Aktuální projekty

Rodinná politika 2024

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu MPSV  Rodina.

mpsv

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Popis: Cílem projektu je podpořit zdravé fungování rodin s migrační minulostí tak, aby rodiče lépe zvládali své rodičovské role v novém prostředí a dokázali sladit rodinný a pracovní život ve prospěch dětí a mladých dospělých, a ti se snáze začlenili do přijímající společnosti. V rámci projektu probíhají rodinné kurzy češtiny, semináře pro rodiče, psychologické poradenství a svépomocná rodičovská skupina. Projekt je realizován zejména na pobočkách CIC v Kolíně, Mladé Boleslavi a Liberci.

Asistence na pracovištích OPC OAMP ve Středočeském kraji 2024

Podpořeno státní dotací z programu "Integrace cizinců 2019" financovaného Ministerstvem vnitra ČR.

mvcr

Realizace projektu: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Lucie Ditrychová

Asistenční služby cizincům ze třetích zemí jsou poskytovány na odděleních pobytu cizinců OAMP pro Středočeský kraj, a to Pracoviště OPC Kladno, Severní 2952, působnost: okresy Kladno a Rakovník, a Pracoviště OPC Kutná Hora, Hornická 642, s působností okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk. V rámci asistenčních služeb jsou cílové skupině předávány všeobecné informace, poskytováno odborné sociální poradenství ve věcech pobytu, informace o službách CIC a dalších organizací relevantní dle situace konkrétního cizince, je nabízena přímá asistence při projednávání záležitosti cizince na přepážce. Asistenční služby jsou poskytovány na pracovišti Kutná Hora vždy ve středu 9-12, na OPC Kladno od 9 do 17 hodin. V tomto čase zde je přítomen sociální pracovník CIC.

Dobrovolníci jako průvodci azylantů a cizinců trvale usazených v ČR 2024

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR v rámci dotačního programu Rozvoj dobrovolnické služby.

mvcr

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Helena Vlčková

V tomto projektu se budou proškolení dobrovolníci působící v naší organizaci věnovat aktivitám, které mají za cíl podpořit děti i dospělé s migrační minulostí. Bude se jednat o podporu při osvojování si českého jazyka a navazování sociálních kontaktů. Dobrovolníci budou zapojeni v rámci individuálního mentoringu pro děti i dospělé, vedení konverzačních klubů a organizování výletů.

Husitská pomáhá

Aktivity probíhají v rámci projektu Husitská pomáhá (reg. č. CZ.03.02.01/00/22_043/0001515) spolufinancovaného Evropskou unií.

 EU SPOLUFINANCOVÁNO  logo P3   logo r mosty

 

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 10 .2026

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Realizace kurzů češtiny pro cizince v prostorách komunitního centra Husitská.

PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ RODINY 2024

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

MHMP

Doba realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Hlavním cílem projektu je podpořit zdravé fungování rodin s migrační minulostí tak, aby rodiče lépe zvládali svoji rodičovskou roli v novém prostředí, dokázali sladit rodinný a pracovní život a dokázali lépe podporovat své děti v náročné situaci po migraci. Projekt doplňuje nabídku registrovaných sociálních služeb CIC o preventivní aktivity na podporu funkční rodiny. Obsahem projektu budou již tradičně Klubíčko a Rodinné kurzy. Nově projekt nabídne upravený formát diskuzních setkání rodičů. s odborníky.

MLUVÍŠ ČESKY? SKUPINOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S OMJ 2024

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

MHMP

Doba realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt nabízí vzdělávací aktivity v oblasti češtiny jako druhého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem, a to jak pro děti předškolního věku, tak pro děti navštěvující základní školu, ale i mládež navštěvující střední školu či v přípravě na střední školu. Jedná se o semestrální kurzy a letní intenzivní kurzy

MLUVÍTE ČESKY? SKUPINOVÉ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ CIZINCE 2024

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

MHMP

Doba realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit pro dospělé cizince – kurzy češtiny jako cizího jazyka, videokurz češtiny, semináře sociokulturní orientace, semináře k pracovnímu uplatnění a otevřený klub podporující setkávání a komunikaci cizinců s veřejností, s českou majoritou.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA PEDAGOGŮ V OBLASTI ČDJ 2024

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

MHMP

Doba realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Kateřina Hartlová

V rámci projektu jsou realizovány semináře pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ i SŠ v oblasti výuky ČDJ. Pedagogům je dále průběžně poskytována metodická podpora. Cílem projektu je nabídnout pedagogům možnost zkvalitnění a rozvoje metodiky se zaměřením na práci s heterogenní skupinou. 

