najdete ke stažení informační materiál pro spolupracující subjekty a informační materiál pro potenciální klienty projektu POKROK.

Aktuální informace o nabídce v rámci projektu najdete v sekci aktuality.

Podpora neziskových organizací ve středních Čechách

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OPVVV

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016572  

Doba realizace: 1. 5. 2020 - 28. 2. 2023

Kontaktní osoba: Kateřina Saidlová

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávacích aktivit pracovníků a dobrovolníků, kteří působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, a na navázání spolupráce s dalšími organizacemi v regionu.

Dobrovolníci jako průvodci azylantů a cizinců trvale usazených v ČR

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR v rámci dotačního programu Rozvoj dobrovolnické služby.

mvcr

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Helena Vlčková

V tomto projektu se budou proškolení dobrovolníci působící v naší organizaci věnovat aktivitám, které mají za cíl podpořit děti i dospělé s migrační minulostí. Bude se jednat o podporu při osvojování si českého jazyka a navazování sociálních kontaktů. Dobrovolníci budou zapojeni v rámci individuálního mentoringu pro děti i dospělé, vedení konverzačních klubů a organizování výletů.

DON’T GIVE UP!

Projekt je finančně podpořený z dánských The Velux Foundations. Realizovaný ve spolupráci s organizací META o.p.s.

Velux logo pro projektlogo meta barevne 0

Doba realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2022

Místo realizace: Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj

Kontaktní osoba: Eva Kremlíková

Projekt Don’t give up! nabízí bezplatné služby pro mladé migranty při jejich integraci do vzdělávacího systému a na trh práce v České republice.

Cílovou skupinou projektu je mladá generace migrantů ve věku 14 – 25 let, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci.

MENTORINGOVÉ DOBROVOLNICTVÍ CIC V RODINÁCH MIGRANTŮ 2022

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Helena Vlčková

V rámci projektu jsou podpořeny rodiny s migrační minulostí trvale žijící v Praze, které jsou oproti rodinám českých občanů zranitelnější z důvodu různě vysoké jazykové bariéry, absence sociálních vazeb v novém prostředí, neznalosti prostředí a kulturních vzorců a dalších handicapů. Projekt rodinám nabízí pravidelnou podporu mentorů–dobrovolníků.

PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ RODINY 2021

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Kateřina Ošancová

Hlavním cílem projektu je podpořit zdravé fungování rodin s migrační minulostí tak, aby rodiče lépe zvládali svoji rodičovskou roli v novém prostředí, dokázali sladit rodinný a pracovní život a dokázali lépe podporovat své děti v náročné situaci po migraci. Projekt doplňuje nabídku registrovaných sociálních služeb CIC o preventivní aktivity na podporu funkční rodiny.

ODBORNÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ZDRAVOTNÍKY-CIZINCE A PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Kristýna Horáčková  

V rámci projektu jsou zdravotníkům-cizincům nabídnuty podpůrné jazykové kurzy češtiny a profesní semináře. Pro pracovníky v přímých službách pro cizince (sociální pracovníky a další) proběhnou otevřené odborné semináře.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA PEDAGOGŮ V OBLASTI ČDJ

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Kristýna Horáčková   

V rámci projektu jsou realizovány semináře pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ i SŠ v oblasti výuky ČDJ. Pedagogům je dále průběžně poskytována metodická podpora. Cílem projektu je nabídnout pedagogům možnost zkvalitnění a rozvoje metodiky se zaměřením na práci s heterogenní skupinou. 

MLUVÍŠ ČESKY? SKUPINOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S OMJ

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt nabízí vzdělávací aktivity v oblasti češtiny jako druhého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem, a to jak pro děti předškolního věku, tak pro děti navštěvující základní školu, ale i mládež navštěvující střední školu či v přípravě na střední školu. Jedná se o semestrální kurzy a letní intenzivní kurzy

MLUVÍTE ČESKY? SKUPINOVÉ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ CIZINCE

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit pro dospělé cizince – kurzy češtiny jako cizího jazyka, videokurz češtiny, semináře sociokulturní orientace, semináře k pracovnímu uplatnění a otevřený klub podporující setkávání a komunikaci cizinců s veřejností, s českou majoritou.

