Archiv projektů

Mentoringové dobrovolnictví CIC v rodinách migrantů 2020

Projekt je finančně podpořen z dotačního programu Magistrátu Hlavního města Prahy "Rodinná politika".

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

Kontaktní osoba: Benoit Wyn   

Projektové aktivity podpořily rodiny s migrační minulostí trvale žijící v Praze, které jsou oproti rodinám českých občanů zranitelnější z důvodu různě vysoké jazykové bariéry, absence sociálních vazeb v novém prostředí, neznalosti prostředí a kulturních vzorců a dalších handicapů.

Projekt rodinám nabídl mentoring a dobrovolníky-mentory podpořil v jejich vzdělávání. 
Projekt také přispěl k vylepšení metodického vedení programu prostřednictvím konzultací s externími odborníky.

Pro nově příchozí rodiny 2020

Projekt je finančně podpořen z dotačního programu Magistrátu Hlavního města Prahy "Rodinná politika".

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová

Projektové aktivity jsou určeny rodinám s migrační minulostí trvale žijícím v Praze, které jsou oproti rodinám českých občanů zranitelnější z důvodu různě vysoké jazykové bariéry, absence sociálních vazeb v novém prostředí, neznalosti prostředí a kulturních vzorců a dalších handicapů. 

Projekt rodinám nabízí komplex na sebe navazujících aktivit: Rodinný kurz, Informační semináře pro rodiče, Podpůrnou skupinu pro rodiče.

Pro stabilní rodiny s migrační minulostí

Projekt je podpořen z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rodina“.

mpsv

Doba realizace:  1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Cílem projektu je podpořit zdravé fungování rodin s migrační minulostí tak, aby rodiče lépe zvládali své rodičovské role v novém prostředí a dokázali sladit rodinný a pracovní život ve prospěch dětí a

mladých dospělých, a ti se snáze začlenili do přijímající společnosti.

V rámci projektu probíhají rodinné kurzy češtiny, semináře pro rodiče, psychologické poradenství s podporou tlumočníků a svépomocné rodičovské skupiny.

REALIZACE AKCÍ OTEVŘENÉHO KLUBU, ČEŠTINY, NÁBOR DOBROVOLNÍKŮ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ CIZINCE, AKTUALIZACE ROZCESTNÍKU

Projekt je spolufinancován z programu: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.

 logolk 0

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

Kontaktní osoba: Michaela Límová

Aktivity projektu spočívají v realizaci:

 • Podpora ve výuce češtiny před nástupem do základní školy, 2. stupeň: Kurz češtiny pro žáky – cizince po příchodu do ČR – srpen 2020, letní intenzívní kurz s dotací 40 VH  ​​
 • Nábor dobrovolníků pro nově příchozí děti a dospělé z řad středoškoláků a vysokoškoláků /4-6 seminářů v rámci jejich výuky/
 • Akce Otevřeného klubu pro rodiny s nově příchozím dítětem-cizincem a české rodiny 
 • Aktualizace Rozcestníku pro snazší inkluzi dětí s OMJ. 

Rozcestník je dostupný zde.

Snáze v Česku

Projekt je spolufinancován z programu: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.

logolk 0

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Aktivity projektu spočívají v realizaci:

 • Podpora ve výuce češtiny před nástupem do základní školy, 2. stupeň: Kurz češtiny pro žáky - cizince po příchodu do ČR - srpen 2021, letní intenzívní kurz s dotací 40 VH  
 • Nábor dobrovolníků pro nově příchozí děti a dospělé z řad středoškoláků a vysokoškoláků, získání a vedení dobrovolníků pro mentoring a otevřené kluby
 • Akce Otevřeného klubu pro rodiny cizinců a české rodiny – majoritu 
 • Aktualizace Rozcestníku pro inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem dle vznikající legislativy

ROZMACH

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 071.

