Aktuální projekty

Pokrok – posílení kvality rodičovských kompetencí

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017147

Doba realizace: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023 

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt řeší nepříznivou situaci rodin s migrační minulostí, které trvale žijí v Praze. Nabízí komplex na sebe navazujících aktivit, které reagují na potřeby rodin jako celku, aktivizují a motivují rodiče i děti a mládež a posilují stabilitu identifikovaných rodin.

Mezi aktivity nabízené v projektu patří dlouhodobá spolupráce se sociální službou, informační semináře pro rodiče, rodinný kurz češtiny, intenzivní kurz češtiny a volnočasové aktivity pro mládež či konzultace s psychologem pro děti a rodiče.

Aktivity projektu jsou určeny rodinám s dětmi ve věku 3–18 let, které jsou dlouhodobě ohroženy sociálním vyloučením.

Na identifikaci ohrožených rodin spolupracujeme se školami, poskytovateli sociálních služeb, PPP, pediatry, městskými částmi a dalšími subjekty. Chcete se do projektu zapojit? Kontaktujte Anna Marie Vinařická.

Zde najdete ke stažení informační materiál pro spolupracující subjekty a informační materiál pro potenciální klienty projektu POKROK.

Aktuální informace o nabídce v rámci projektu najdete v sekci aktuality.

Podpora neziskových organizací ve středních Čechách

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OPVVV

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016572  

Doba realizace: 1. 5. 2020 - 28. 2. 2023

Kontaktní osoba: Kateřina Saidlová

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávacích aktivit pracovníků a dobrovolníků, kteří působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, a na navázání spolupráce s dalšími organizacemi v regionu.

Rodinná politika

Projekt je podpořen z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rodina“.

mpsv

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Popis: Cílem projektu je podpořit zdravé fungování rodin s migrační minulostí tak, aby rodiče lépe zvládali své rodičovské role v novém prostředí a dokázali sladit rodinný a pracovní život ve prospěch dětí a mladých dospělých, a ti se snáze začlenili do přijímající společnosti. V rámci projektu probíhají rodinné kurzy češtiny, semináře pro rodiče, psychologické poradenství a svépomocná rodičovská skupina. Projekt je realizován zejména na pobočkách CIC v Kolíně, Mladé Boleslavi a Liberci.

Dobrovolníci jako průvodci azylantů a cizinců trvale usazených v ČR

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR v rámci dotačního programu Rozvoj dobrovolnické služby.

mvcr

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Helena Vlčková

V tomto projektu se budou proškolení dobrovolníci působící v naší organizaci věnovat aktivitám, které mají za cíl podpořit děti i dospělé s migrační minulostí. Bude se jednat o podporu při osvojování si českého jazyka a navazování sociálních kontaktů. Dobrovolníci budou zapojeni v rámci individuálního mentoringu pro děti i dospělé, vedení konverzačních klubů a organizování výletů.

Asistence na pracovištích OPC OAMP ve Středočeském kraji 2023

Podpořeno státní dotací z programu "Integrace cizinců 2019" financovaného Ministerstvem vnitra ČR.

mvcr

Realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Anna Ahababova

Asistenční služby cizincům ze třetích zemí jsou poskytovány na odděleních pobytu cizinců OAMP pro Středočeský kraj, a to Pracoviště OPC Kladno, Severní 2952, působnost: okresy Kladno a Rakovník, a Pracoviště OPC Kutná Hora, Hornická 642, s působností okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk. V rámci asistenčních služeb jsou cílové skupině předávány všeobecné informace, poskytováno odborné sociální poradenství ve věcech pobytu, informace o službách CIC a dalších organizací relevantní dle situace konkrétního cizince, je nabízena přímá asistence při projednávání záležitosti cizince na přepážce. Asistenční služby jsou poskytovány na pracovišti Kutná Hora vždy ve středu 9-12, na OPC Kladno od 9 do 17 hodin. V tomto čase zde je přítomen sociální pracovník CIC.

Učme (se) česky raz dva

Projekt probíhá v rámci výzvy MŠMT Podpora integračních aktivit v regionálním školství .

  msmt

 

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

V rámci projektu jsou realizovány vzdělávací aktivity pro děti s OMJ, poskytována metodická podpora pedagogických pracovníků a zahrnuje též tisk výukového materiálu.

Mama znaje 2023

Projekt probíhá za finanční podpory MPSV a UNICEF.

mpsv  Unicef

 

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 15. 7. 2023

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Dotace je určena na vznik a podporu dočasných aktivit zejména pro rodiny z Ukrajiny s dětmi, (zejména ve věku od 0 do 6 let), které představují podporu adaptace rodin a jejich ukotvení ve společnosti. Podporovány jsou služby, které mají preventivní, integrační a podpůrný charakter a jsou uvedeny v přehledu podporovaných aktivit v dotační výzvě.

PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ RODINY 2023

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Kateřina Ošancová

Hlavním cílem projektu je podpořit zdravé fungování rodin s migrační minulostí tak, aby rodiče lépe zvládali svoji rodičovskou roli v novém prostředí, dokázali sladit rodinný a pracovní život a dokázali lépe podporovat své děti v náročné situaci po migraci. Projekt doplňuje nabídku registrovaných sociálních služeb CIC o preventivní aktivity na podporu funkční rodiny.

MLUVÍŠ ČESKY? SKUPINOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S OMJ 2023

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt nabízí vzdělávací aktivity v oblasti češtiny jako druhého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem, a to jak pro děti předškolního věku, tak pro děti navštěvující základní školu, ale i mládež navštěvující střední školu či v přípravě na střední školu. Jedná se o semestrální kurzy a letní intenzivní kurzy

MLUVÍTE ČESKY? SKUPINOVÉ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ CIZINCE 2023

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit pro dospělé cizince – kurzy češtiny jako cizího jazyka, videokurz češtiny, semináře sociokulturní orientace, semináře k pracovnímu uplatnění a otevřený klub podporující setkávání a komunikaci cizinců s veřejností, s českou majoritou.

ODBORNÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ZDRAVOTNÍKY-CIZINCE A PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2023

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Kateřina Hartlová

V rámci projektu jsou zdravotníkům-cizincům nabídnuty podpůrné jazykové kurzy češtiny a profesní semináře. Pro pracovníky v přímých službách pro cizince (sociální pracovníky a další) proběhnou otevřené odborné semináře.

PRÁZDNINOVÁ ČEŠTINA

Projekt je realizován s finanční podporou MČ Praha 3.

P3

Doba realizace:  1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

V rámci projektu proběhnou letní intenzivní kurzy češtiny jako druhého jazyka určené primárně dětem navštěvující MŠ či ZŠ zřizované MČ Praha 3. Kurzy mají za cíl usnadnit dětem s OMJ vzdělávání v českém školním systému. 

Společná adresa – Praha 13 2023

Projekt „Společná adresa  –  Praha 13“ je zaměřený na integraci držitelů dočasné ochrany a je spolufinancovaný Ministerstvem vnitra ČR, MČ Praha 13 a Centrem pro integraci cizinců, o. p. s.

mvcr  Praha 13

 

Doba realizace: 1. 2. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávacích aktivit pracovníků a dobrovolníků, kteří působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, a na navázání spolupráce s dalšími organizacemi v regionu.

Žijeme na čtyřce společně 2023

Praha 4. 2

Doba realizace:  1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba:  Daniela Boháčová

Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit pro cizince (jazykové kurzy pro děti a dospělé, semináře sociokulturní orietnace) a metodickou podporu pro pedagogy, kteří se zabývají výukou ČDJ.

Snáze v Česku 2023

Projekt je spolufinancován z programu: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.

logolk 0

Doba realizace:  1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Aktivity projektu spočívají v realizaci:

  • Podpora ve výuce češtiny u dětí s odlišným mateřským jazykem (letní intenzivní kurzy)
  • Nábor dobrovolníků pro nově příchozí děti a dospělé z řad středoškoláků a vysokoškoláků, získání a vedení dobrovolníků pro mentoring a otevřené kluby
  • Individuální podpora dětí
  • Akce Otevřeného klubu pro rodiny
  • Informační semináře pro rodiče
  • Realizace besedy V zajetí předsudků
  • Zpracování a tisk sady výukových materiálů pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem
  • Aktivity jsou realizovány na území Libereckého kraje.

Odborné sociální poradenství migrantům na Kolínsku

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu města Kolín.

Kolin projekt

 

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Kateřina Saidlová

Popis: V rámci projektu je podpořeno odborné sociální poradenství pro migranty v Kolíně. Služba se uskutečňuje cestou individuální spolupráce mezi sociálním pracovníkem a migrantem při řešení jeho osobní nebo rodinné situace. Cílem projektu je snížit riziko ohrožení nepříznivou sociální situací u migrantů, zejm. z důvodu jazykové bariéry, neznalosti zákonů a svých práv a případnou omezenou schopností efektivně hájit své zájmy v cizí zemi.

PODPORA AKTIVIT PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ UPRCHLÍKY Z UKRAJINY

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu města Kolín.

Kolin projekt

 

Doba realizace: 1. 6. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Kateřina Saidlová

Popis: V rámci projektu proběhne specializovaný jazykový kurz "Čeština do práce" určený pro dospělé studenty. Dále je podpořeno tlumočení při zápisech do kolínských ZŠ a zajištěno hlídání a výchovně-vzdělávací program pro děti rodičů, kteří se účastní podpůrné skupiny pro rodiny s migrační minulostí vedené psychologem. Projekt také zahrnuje individuální/skupinovou metodickou podporu pedagogických pracovníků nově příchozích dětí z Ukrajiny.