Komplexní pomoc rodinám s migrační minulostí na Praze 8 (2024)

Projekt je realizován s finanční podporou MČ Praha 8.

logo MC 8 2jpg

 

Doba realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Eva Kremlíková

Projekt nabízí komplexní podporu rodinám s migrační minulostí (cizinci ze zemí EU i mimo EU s povoleným pobytem nebo mezinárodní ochranou, případně občané ČR, kteří žili v zahraničí a neovládají český jazyk, nově uprchlíci z Ukrajiny s dočasnou ochranou), které se ocitají v dlouhodobě nepříznivé situaci, jež ohrožuje vývoj dítěte/dětí.

Praha 3 – Společné soužití 2024

Kurzy češtiny probíhají v rámci projektu obce „Praha 3 - Společné soužití 2024" na podporu držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a HMP z „Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024“.

mvcr UHNCR V logo P3   MHMP          

 

Doba realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

V rámci projektu budou realizovány vzdělávací aktivity pro děti s OMJ pro děti předškolního i školního věku, a pro dospělé cizince bez znalosti či se základní znalostí češtiny. CIC pro tyto výukové aktivity disponuje metodikou a vlastními vzdělávacími materiály osvědčenými praxí. 

Společná adresa – Praha 13 2024

Projekt „Společná adresa  –  Praha 13“ je zaměřený na integraci držitelů dočasné ochrany a je spolufinancovaný Ministerstvem vnitra ČR, MČ Praha 13 a Centrem pro integraci cizinců, o. p. s.

mvcr  Praha 13

 

Doba realizace: 1. 2. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávacích aktivit pracovníků a dobrovolníků, kteří působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, a na navázání spolupráce s dalšími organizacemi v regionu.

Žijeme na čtyřce společně 2024

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu „Žijeme na čtyřce společně 2024“ podpořeného Ministerstvem vnitra ČR, Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Městskou částí Praha 4 na podporu integrace cizinců.

mvcr  UHNCR Vpraha4 logo

Doba realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

V rámci projektu jsou organizovány kurzy češtiny jako cizího jazyka pro dospělé cizince a kurzy češtiny jako druhého jazyka pro děti-cizince. Cílem je podpořit u osob s migrační minulostí schopnost komunikovat v českém jazyce a zvýšit tak šance na úspěšnou integraci do společnosti. Aktivity jsou pro cizince žijící v Praze 4 či blízkém okolí.

PRÁZDNINOVÁ ČEŠTINA 2024

Projekt je realizován s finanční podporou MČ Praha 3.

P3

Doba realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba:  Daniela Boháčová

V rámci projektu proběhnou letní intenzivní kurzy češtiny jako druhého jazyka určené primárně dětem navštěvující MŠ či ZŠ zřizované MČ Praha 3. Kurzy mají za cíl usnadnit dětem s OMJ vzdělávání v českém školním systému.

Sociální poradenství a sociální rehabilitace 2024

Projekt je realizován s finanční podporou MČ Praha 3.

P3

Doba realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Lucie Ditrychová

Projekt se podílí na zajištění dostupné a různorodé podpory cizinců při jejich integraci do české společnosti prostřednictvím sociálních služeb: odborného sociálního poradenství a sociální rehabilitace.
Podpora bude spočívat v informování cizinců o jejich právech a povinnostech v ČR a v asistenci při jednání s institucemi. Cílové skupině budou poskytovány individuální konzultace a pomoc.

Perspektivní čeština

Projekt vznikl v rámci programu Seznam se s češtinou. Za podporu děkujeme Nadaci Via a společnosti Seznam.cz.

seznam se s cestinou SMALL page 0001   Nadace Via bez pozadí

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 30. 10. 2024

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt nabízí intenzivní kurzy českého jazyka a konzultace k uplatnění na trhu práce. Cílovou skupinou jsou osoby, které v důsledku války musely uprchnout z Ukrajiny. Primárně pak matky s dětmi z Ukrajiny, kterým je nabízeno hlídání dětí pro zajištění jejich účasti na kurzech či konzultacích. Kurzy češtiny a konzultace k uplatnění na trhu práce probíhají na pobočkách CIC v Praze a v Liberci. Cílem projektu je zvýšit znalost češtiny u uprchlíků z Ukrajiny a zvýšit tak jejich šance k uplatnění na trhu práce. K tomu přispívají i individuální konzultace ohledně pracovního uplatnění či jobkluby.