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007612

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Kontaktní osoba: Barbora Machová

Projekt je zaměřen na rozvoj služby odborného sociálního poradenství cizincům ve Středočeském a Libereckém kraji.

Cílem projektu je zkvalitnit službu odborného sociálního poradenství CIC ve Středočeském a Libereckém kraji.

SPOLUžáci

Projekt je financován grantovým programem Pepco. 

pepco

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020

Kontaktní osoba: Michaela Hörzenbergerová

Projekt SPOLUžáci je zaměřen na podporu integrace dětí cizinců ze základních a mateřských škol v Kolíně. Vychází z přesvědčení, že (nejen) ve vzdělávání by startovní čára měla být stejná pro všechny děti. Děti cizinců jsou ale kvůli neznalosti jazyka od začátku vzdělávání v nevýhodě.

NÁŠ SPOLEČNÝ KRAJ

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006465 

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 4. 2021

Kontaktní osoba: Michala Musilová

Projekt je zaměřen na podporu integrace cizinců na místní úrovni. Cílem je připravit obce ve Středočeském kraji (zejm. Kolín, Kutná Hora, Nymburk) na různé situace spojené s příchodem či dlouhodobým pobytem jednotlivců i skupin cizinců.

Asistence na pracovištích OPC OAMP ve Středočeském kraji 2019

Podpořeno státní dotací z programu "Integrace cizinců 2019" financovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Logo CMYK

Realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

Kontaktní osoba: Dita Kašperová

Asistenční služby cizincům ze třetích zemí jsou poskytovány na odděleních pobytu cizinců OAMP pro Středočeský kraj, a to Pracoviště OPC Kladno, Severní 2952, působnost: okresy Kladno a Rakovník, a Pracoviště OPC Kutná Hora, Hornická 642, s působností okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk. V rámci asistenčních služeb jsou cílové skupině předávány všeobecné informace, poskytováno odborné sociální poradenství ve věcech pobytu, informace o službách CIC a dalších organizací relevantní dle situace konkrétního cizince, je nabízena přímá asistence při projednávání záležitosti cizince na přepážce. Asistenční služby jsou poskytovány na pracovišti Kutná Hora vždy ve středu 9-12, na OPC Kladno od 9 do 17 hodin. V tomto čase zde je přítomen sociální pracovník CIC.

KOMPLEX IN MB

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0008152

Doba realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2021

Kontaktní osoby: Lenka DrahozalováPetra Baborovská

Projekt se zaměřuje na poskytování vzdělávacích aktivit a kariérového poradenství nezaměstnaným cizincům. Usiluje o zajištění dostupné pomoci nezaměstnaným cizincům, prevenci jejich nezaměstnanosti a spolu s tím se snaží vytvořit funkční síť relevantních aktérů v Mladé Boleslavi tak, aby místní prostředí bylo lépe připraveno na řešení konkrétních problémů imigrantů ve městě i případných budoucích ekonomických či migračních výkyvů.

REALIZACE AKCÍ OTEVŘENÉHO KLUBU, ČEŠTINY, DOUČOVÁNÍ A ROZCESTNÍKU, PODPORA ŽÁKŮ CIZINCŮ BRZY PO PŘÍCHODU DO ČR V ZAČLENĚNÍ DO ŠKOLY

Projekt je spolufinancován z programu: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.

logolk 0

Doba realizace: 1. 4. – 31. 12. 2019

Kontaktní osoba: Michaela Límová

Aktivity projektu spočívaly v:

 • Realizaci akcí Otevřeného klubu pro rodiny s nově příchozím dítětem-cizincem a české rodiny.
 • Podpoře ve výuce češtiny před nástupem do ZŠ a doučování v jeho průběhu. Podpoře v zařazení do mimoškolních aktivit.
 • Tvorbě Rozcestníku pro snazší inkluzi dětí s OMJ. Rozcestník je dostupný zde.

