Aktuální projekty

Pokrok – posílení kvality rodičovských kompetencí

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017147

Doba realizace: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023 

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt řeší nepříznivou situaci rodin s migrační minulostí, které trvale žijí v Praze. Nabízí komplex na sebe navazujících aktivit, které reagují na potřeby rodin jako celku, aktivizují a motivují rodiče i děti a mládež a posilují stabilitu identifikovaných rodin.

Mezi aktivity nabízené v projektu patří dlouhodobá spolupráce se sociální službou, informační semináře pro rodiče, rodinný kurz češtiny, intenzivní kurz češtiny a volnočasové aktivity pro mládež či konzultace s psychologem pro děti a rodiče.

Aktivity projektu jsou určeny rodinám s dětmi ve věku 3–18 let, které jsou dlouhodobě ohroženy sociálním vyloučením.

Na identifikaci ohrožených rodin spolupracujeme se školami, poskytovateli sociálních služeb, PPP, pediatry, městskými částmi a dalšími subjekty. Chcete se do projektu zapojit? Kontaktujte Anna Marie Vinařická.

Zde najdete ke stažení informační materiál pro spolupracující subjekty a informační materiál pro potenciální klienty projektu POKROK.

Aktuální informace o nabídce v rámci projektu najdete v sekci aktuality.

Podpora neziskových organizací ve středních Čechách

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OPVVV

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016572  

Doba realizace: 1. 5. 2020 - 28. 2. 2023

Kontaktní osoba: Kateřina Saidlová

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávacích aktivit pracovníků a dobrovolníků, kteří působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, a na navázání spolupráce s dalšími organizacemi v regionu.

Dobrovolníci jako průvodci azylantů a cizinců trvale usazených v ČR

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR v rámci dotačního programu Rozvoj dobrovolnické služby.

mvcr

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Helena Vlčková

V tomto projektu se budou proškolení dobrovolníci působící v naší organizaci věnovat aktivitám, které mají za cíl podpořit děti i dospělé s migrační minulostí. Bude se jednat o podporu při osvojování si českého jazyka a navazování sociálních kontaktů. Dobrovolníci budou zapojeni v rámci individuálního mentoringu pro děti i dospělé, vedení konverzačních klubů a organizování výletů.

Rodinná politika

Projekt je podpořen z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rodina“.

mpsv

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Popis: Cílem projektu je podpořit zdravé fungování rodin s migrační minulostí tak, aby rodiče lépe zvládali své rodičovské role v novém prostředí a dokázali sladit rodinný a pracovní život ve prospěch dětí a mladých dospělých, a ti se snáze začlenili do přijímající společnosti. V rámci projektu probíhají rodinné kurzy češtiny, semináře pro rodiče, psychologické poradenství a svépomocná rodičovská skupina. Projekt je realizován zejména na pobočkách CIC v Kolíně, Mladé Boleslavi a Liberci.

MENTORINGOVÉ DOBROVOLNICTVÍ CIC V RODINÁCH MIGRANTŮ 2022

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Helena Vlčková

V rámci projektu jsou podpořeny rodiny s migrační minulostí trvale žijící v Praze, které jsou oproti rodinám českých občanů zranitelnější z důvodu různě vysoké jazykové bariéry, absence sociálních vazeb v novém prostředí, neznalosti prostředí a kulturních vzorců a dalších handicapů. Projekt rodinám nabízí pravidelnou podporu mentorů–dobrovolníků.

PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ RODINY 2021

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Kateřina Ošancová

Hlavním cílem projektu je podpořit zdravé fungování rodin s migrační minulostí tak, aby rodiče lépe zvládali svoji rodičovskou roli v novém prostředí, dokázali sladit rodinný a pracovní život a dokázali lépe podporovat své děti v náročné situaci po migraci. Projekt doplňuje nabídku registrovaných sociálních služeb CIC o preventivní aktivity na podporu funkční rodiny.

ODBORNÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ZDRAVOTNÍKY-CIZINCE A PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Kristýna Horáčková  

V rámci projektu jsou zdravotníkům-cizincům nabídnuty podpůrné jazykové kurzy češtiny a profesní semináře. Pro pracovníky v přímých službách pro cizince (sociální pracovníky a další) proběhnou otevřené odborné semináře.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA PEDAGOGŮ V OBLASTI ČDJ

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Kateřina Hartlová

V rámci projektu jsou realizovány semináře pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ i SŠ v oblasti výuky ČDJ. Pedagogům je dále průběžně poskytována metodická podpora. Cílem projektu je nabídnout pedagogům možnost zkvalitnění a rozvoje metodiky se zaměřením na práci s heterogenní skupinou. 

MLUVÍŠ ČESKY? SKUPINOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S OMJ

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt nabízí vzdělávací aktivity v oblasti češtiny jako druhého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem, a to jak pro děti předškolního věku, tak pro děti navštěvující základní školu, ale i mládež navštěvující střední školu či v přípravě na střední školu. Jedná se o semestrální kurzy a letní intenzivní kurzy

MLUVÍTE ČESKY? SKUPINOVÉ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ CIZINCE

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit pro dospělé cizince – kurzy češtiny jako cizího jazyka, videokurz češtiny, semináře sociokulturní orientace, semináře k pracovnímu uplatnění a otevřený klub podporující setkávání a komunikaci cizinců s veřejností, s českou majoritou.