Dokumentární film 1,5 Generace

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Anna Marie Vinařická

Obsahem projektu je tvorba filmového dokumentu, jehož cílem je přiblížit majoritě úskalí života mladých migrantů v ČR, kteří se snaží překonávat jazykovou barieru, izolovanost a další překážky a rizika s tím související. Primární cílovou skupinou je široká veřejnost, širší odborná veřejnost a potenciální dobrovolníci pro podporu mladých migrantů, o kterých bude projekt pojednávat. Sekundárně jsou cílovou skupinou samotní mladí migranti, kteří publikováním dokumentu budou vnímat zvýšenou společenskou pozornost svému tématu a zprostředkované sdílení svých obtíží v integraci.

Podpora integrace cizinců v Mladé Boleslavi

Projekt je financován magistrátem města Mladá Boleslav.

MB logo

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Petra Baborovská

Obsahem projektu je zajištění kontinuity poskytování sociálního poradenství pro cizince, dostupných kurzů českého jazyka pro cizince v Mladé Boleslavi a zajištění podpory rodinám s migrační zkušeností při začleňování dětí do českého vzdělávacího systému.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO MIGRANTY 2022

Projekt probíhá za finanční podpory Města Kutná Hora.

kutna hora logo

 

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Kateřina Saidlová

V rámci projektu je realizováno odborné sociální poradenství migrantům z Kutné Hory. Služba poskytuje individuální pomoc migrantům při řešení komplikovaných problémů způsobených jejich zhoršenou sociální situací.

PRÁZDNINOVÁ ČEŠTINA

Projekt je realizován s finanční podporou MČ Praha 3.

P3

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

V rámci projektu proběhnou letní intenzivní kurzy češtiny jako druhého jazyka určené primárně dětem navštěvující MŠ či ZŠ zřizované MČ Praha 3. Kurzy mají za cíl usnadnit dětem s OMJ vzdělávání v českém školním systému. 

ProEfekt

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

ACF logolink

 

Číslo projektu: 62500-2021-004-AG5-0029

Doba realizace: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022

Kontaktní osoba: Lukáš Wimmer

Cílem projektu je na základě vyhotovení digitální analýzy (audit) získat podněty pro zvýšení efektivity vnitřních procesů organizace –monitoring aktuální situace. Díky realizaci projektu získáme vyhodnocení nezávislým expertem a na základě výsledků necháme proškolit zaměstnance v užívání již zavedeného MS Office 365, a vytipujeme další digitální inovace. Prohloubením kompetencí zaměstnanců podpoříme jejich efektivní využívání dostupných digitálních nástrojů. Dojde k úspoře času, který mohou zaměstnanci využít ke prospěchu cílové skupiny organizace, k rozvoji služeb. Závěrem vypracujeme plán zavádění dalších digitálních inovací zaměřený na zefektivnění vnitřních procesů - debyrokratizaci/digitalizaci.

Nové kořeny 2

Projekt je realizován za podpory Nadace O2.

Nadace O2 logo cmyk

Doba realizace: 1. 62021 – 31. 5. 2022

Kontaktní osoba:  Helena Vlčková

Jedná se o navazující projekt, ve kterém jsou podpořenimigranti a jejich rodinní příslušníci, kteří se rozhodli žít v České republice. Projekt má za cíl posílit komunikační kompetence, zlepšit porozumění sociokulturnímu rámci a vytvářet nové vazby v přijímající společnosti.Projekt imigrantům nabízí dvě pravidelné vzdělávací aktivity – diskuzní klub a sociokulturní výlety (exkurze).