REALIZACE DEPISTÁŽNÍ ČINNOSTI O RODINÁCH CIZINCŮ ŽIJÍCÍCH V RŮZNÝCH LOKALITÁCH LIBERECKÉHO KRAJE

Realizovaný účel byl spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.

logolk 0

Doba realizace: 1. 9. 2018  – 31. 12. 2018

Kontaktní osoba: Michaela Límová

Projekt byl realizován v období 1.9. do 31.12.2018. Aktivity projektu spočívaly v depistáži situace cizinců se zaměřením na rodiny se školními  dětmi, jejich potřeb v oblasti vzdělávání a podpory ze strany školského systému i obcí, a to zejména v hospodářsky slabších oblastech Libereckého kraje. Depistáž byla prováděna terénní formou.  Byly kontaktovány základní a mateřské školy v jednotlivých obcích pro zjištění počtu žáků a zjištění potřebné míry podpory pedagogů při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Byly kontaktovány obce, sociální odbory ORP, ke zjištění počtu nově příchozích rodin v obci a potřeb v oblasti zapojení dětí do vzdělávacího systému; dále Pedagogicko psychologická poradna, NIDV- krajský poradce pro pedagogy vyučující žáky cizince. Města a obce, které byly zahrnuty do depistážní činnosti, jsou: Frýdlant, Hejnice, Lázně Libverda, Bulovka, Stráž pod Ralskem, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Semily, Cvikov, Jablonné v Podještědí, Rynoltice a Česká Lípa. Byly předávány informace o existujících zdrojích podpory, o jejichž funkčnosti je realizátor projektu přesvědčen.

Češi a cizinci - mluvíme spolu

Projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2016.

Logo CMYK

Doba realizace: březen – prosinec 2016

Projekt je zacílen na oslovení české veřejnosti prostřednictvím audiovizuálních i písemných záznamů příběhů cizinců, konkrétních a skutečných (komunikačních i jiných životních) situací, při nichž se Češi s cizinci potkávají a naopak. Jeho cílem je představovat cizince žijící v ČR objektivnějším způsobem, než jak je problematika integrace často zobrazována v běžných médiích a vedle toho předávat české veřejnosti i užitečné nástroje, jak vstřícně, bez předsudků či se zbytečnými zábranami překlenovat některé komunikační potíže vyplývající z kontaktu s osobou s dosud nedostatečnými jazykovými či sociokulturními kompetencemi.

V rámci projektu byly připravovány audiovizuální spoty, sbírány příběhy klientů CIC a dalších cizinců, jež budou všechny představeny v rámci informační kampaně i v rámci informačních seminářů pro školy a veřejné instituce.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA PEDAGOGŮ V OBLASTI ČDJ

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Kristýna Horáčková  

Projekt nabízí vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ i SŠ v oblasti výuky češtiny jako cizího jazyka. Aktivity projektu nabídnou pedagogům možnost zkvalitnění a rozvoje metodiky výuky češtiny jako druhého jazyka se zaměřením na práci s heterogenní skupinou a pomohou jim lépe zvládat obtížné situace při začleňování dětí s OMJ do českého školství.

ZAPOJ SE! - PROGRAMY PRO ZAPOJENÍ MIGRANTŮ A ČESKÉ MAJORITY

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

eea fondy

Doba realizace: 1. 8. 2014  – 30. 4. 2016

Kontaktní osoba: Vladislav Günter

Projekt je zaměřen na podporu rovných příležitostí migrantů při výkonu zaměstnání a zapojování do běžného vzdělávacího systému dětí migrantů. Prostřednictvím zapojování příslušníků majority a osvětového působení i skrze vzdělávání pracovníků v přímé péči projekt dodá nové nástroje ochrany migrantů před diskriminací a podpory rovných práv v obou vytyčených oblastech. V rámci projektu vznikají nové metodiky sociální práce CIC s migranty a již úspěšně probíhá nový formát výuky: rodinné kursy češtiny pro cizince. Vedle toho projekt nabízí i řadu veřejných akcí (besed) na uvedená témata i mediální školení zaměstnanců CIC. Hlavním výstupem pak bude publikace shrnující v průběhu projektu nasbírané kazuistiky a příklady dobrých praxí. Odbornými garanty projektu jsou META - společnost pro příležitosti mladých migrantů a JUDr. Radka Medková.

