Archiv projektů

Mentoringové dobrovolnictví CIC v rodinách migrantů 2020

Projekt je finančně podpořen z dotačního programu Magistrátu Hlavního města Prahy "Rodinná politika".

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

Kontaktní osoba: Benoit Wyn   

Projektové aktivity podpořily rodiny s migrační minulostí trvale žijící v Praze, které jsou oproti rodinám českých občanů zranitelnější z důvodu různě vysoké jazykové bariéry, absence sociálních vazeb v novém prostředí, neznalosti prostředí a kulturních vzorců a dalších handicapů.

Projekt rodinám nabídl mentoring a dobrovolníky-mentory podpořil v jejich vzdělávání. 
Projekt také přispěl k vylepšení metodického vedení programu prostřednictvím konzultací s externími odborníky.

Pro nově příchozí rodiny 2020

Projekt je finančně podpořen z dotačního programu Magistrátu Hlavního města Prahy "Rodinná politika".

Logo MHMP

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová

Projektové aktivity jsou určeny rodinám s migrační minulostí trvale žijícím v Praze, které jsou oproti rodinám českých občanů zranitelnější z důvodu různě vysoké jazykové bariéry, absence sociálních vazeb v novém prostředí, neznalosti prostředí a kulturních vzorců a dalších handicapů. 

Projekt rodinám nabízí komplex na sebe navazujících aktivit: Rodinný kurz, Informační semináře pro rodiče, Podpůrnou skupinu pro rodiče.

REALIZACE AKCÍ OTEVŘENÉHO KLUBU, ČEŠTINY, NÁBOR DOBROVOLNÍKŮ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ CIZINCE, AKTUALIZACE ROZCESTNÍKU

Projekt je spolufinancován z programu: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.

 logolk 0

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020

Kontaktní osoba: Michaela Límová

Aktivity projektu spočívají v realizaci:

 • Podpora ve výuce češtiny před nástupem do základní školy, 2. stupeň: Kurz češtiny pro žáky – cizince po příchodu do ČR – srpen 2020, letní intenzívní kurz s dotací 40 VH  ​​
 • Nábor dobrovolníků pro nově příchozí děti a dospělé z řad středoškoláků a vysokoškoláků /4-6 seminářů v rámci jejich výuky/
 • Akce Otevřeného klubu pro rodiny s nově příchozím dítětem-cizincem a české rodiny 
 • Aktualizace Rozcestníku pro snazší inkluzi dětí s OMJ. 

Rozcestník je dostupný zde.

ROZMACH

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 071.

Logo OPZ barevné

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007612

Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Kontaktní osoba: Barbora Machová

Projekt je zaměřen na rozvoj služby odborného sociálního poradenství cizincům ve Středočeském a Libereckém kraji.

Cílem projektu je zkvalitnit službu odborného sociálního poradenství CIC ve Středočeském a Libereckém kraji.

SPOLUžáci

Projekt je financován grantovým programem Pepco. 

pepco

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020

Kontaktní osoba: Michaela Hörzenbergerová

Projekt SPOLUžáci je zaměřen na podporu integrace dětí cizinců ze základních a mateřských škol v Kolíně. Vychází z přesvědčení, že (nejen) ve vzdělávání by startovní čára měla být stejná pro všechny děti. Děti cizinců jsou ale kvůli neznalosti jazyka od začátku vzdělávání v nevýhodě.

Asistence na pracovištích OPC OAMP ve Středočeském kraji 2019

Podpořeno státní dotací z programu "Integrace cizinců 2019" financovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Logo CMYK

Realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2019

Kontaktní osoba: Dita Kašperová

Asistenční služby cizincům ze třetích zemí jsou poskytovány na odděleních pobytu cizinců OAMP pro Středočeský kraj, a to Pracoviště OPC Kladno, Severní 2952, působnost: okresy Kladno a Rakovník, a Pracoviště OPC Kutná Hora, Hornická 642, s působností okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk. V rámci asistenčních služeb jsou cílové skupině předávány všeobecné informace, poskytováno odborné sociální poradenství ve věcech pobytu, informace o službách CIC a dalších organizací relevantní dle situace konkrétního cizince, je nabízena přímá asistence při projednávání záležitosti cizince na přepážce. Asistenční služby jsou poskytovány na pracovišti Kutná Hora vždy ve středu 9-12, na OPC Kladno od 9 do 17 hodin. V tomto čase zde je přítomen sociální pracovník CIC.

REALIZACE AKCÍ OTEVŘENÉHO KLUBU, ČEŠTINY, DOUČOVÁNÍ A ROZCESTNÍKU, PODPORA ŽÁKŮ CIZINCŮ BRZY PO PŘÍCHODU DO ČR V ZAČLENĚNÍ DO ŠKOLY

Projekt je spolufinancován z programu: Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.

logolk 0

Doba realizace: 1. 4. – 31. 12. 2019

Kontaktní osoba: Michaela Límová

Aktivity projektu spočívaly v:

 • Realizaci akcí Otevřeného klubu pro rodiny s nově příchozím dítětem-cizincem a české rodiny.
 • Podpoře ve výuce češtiny před nástupem do ZŠ a doučování v jeho průběhu. Podpoře v zařazení do mimoškolních aktivit.
 • Tvorbě Rozcestníku pro snazší inkluzi dětí s OMJ. Rozcestník je dostupný zde.