Dokumentární film 1,5 Generace

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Anna Marie Vinařická

Obsahem projektu je tvorba filmového dokumentu, jehož cílem je přiblížit majoritě úskalí života mladých migrantů v ČR, kteří se snaží překonávat jazykovou barieru, izolovanost a další překážky a rizika s tím související. Primární cílovou skupinou je široká veřejnost, širší odborná veřejnost a potenciální dobrovolníci pro podporu mladých migrantů, o kterých bude projekt pojednávat. Sekundárně jsou cílovou skupinou samotní mladí migranti, kteří publikováním dokumentu budou vnímat zvýšenou společenskou pozornost svému tématu a zprostředkované sdílení svých obtíží v integraci.

 

Dokumentární film Rodný kraj – trailer:

Odborné sociální poradenství migrantům na Kolínsku

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu města Kolín.

Kolin projekt

 

Doba realizace: 1.1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Kateřina Saidlová

Popis: V rámci projektu je podpořeno odborné sociální poradenství pro migranty v Kolíně. Služba se uskutečňuje cestou individuální spolupráce mezi sociálním pracovníkem a migrantem při řešení jeho osobní nebo rodinné situace. Cílem projektu je snížit riziko ohrožení nepříznivou sociální situací u migrantů, zejm. z důvodu jazykové bariéry, neznalosti zákonů a svých práv a případnou omezenou schopností efektivně hájit své zájmy v cizí zemi.

Podpora integrace cizinců v Mladé Boleslavi

Projekt je financován magistrátem města Mladá Boleslav.

MB logo

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Petra Baborovská

Obsahem projektu je zajištění kontinuity poskytování sociálního poradenství pro cizince, dostupných kurzů českého jazyka pro cizince v Mladé Boleslavi a zajištění podpory rodinám s migrační zkušeností při začleňování dětí do českého vzdělávacího systému.

Hravá čeština pro děti cizinců

Projekt je realizován v rámci výzvy Region bez bariér 2022 za podpory Nadačního fondu Škoda.

škoda auto nadační fond

 

Doba realizace: 1.7. 2022 – 31. 5. 2023

Kontaktní osoba: Petra Baborovská

Popis: Projekt nabízí návazné aktivity na dvě registrované sociální služby CIC, které podpoří rodiny s migrační zkušeností při začleňování dětí do českého vzdělávacího systému. V rámci projektu proběhnou kurzy češtiny jako druhého jazyka pro děti a mládež. Dále budou realizovány dva infosemináře pro mládež či rodiče dětí, proběhnou 2 tematická odpoledne  a do projektu budou zapojeni dobrovolníci.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO MIGRANTY 2022

Projekt probíhá za finanční podpory Města Hořovice.

Hořovice

 

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Jana Rýdlová

V rámci projektu je realizováno odborné sociální poradenství migrantům v ORP Hořovicko v ambulatní a terénní podobě s cílem podpořit jejich integraci v ČR, zlepšit jejich postavení ve společnosti a zabezpečit jim důstojné životní podmínky. Služba odborného sociálního poradenství zahrnuje témata pracovně právní podoby, témata týkající se vzdělávání a hledání práce, také témata sociálního zabezpečení a rodinné problematiky.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO MIGRANTY 2022

Projekt probíhá za finanční podpory Města Kutná Hora.

kutna hora logo

 

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Kateřina Saidlová

V rámci projektu je realizováno odborné sociální poradenství migrantům z Kutné Hory. Služba poskytuje individuální pomoc migrantům při řešení komplikovaných problémů způsobených jejich zhoršenou sociální situací.

PODPORA AKTIVIT PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ UPRCHLÍKY Z UKRAJINY

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu města Kolín.

ppzm CMYK jpeg

Doba realizace: 1. 6. 2022 - 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Kateřina Saidlová

Popis: V rámci projektu proběhne specializovaný jazykový kurz "Čeština do práce" určený pro dospělé studenty. Dále je podpořeno tlumočení při zápisech do kolínských ZŠ a zajištěno hlídání a výchovně-vzdělávací program pro děti rodičů, kteří se účastní podpůrné skupiny pro rodiny s migrační minulostí vedené psychologem. Projekt také zahrnuje individuální/skupinovou metodickou podporu pedagogických pracovníků nově příchozích dětí z Ukrajiny.

PRÁZDNINOVÁ ČEŠTINA

Projekt je realizován s finanční podporou MČ Praha 3.

P3

Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

V rámci projektu proběhnou letní intenzivní kurzy češtiny jako druhého jazyka určené primárně dětem navštěvující MŠ či ZŠ zřizované MČ Praha 3. Kurzy mají za cíl usnadnit dětem s OMJ vzdělávání v českém školním systému. 

Sociální poradenství a sociálně aktivizační služba pro migranty v Kladně

Projekt probíhá za finanční podpory Města Kladno.

KLADNO Město pro kvalitní život

 

Doba realizace:  6. 6. 2022 – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Alena Linhartová

V rámci projektu je realizováno odborné sociální poradenství, volnočasové a vzdělávací aktivity migrantům z Kladenska. Cílem služby je poskytnout individuální podporu migrantům při řešení obtížných životních situací a tím napomoci úspěšné integraci osob v místě.

Snáze v Česku

Projekt je spolufinancován z programu: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.

logolk 0

Doba realizace:  1. 1. – 31. 12. 2022

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Aktivity projektu spočívají v realizaci:

  • Podpora ve výuce češtiny u dětí s odlišným mateřským jazykem (letní intenzivní kurzy)
  • Nábor dobrovolníků pro nově příchozí děti a dospělé z řad středoškoláků a vysokoškoláků, získání a vedení dobrovolníků pro mentoring a otevřené kluby
  • Individuální podpora dětí
  • Akce Otevřeného klubu pro rodiny
  • Informační semináře pro rodiče
  • Realizace besedy V zajetí předsudků
  • Zpracování a tisk sady výukových materiálů pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem
  • Aktivity jsou realizovány na území Libereckého kraje.