U příležitosti jejího vydání jsme před koncem projektu také uspořádali veřejnou besedu v Evropském domě v Praze.

MLUVÍTE ČESKY? SKUPINOVÉ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ CIZINCE

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová  

Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny pro dospělé cizince, informačního servisu pro cizince, otevřených klubů a aktivit podporujících setkávání a komunikaci cizinců s veřejností, s českou majoritou. 

SPOLEČNÝ KRAJ - S CIZINCI JAKO S NAŠINCI

Podpořeno Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF) a Ministerstvem vnitra ČR.

EU vlajkaLogo CMYK

Doba realizace: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015

Kontaktní osoba: Vladislav Günter

Projekt je zaměřen na rozvíjení spolupráce mezi poskytovateli služeb cizincům ve Středočeském kraji a zástupci obcí zapojenými do integrace cizinců na místní úrovni, mezi místními institucemi i rodinnými centry s cílem efektivního a aktivnějšího zapojení majority v této oblasti. Součástí projektu je i oslovení české veřejnosti prostřednictvím mediálních aktivit - kampaně, aktualizace a rozšíření materiálů oslovujících českou veřejnost s hlubším zájmem o migrační a integrační problematiku: příručka pro dobrovolníky a příručka "Jak efektivně komunikovat s cizincem".

Kampaň ČEŠI A CIZINCI - MLUVME SPOLU!

Příručka pro snadnější porozumění - my a cizinci

Jak a proč být průvodcem cizince - příručka (nejen) pro dobrovolníky

MLUVÍŠ ČESKY? SKUPINOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S OMJ

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová  

Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit v oblasti češtiny jako druhého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem. V rámci projektu probíhají kurzy pro předškolní i školní děti, děti a žáky bez znalosti latinky, začátečníky, ale i děti a žáky s částečnou znalostí češtiny.

AAD2-ASISTENCE AZYLANTŮM A OSOBÁM S DOPLŇKOVOU OCHRANOU

Podpořeno Evropským uprchlickým fondem (EUF).

EU vlajkaLogo CMYK

Doba realizace: 1.1. 2014 – 30. 6. 2015

Kontaktní osoba: Lucie Ditrychová

S podporou Evropského uprchlického fondu realizujeme poradenství osobám s udělenou mezinárodní ochranou (azylem) a osobám s doplňkovou ochranou. Projekt nabízí: sociálně právní poradenství, asistenci při jednání na úřadech a uplatňování nároků včetně SIP, pomoc s žádostí a státní občanství ČR, pomoc při vyhledání zaměstnání včetně rekvalifikací, pomoc při zajištění léků a zdravotnických pomůcek. Služba je poskytována v poradně v Praze na adrese Kubelíkova 55, Praha 3, dále v poradně v Kolíně, Mladé Boleslavi a v Liberci, a také v terénu dle domluvy.

ODBORNÉ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ZDRAVOTNÍKY-CIZINCE A PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Daniela Boháčová  

V rámci projektu jsou organizovány odborné aktivity pro zdravotníky původem z ciziny a semináře pro sociální pracovníky pracující s cílovou skupinou migrantů. Pro zdravotníky-cizince, kteří hledají uplatnění v českém zdravotnickém systému, jsou realizovány podpůrné jazykové kurzyprofesní semináře a individuální konzultace. Pro sociální pracovníky v přímých službách pro cizince proběhnou dva otevřené odborné semináře.

CHCEME TU USPĚT

Podpořeno Evropským sociálním fondem - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

esf do archivu projektu

Doba realizace: 1. 5. 2013 – 31. 4. 2015

Kontaktní osoba: Lenka Kubičárová

Hlavním cílem projektu je podpořit nezaměstnané cizince žijící trvale ve Středočeském kraji, při vstupu na český trh práce.

