Aktuální projekty

ProEfekt

Projekt je podpořen z programu Active Citizens Fund.

ACF logolink

 

Číslo projektu: 62500-2021-004-AG5-0029

Doba realizace: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022

Kontaktní osoba: Lukáš Wimmer

Cílem projektu je na základě vyhotovení digitální analýzy (audit) získat podněty pro zvýšení efektivity vnitřních procesů organizace –monitoring aktuální situace. Díky realizaci projektu získáme vyhodnocení nezávislým expertem a na základě výsledků necháme proškolit zaměstnance v užívání již zavedeného MS Office 365, a vytipujeme další digitální inovace. Prohloubením kompetencí zaměstnanců podpoříme jejich efektivní využívání dostupných digitálních nástrojů. Dojde k úspoře času, který mohou zaměstnanci využít ke prospěchu cílové skupiny organizace, k rozvoji služeb. Závěrem vypracujeme plán zavádění dalších digitálních inovací zaměřený na zefektivnění vnitřních procesů - debyrokratizaci/digitalizaci.

Podpora neziskových organizací ve středních Čechách

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 flag yellow highmsmt

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016572  

Doba realizace: 1. 5. 2020 - 28. 2. 2023

Kontaktní osoba: Kateřina Saidlová

Projekt je zaměřen na podporu vzdělávacích aktivit pracovníků a dobrovolníků, kteří působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, a na navázání spolupráce s dalšími organizacemi v regionu.

Pokrok – posílení kvality rodičovských kompetencí

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017147

Doba realizace: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2023 

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt řeší nepříznivou situaci rodin s migrační minulostí, které trvale žijí v Praze. Nabízí komplex na sebe navazujících aktivit, které reagují na potřeby rodin jako celku, aktivizují a motivují rodiče i děti a mládež a posilují stabilitu identifikovaných rodin.

Mezi aktivity nabízené v projektu patří dlouhodobá spolupráce se sociální službou, informační semináře pro rodiče, rodinný kurz češtiny, intenzivní kurz češtiny a volnočasové aktivity pro mládež či konzultace s psychologem pro děti a rodiče.

Aktivity projektu jsou určeny rodinám s dětmi ve věku 3–18 let, které jsou dlouhodobě ohroženy sociálním vyloučením.

Na identifikaci ohrožených rodin spolupracujeme se školami, poskytovateli sociálních služeb, PPP, pediatry, městskými částmi a dalšími subjekty. Chcete se do projektu zapojit? Kontaktujte Anna Marie Vinařická.

Zde najdete ke stažení informační materiál pro spolupracující subjekty a informační materiál pro potenciální klienty projektu POKROK.

Aktuální informace o nabídce v rámci projektu najdete v sekci aktuality.

FENOMÉN NOVÁ PŮDA

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 95. 

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011250

Doba realizace: 1. 8. 2019  – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová

Projekt nabízí komplex vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny pro cizince a motivačních skupinových aktivit pro mladé cizince. Cílem projektu je podpora začlenění migrantů do většinové společnosti výukou českého jazyka, posílením a rozvojem komunikačních schopností k lepšímu porozumění a bezkonfliktnímu soužití s majoritní společností a zároveň zlepšení jejich postavení na trhu práce v České republice.

DON’T GIVE UP!

Projekt je finančně podpořený z dánských The Velux Foundations. Realizovaný ve spolupráci s organizací META o.p.s.

Velux logo pro projektlogo meta barevne 0

Doba realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2022

Místo realizace: Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj

Kontaktní osoba: Eva Kremlíková

Projekt Don’t give up! nabízí bezplatné služby pro mladé migranty při jejich integraci do vzdělávacího systému a na trh práce v České republice.

Cílovou skupinou projektu je mladá generace migrantů ve věku 14 – 25 let, kteří potřebují vyřešit svou studijní a profesní situaci.

Nové kořeny 2

Projekt je realizován za podpory Nadace O2.

Nadace O2 logo cmyk

Doba realizace: 1. 62021 – 31. 5. 2022

Kontaktní osoba:  Helena Vlčková

Jedná se o navazující projekt, ve kterém jsou podpořenimigranti a jejich rodinní příslušníci, kteří se rozhodli žít v České republice. Projekt má za cíl posílit komunikační kompetence, zlepšit porozumění sociokulturnímu rámci a vytvářet nové vazby v přijímající společnosti.Projekt imigrantům nabízí dvě pravidelné vzdělávací aktivity – diskuzní klub a sociokulturní výlety (exkurze).