Sociální poradenství a sociálně aktivizační služba pro migranty v Kladně

Projekt probíhá za finanční podpory Města Kladno.

KLADNO Město pro kvalitní život

 

Doba realizace:  1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Alena Linhartová

V rámci projektu je realizováno odborné sociální poradenství, volnočasové a vzdělávací aktivity migrantům z Kladenska. Cílem služby je poskytnout individuální podporu migrantům při řešení obtížných životních situací a tím napomoci úspěšné integraci osob v místě.

Podpora integrace cizinců v Mladé Boleslavi

Projekt je financován magistrátem města Mladá Boleslav.

MB logo

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Petra Baborovská

Obsahem projektu je zajištění kontinuity poskytování sociálního poradenství pro cizince, dostupných kurzů českého jazyka pro cizince v Mladé Boleslavi a zajištění podpory rodinám s migrační zkušeností při začleňování dětí do českého vzdělávacího systému.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO MIGRANTY 2023

Projekt probíhá za finanční podpory města Jablonec nad Nisou.

800px Jablonec nad Nisou Logo Green RGB

 

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Michala Musilová

V rámci projektu je realizováno odborné sociální poradenství migrantům v Jablonci nad Nisou a okolí v ambulatní a terénní podobě s cílem podpořit jejich integraci v ČR, zlepšit jejich postavení ve společnosti a zabezpečit jim důstojné životní podmínky. Služba odborného sociálního poradenství zahrnuje témata pracovně právní podoby, témata týkající se vzdělávání a hledání práce, také témata sociálního zabezpečení a rodinné problematiky.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO MIGRANTY 2023

Projekt probíhá za finanční podpory města Nymburk.

nymburk colmo logo 00

 

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Petra Baborovská

V rámci projektu je realizováno odborné sociální poradenství migrantům v Nymburce a okolí v ambulatní a terénní podobě s cílem podpořit jejich integraci v ČR, zlepšit jejich postavení ve společnosti a zabezpečit jim důstojné životní podmínky. Služba odborného sociálního poradenství zahrnuje témata pracovně právní podoby, témata týkající se vzdělávání a hledání práce, také témata sociálního zabezpečení a rodinné problematiky.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO MIGRANTY 2023

Projekt probíhá za finanční podpory města Liberec.

1200px Liberec Logo

 

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Michala Musilová

V rámci projektu je realizováno odborné sociální poradenství migrantům v Liberci a okolí v ambulatní a terénní podobě s cílem podpořit jejich integraci v ČR, zlepšit jejich postavení ve společnosti a zabezpečit jim důstojné životní podmínky. Služba odborného sociálního poradenství zahrnuje témata pracovně právní podoby, témata týkající se vzdělávání a hledání práce, také témata sociálního zabezpečení a rodinné problematiky.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO MIGRANTY 2022

Projekt probíhá za finanční podpory Města Hořovice.

Hořovice

 

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba: Jana Rýdlová

V rámci projektu je realizováno odborné sociální poradenství migrantům v ORP Hořovicko v ambulatní a terénní podobě s cílem podpořit jejich integraci v ČR, zlepšit jejich postavení ve společnosti a zabezpečit jim důstojné životní podmínky. Služba odborného sociálního poradenství zahrnuje témata pracovně právní podoby, témata týkající se vzdělávání a hledání práce, také témata sociálního zabezpečení a rodinné problematiky.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO MIGRANTY 2022

Projekt probíhá za finanční podpory Města Kutná Hora.

kutna hora logo

 

Doba realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Kontaktní osoba:  Kateřina Saidlová

V rámci projektu je realizováno odborné sociální poradenství migrantům z Kutné Hory. Služba poskytuje individuální pomoc migrantům při řešení komplikovaných problémů způsobených jejich zhoršenou sociální situací.

Hravá čeština pro děti cizinců

Projekt je realizován v rámci výzvy Region bez bariér 2022 za podpory Nadačního fondu Škoda.

škoda auto nadační fond

 

Doba realizace: 1.7. 2022 – 31. 5. 2023

Kontaktní osoba: Petra Baborovská

Popis: Projekt nabízí návazné aktivity na dvě registrované sociální služby CIC, které podpoří rodiny s migrační zkušeností při začleňování dětí do českého vzdělávacího systému. V rámci projektu proběhnou kurzy češtiny jako druhého jazyka pro děti a mládež. Dále budou realizovány dva infosemináře pro mládež či rodiče dětí, proběhnou 2 tematická odpoledne  a do projektu budou zapojeni dobrovolníci.