SPOLEČENSKÉ AKCE PRO PRACOVNÍKY, DOBROVOLNÍKY, VEŘEJNOST

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Benoit Wyn   

Cílem aktivit projektu je podpora pracovníků a dobrovolníků CIC ve vztahu k práci s cílovou skupinou imigrantů. V rámci projektu jsou realizovány společenské akce a otevřené události dobrovolnického programu.

UPGRADE - INCREASE YOUR POTENTIAL!

Podpořeno Evropským sociálním fondem - Operační program Praha Adaptabilita.

upgrade logo archiv projektu

Doba realizace: 1.1. 2015 – 31.10. 2015

Kontaktní osoba: Kateřina Ošancová

Cílem projektu je podpořit cizince v Praze při jejich vstupu nebo ke zlepšení jejich postavení na trhu práce. Jde o skupinu cizinců, kteří nepotřebují v ČR povolení k zaměstnání a jsou buď nezaměstnaní anebo pracují na nekvalifikovaných pozicích a to zejména ti, jenž jsou při hledání pracovního uplatnění dále znevýhodněni např. z důvodu zdravotních, péčí o závislé členy rodiny, vyšším či naopak nízkým věkem, chybějící kvalifikací, dlouhodobou nezaměstnaností apod.. Smyslem projektu je u této cílové skupiny podpořit obecné kompetence pro efektivní hledání zaměstnání i specifickou kvalifikaci, a pomoci získat uplatnění na odpovídajících pracovních pozicích. Mezi klíčové aktivity projektu patří systematické pracovní poradenství, profesní diagnostika, jobkluby, specifické vzdělávací/rekvalifikační kurzy, včetně kurzů českého jazyka a podpora formou mzdových příspěvků zaměstnavateli. Výstupem projektu budou rovněž dva info letáky pracovněprávního poradenství pro cizince - férové zaměstnání, v různých jazykových mutacích.

Pro nově příchozí rodiny 2021

Projekt je finančně podpořen z dotačního programu Magistrátu Hlavního města Prahy "Rodinná politika".

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová

Projektové aktivity jsou určeny rodinám s migrační minulostí trvale žijícím v Praze, které jsou oproti rodinám českých občanů zranitelnější z důvodu různě vysoké jazykové bariéry, absence sociálních vazeb v novém prostředí, neznalosti prostředí a kulturních vzorců a dalších handicapů. 

Projekt rodinám nabízí komplex na sebe navazujících aktivit: Rodinný kurz, Informační semináře pro rodiče, Podpůrnou skupinu pro rodiče.

OPEN MINDED CLUB

Podpořeno fondem eBay Foundation.

eBay Foundation Logo

Doba realizace: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2015

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová

Open Minded Club = Otevřený klub pro otevřené lidi

 • Společenské aktivity (výlety, diskuse, prezentace, večery deskových her apod.) pro cizince i české spoluobčany.
 • Prostor pro rozvíjení dialogu  mezi cizinci a majoritou.
 • Podporuje zapojení cizinců do českého prostředí, navázání společenských sítí a rozvíjení komunitního života.
 • Ve středočeských městech Kolín, Mladá Boleslav, Kladno, Mělník, Poděbrady, Kutná Hora.

Mentoringové dobrovolnictví CIC v rodinách migrantů 2021

 Projekt je finančně podpořen z dotačního programu Magistrátu Hlavního města Prahy "Rodinná politika".

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba:  Benoit Wyn 

Jedná se o navazující projekt, ve kterém jsou podpořeny rodiny s migrační minulostí trvale žijící v Praze, které jsou oproti rodinám českých občanů zranitelnější z důvodu různě vysoké jazykové bariéry, absence sociálních vazeb v novém prostředí, neznalosti prostředí a kulturních vzorců a dalších handicapů.