S Perspektivou v Kladně

Projekt vznikl v rámci programu Z Ukrajiny mezi nás. Za podporu děkujeme Nadaci Via a společnosti Seznam.cz.

seznam se s cestinou SMALL page 0001   Nadace Via bez pozadí

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt nabízí intenzivní kurzy českého jazyka a konzultace k uplatnění na trhu práce. Cílovou skupinou jsou osoby, které v důsledku války musely uprchnout z Ukrajiny. Primárně pak matky s dětmi z Ukrajiny, kterým je nabízeno hlídání dětí pro zajištění jejich účasti na kurzech či konzultacích. Kurzy češtiny a konzultace k uplatnění na trhu práce probíhají na pobočce CIC v Kladně. Cílem projektu je zvýšit znalost češtiny u uprchlíků z Ukrajiny a zvýšit tak jejich šance k uplatnění na trhu práce. K tomu přispívají i individuální konzultace ohledně pracovního uplatnění či jobkluby.

Snáze v Česku 2024

Projekt je spolufinancován z programu: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.

logolk 0

Doba realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Aktivity projektu spočívají v realizaci:

  • Podpora ve výuce češtiny u dětí s odlišným mateřským jazykem (letní intenzivní kurzy, rodinné kurzy, semestrální kurz)
  • Nábor dobrovolníků pro nově příchozí děti a dospělé z řad středoškoláků a vysokoškoláků, získání a vedení dobrovolníků pro mentoring a doučování
  • Volnočasové akce pro rodiny
  • Informační semináře pro rodiče
  • Tisk a distribuce výukových materiálů pro pedagogy dětí s OMJ .

Aktivity jsou realizovány na území Libereckého kraje.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s migrační minulostí na Kolínsku

Tento projekt byl podpořen z prostředků města Kolína.

 Kolin projekt

 

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Michaela Prokopová

Popis: Projekt pro rodiny s dětmi s migrační minulostí poskytuje dlouhodobou intenzivní a komplexní podporu rodinám s dětmi s odlišným mateřským jazykem, které do České republiky imigrovaly. Pomáhá získávat a rozvíjet takové dovednosti, kompetence a návyky, které umožní rodině překonat dlouhodobě krizovou sociální situaci a začlenit se do života většinové společnosti, a to včetně integrace dětí do vzdělávacího systému.

Odborné sociální poradenství migrantům na Kolínsku

Tento projekt byl podpořen z prostředků města Kolína.

 Kolin projekt

 

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Kateřina Saidlová

Popis: V rámci projektu je podpořeno odborné sociální poradenství pro migranty v Kolíně. Služba se uskutečňuje cestou individuální spolupráce mezi sociálním pracovníkem a migrantem při řešení jeho osobní nebo rodinné situace. Cílem projektu je snížit riziko ohrožení nepříznivou sociální situací u migrantů, zejm. z důvodu jazykové bariéry, neznalosti zákonů a svých práv a případnou omezenou schopností efektivně hájit své zájmy v cizí zemi.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO MIGRANTY 2024 (Liberec)

Projekt probíhá za finanční podpory města Liberec.

 

Liberec

 Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Michala Musilová

V rámci projektu je realizováno odborné sociální poradenství migrantům v Liberci a okolí v ambulantní a terénní podobě s cílem podpořit jejich integraci v ČR, zlepšit jejich postavení ve společnosti a zabezpečit jim důstojné životní podmínky. Služba odborného sociálního poradenství zahrnuje témata pracovně právní podoby, témata týkající se vzdělávání a hledání práce, také témata sociálního zabezpečení a rodinné problematiky.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO MIGRANTY 2024 (Kutná Hora)

Projekt probíhá za finanční podpory Města Kutná Hora.

kutna hora logo

 

Doba realizace:  1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba:  Kateřina Saidlová

V rámci projektu je realizováno odborné sociální poradenství migrantům z Kutné Hory. Služba poskytuje individuální pomoc migrantům při řešení komplikovaných problémů způsobených jejich zhoršenou sociální situací.