Projekt rodinám nabízí pravidelnou podporu mentorů–dobrovolníků. Dobrovolníky projekt podporuje skrze setkání s koordinátory a semináře s odborníky. Projekt podporuje také metodické vedení programu přes konzultace s odborníky.

PROJEKT „ZKUSTE UČIT VÁŠ JAZYK: CIZINCI JAKO LEKTOŘI JAZYKŮ"

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

upgrade logo archiv projektu

Doba realizace: 1. 6. 2013 – 31. 12. 2014

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit nový kurz lektorských dovedností, tentokrát pro cizince trvale žijící v Praze, kteří chtějí učit svůj jazyk, zejména ruštinu a vietnamštinu. Formát kurzu byl založen na stávajícím kurzu lektorských dovedností pro výuku češtiny, který CIC pořádá již několik let.

V rámci projektu proběhly dva pilotní kurzy lektorských dovedností pro cizince včetně praxí. Tyto kurzy byly zdarma.

 

UČME (SE) ČESKY III. 

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámciPodpory vzdělávání v regionálním školství a podpory aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2021.

msmt

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba:Daniela Boháčová  

Projekt představuje komplex vzdělávacích aktivit v oblasti ČDJrodinné kurzy, letní intenzivní kurzy pro děti, doučování ze strany českých dobrovolníků, vzdělávací aktivity pro pedagogy zvyšující jejich odborné kompetence v oblasti výuky ČDJ. 

PROJEKT PUSH UP - PŘÍLEŽITOST UPLATNIT SVOU HODNOTU

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

upgrade logo archiv projektu

Doba realizace: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2014

Cílem programu bylo naučit účastníky efektivně hledat práci a umožnit účastníkům zvýšit si kvalifikaci nebo se naučit něco nového a zvýšit tak své šamce najít práci.

DOBROVOLNÍCI JAKO PRŮVODCI AZYLANTŮ A CIZINCŮ TRVALE USAZENÝCH V ČR

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva vnitra.

mvcr

Doba realizace:1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba: Benoit Wyn  

Projekt počítá s dlouhodobým zapojením dobrovolníků. Projekt cizincům nabízí mentoringový program, doučování dětí a dospívajících, a klubové aktivity. Aktivity projektu probíhají ve všech regionech, kde CIC působí (Hlavní město Praha, Středočeský kraj a Liberecký kraj). Cílem projektu je cizince seznámit s jejich okolím a místními zvyklostmi, překonat jazykovou bariéru a navázat společenské sítě a tímto snížit sociální izolaci.

OUR FIRST TIME - EVROPSKÝ DOBROVOLNÍK V CIC POPRVÉ

EU vlajka Mládež v akci

Doba realizace: 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014

Centrum pro integraci cizinců se zúčastnil projektu Evropské dobrovolné služby v rámci, které hostila dobrovolnici z Ukrajiny. Ta v CIC pomáhala s propagací, evaluací a komunikací s klienty.

 

GENERACE 1,5

Projekt je financován z prostředků Nadace Komerční banky, a.s. Jistota.

logo

Doba realizace: 1. 4. 2020 – 31. 5. 2021

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová

Mladí migranti (12 – 18 let) prožívají v novém prostředí krizi: ztratili přátele, dosavadní jistoty, nerozumí jazyku okolí, cítí se izolovaní, často se uzavírají do sebe nebo mohou reagovat agresivně. V rámci projektu jim odborný tým pomůže při hledání nového sebevědomí a vlastního místa v přijímající společnosti.

ATELIÉR TALENTŮ

Podpořeno fondem eBay Foundation a Magistrátem hlavního města Prahy.

eBay Foundation Logo    Logo MHMP           

Kontaktní osoba: Valery Senichev

Mezi našimi klienty jsou lidé s různými dovednostmi a talenty. Zatím se jim však nedařilo je v české společnosti využít v dostatečné či odpovídající míře.