Podpora integrace cizinců v Mladé Boleslavi

Projekt je financován magistrátem města Mladá Boleslav.

MB logo

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Obsahem projektu je zajištění kontinuity poskytování sociálního poradenství pro cizince, dostupných kurzů českého jazyka pro cizince v Mladé Boleslavi a zajištění podpory rodinám s migrační zkušeností při začleňování dětí do českého vzdělávacího systému.

Odborné sociální poradenství pro migranty na Nymbursku 2024

Projekt probíhá za finanční podpory města Nymburk.

nymburk colmo logo 00

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Michaela Prokopová

V rámci projektu je realizováno odborné sociální poradenství migrantům v Nymburce a okolí v ambulantní a terénní podobě s cílem podpořit jejich integraci v ČR, zlepšit jejich postavení ve společnosti a zabezpečit jim důstojné životní podmínky. Služba odborného sociálního poradenství zahrnuje témata pracovně právní podoby, témata týkající se vzdělávání a hledání práce, také témata sociálního zabezpečení a rodinné problematiky.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO MIGRANTY 2024 (Jablonec n. Nisou)

Projekt probíhá za finanční podpory města Jablonec nad Nisou.

Jablonec nad Nisou

 

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Michala Musilová

V rámci projektu je realizováno odborné sociální poradenství migrantům v Jablonci nad Nisou a okolí v ambulantní a terénní podobě s cílem podpořit jejich integraci v ČR, zlepšit jejich postavení ve společnosti a zabezpečit jim důstojné životní podmínky. Služba odborného sociálního poradenství zahrnuje témata pracovně právní podoby, témata týkající se vzdělávání a hledání práce, také témata sociálního zabezpečení a rodinné problematiky.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO MIGRANTY 2024 (Hořovice)

Projekt probíhá za finanční podpory Města Hořovice.

Hořovice

 

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Kontaktní osoba: Lucie Ditrychová

V rámci projektu je realizováno odborné sociální poradenství migrantům v ORP Hořovicko v ambulantní a terénní podobě s cílem podpořit jejich integraci v ČR, zlepšit jejich postavení ve společnosti a zabezpečit jim důstojné životní podmínky. Služba odborného sociálního poradenství zahrnuje témata pracovně právní podoby, témata týkající se vzdělávání a hledání práce, také témata sociálního zabezpečení a rodinné problematiky.

Na dětech záleží

Projekt je realizován v rámci výzvy Na dětech záleží 2024 za podpory Nadačního fondu Škoda.

NF Škoda

 

Doba realizace: 1.7. 2023 – 30. 6. 2024

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Projekt nabízí návazné aktivity na dvě registrované sociální služby CIC, které podpoří rodiny s migrační zkušeností při začleňování dětí do českého vzdělávacího systému. V rámci projektu proběhnou letní intenzivní kurzy češtiny jako druhého jazyka pro děti, poté naváží kurzy v podzimním a jarním semestru, dále bude probíhat doučování dětí pro školní přípravu. Do projektu budou zapojeni i dobrovolníci, kteří budou v rámci skupinového doučování pomáhat s domácími úkoly.

Pro stabilní rodiny s migrační minulostí na Mladoboleslavsku

Projekt je realizován v rámci výzvy Region bez bariér 2024 – sociální začleňování a udržování sociálních vazeb za podpory Nadačního fondu Škoda.

NF Škoda

 

Doba realizace: 1.1.2024 – 31.12.2024

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Projekt nabízí komplexní systém podpory rodinám s dětmi s migrační minulostí, které do České republiky imigrovaly, a pomáhá získávat a rozvíjet takové dovednosti, kompetence a návyky, které rodinám umožní překonat dlouhodobě nepříznivou sociální situaci a začlenit se do života většinové společnosti, včetně integrace dětí do vzdělávacího systému. Rozšíření a rozvoj sociálně aktivizační služby pro specifickou skupinu migrantů poskytne podporu dlouhodobě se zvyšujícímu počtu těchto rodin na Mladoboleslavsku a v projektu bude vhodně doplněno skupinovými aktivitami (diskuzní setkání s odborníky, rodinné kurzy).