Cílem Ateliéru talentů je tak vytvořit prostor a pomoci klientům tyto dovednosti rozvinout, představit a potenciálně na nich vystavit svou budoucí samostatnou činnost. Příklady dovedností a talentů mohou být jak výtvarné nadání a design, hudební nebo pohybové nadání, tak gastronomické dovednosti, znalost méně obvyklých jazyků a podobně. V rámci Ateliéru se klienti díky odborným koučům naučí základní propagaci svého talentu, dovednosti či výrobků (workshopy, prezentace).

Nové kořeny

Projekt je realizován za podpory Nadace O2.

Nadace O2 logo cmyk

Doba realizace: 1552020 – 31. 8. 2021

Kontaktní osoba:  Benoit Wyn 

Projektové aktivity podporují imigranty a jejich rodinné příslušníky, kteří se rozhodli žít v České republice. Projekt u cílové skupiny usiluje o posílení komunikačních kompetencí, zlepšení porozumění sociokulturnímu rámci a vytváření nových vazeb v přijímající společnosti.  Projekt imigrantům nabízí dvě pravidelné vzdělávací aktivity – diskuzní klub a sociokulturní výlety (exkurze).

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI S PORUCHAMI ZRAKU

Projekt podpořil Nadační fond Českého rozhlasu.

 

Nadacni fond CRo H RGB

Cílem a účelem projektu je založení výtvarného ateliéru pro děti s poruchami zraku a nevidomé, s metodou používání všech smyslů vnímání člověka, metoda vychází z psychologie Rudolfa Steinera a učí děti cítit a prožívat barvy i přes zrakové postižení. Realizátorka má osobní zkušenost s dítětem s vícečetným postižením, vzdělání v architektuře, zkušenost s výtvarným uměním. Projekt bude poskytován dětem zdarma, individuální výtvarné hodiny, 2 děti denně každý pracovní den. Děti budou dojíždět v doprovodu pracovnice ZŠ Loretánská.

CIC tímto projektem podporoval realizaci nápadu a rozjezd samostatného programu naší klientky Larissy Ruzjak, z něhož budou mít prospěch děti s poruchami zraku i jejich rodiny.

ROVNOST A ROZDÍLNOST – KOMPLEXNÍ PODPORA PEDAGOGŮ PŘI ZAPOJOVÁNÍ PRINCIPŮ MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY A INKLUZE DO ŽIVOTA ŠKOLY

V projektu jsme partnery o.p.s. Člověk v tísni, programu Varianty. Nabízíme v něm školám jedinečnou možnost využít a společně dotvářet vzdělávací program vzhledem k potřebám a konkrétní situaci na vlastní škole. Cílem projektu je podporovat školy i jednotlivé pedagogy v začlenění principů multikulturní výchovy a inkluzivního vzdělávání do života škol. Kurzy jako Filozofie pro dětiMěření postojůPráce s heterogenní skupinou - čeština jako druhý jazyk a interkulturní dovednosti (náš vklad do projektu), nebo Persona Dolls pomáhají pedagogům uplatnit tyto principy v konkrétních vyučovacích hodinách.

SPOLEČNÝ KRAJ – KLUBY ORGANIZOVANÉ CIZINCI

Projekt zahrnuje zapojení aktivních cizinců z vybraných měst Středočeského kraje (Kolín, Kladno, Mělník, Kutná Hora, Poděbrady a Mladá Boleslav) a Prahy, kteří tvoří organizační tým pro pořádání vlastních aktivit. Vybraní cizinci působí jako dobrovolníci – organizátoři.  Pod vedením koordinátorky, která je rovněž cizinkou a sdílí s nimi proto zkušenost migrace a integrace do české společnosti, organizují klubové akce ve městech Středočeského kraje.a v Praze.

Projekt je podpořen MInisterstvem vnitra ČR v rámci programu na podporu integrace cizinců v roce 2015.