REALIZACE DEPISTÁŽNÍ ČINNOSTI O RODINÁCH CIZINCŮ ŽIJÍCÍCH V RŮZNÝCH LOKALITÁCH LIBERECKÉHO KRAJE

Realizovaný účel byl spolufinancován z prostředků Libereckého kraje.

logolk 0

Doba realizace: 1. 9. 2018  – 31. 12. 2018

Kontaktní osoba: Michaela Límová

Projekt byl realizován v období 1.9. do 31.12.2018. Aktivity projektu spočívaly v depistáži situace cizinců se zaměřením na rodiny se školními  dětmi, jejich potřeb v oblasti vzdělávání a podpory ze strany školského systému i obcí, a to zejména v hospodářsky slabších oblastech Libereckého kraje. Depistáž byla prováděna terénní formou.  Byly kontaktovány základní a mateřské školy v jednotlivých obcích pro zjištění počtu žáků a zjištění potřebné míry podpory pedagogů při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Byly kontaktovány obce, sociální odbory ORP, ke zjištění počtu nově příchozích rodin v obci a potřeb v oblasti zapojení dětí do vzdělávacího systému; dále Pedagogicko psychologická poradna, NIDV- krajský poradce pro pedagogy vyučující žáky cizince. Města a obce, které byly zahrnuty do depistážní činnosti, jsou: Frýdlant, Hejnice, Lázně Libverda, Bulovka, Stráž pod Ralskem, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Semily, Cvikov, Jablonné v Podještědí, Rynoltice a Česká Lípa. Byly předávány informace o existujících zdrojích podpory, o jejichž funkčnosti je realizátor projektu přesvědčen.

Češi a cizinci - mluvíme spolu

Projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2016.

Logo CMYK

Doba realizace: březen – prosinec 2016

Projekt je zacílen na oslovení české veřejnosti prostřednictvím audiovizuálních i písemných záznamů příběhů cizinců, konkrétních a skutečných (komunikačních i jiných životních) situací, při nichž se Češi s cizinci potkávají a naopak. Jeho cílem je představovat cizince žijící v ČR objektivnějším způsobem, než jak je problematika integrace často zobrazována v běžných médiích a vedle toho předávat české veřejnosti i užitečné nástroje, jak vstřícně, bez předsudků či se zbytečnými zábranami překlenovat některé komunikační potíže vyplývající z kontaktu s osobou s dosud nedostatečnými jazykovými či sociokulturními kompetencemi.

V rámci projektu byly připravovány audiovizuální spoty, sbírány příběhy klientů CIC a dalších cizinců, jež budou všechny představeny v rámci informační kampaně i v rámci informačních seminářů pro školy a veřejné instituce.

ZAPOJ SE! - PROGRAMY PRO ZAPOJENÍ MIGRANTŮ A ČESKÉ MAJORITY

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

eea fondy

Doba realizace: 1. 8. 2014  – 30. 4. 2016

Kontaktní osoba: Vladislav Günter

Projekt je zaměřen na podporu rovných příležitostí migrantů při výkonu zaměstnání a zapojování do běžného vzdělávacího systému dětí migrantů. Prostřednictvím zapojování příslušníků majority a osvětového působení i skrze vzdělávání pracovníků v přímé péči projekt dodá nové nástroje ochrany migrantů před diskriminací a podpory rovných práv v obou vytyčených oblastech. V rámci projektu vznikají nové metodiky sociální práce CIC s migranty a již úspěšně probíhá nový formát výuky: rodinné kursy češtiny pro cizince. Vedle toho projekt nabízí i řadu veřejných akcí (besed) na uvedená témata i mediální školení zaměstnanců CIC. Hlavním výstupem pak bude publikace shrnující v průběhu projektu nasbírané kazuistiky a příklady dobrých praxí. Odbornými garanty projektu jsou META - společnost pro příležitosti mladých migrantů a JUDr. Radka Medková.

U příležitosti jejího vydání jsme před koncem projektu také uspořádali veřejnou besedu v Evropském domě v Praze.

SPOLEČNÝ KRAJ - S CIZINCI JAKO S NAŠINCI

Podpořeno Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF) a Ministerstvem vnitra ČR.

EU vlajkaLogo CMYK

Doba realizace: 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015

Kontaktní osoba: Vladislav Günter

Projekt je zaměřen na rozvíjení spolupráce mezi poskytovateli služeb cizincům ve Středočeském kraji a zástupci obcí zapojenými do integrace cizinců na místní úrovni, mezi místními institucemi i rodinnými centry s cílem efektivního a aktivnějšího zapojení majority v této oblasti. Součástí projektu je i oslovení české veřejnosti prostřednictvím mediálních aktivit - kampaně, aktualizace a rozšíření materiálů oslovujících českou veřejnost s hlubším zájmem o migrační a integrační problematiku: příručka pro dobrovolníky a příručka "Jak efektivně komunikovat s cizincem".

Kampaň ČEŠI A CIZINCI - MLUVME SPOLU!

Příručka pro snadnější porozumění - my a cizinci

Jak a proč být průvodcem cizince - příručka (nejen) pro dobrovolníky

AAD2-ASISTENCE AZYLANTŮM A OSOBÁM S DOPLŇKOVOU OCHRANOU

Podpořeno Evropským uprchlickým fondem (EUF).

EU vlajkaLogo CMYK

Doba realizace: 1.1. 2014 – 30. 6. 2015

Kontaktní osoba: Lucie Ditrychová

S podporou Evropského uprchlického fondu realizujeme poradenství osobám s udělenou mezinárodní ochranou (azylem) a osobám s doplňkovou ochranou. Projekt nabízí: sociálně právní poradenství, asistenci při jednání na úřadech a uplatňování nároků včetně SIP, pomoc s žádostí a státní občanství ČR, pomoc při vyhledání zaměstnání včetně rekvalifikací, pomoc při zajištění léků a zdravotnických pomůcek. Služba je poskytována v poradně v Praze na adrese Kubelíkova 55, Praha 3, dále v poradně v Kolíně, Mladé Boleslavi a v Liberci, a také v terénu dle domluvy.

CHCEME TU USPĚT

Podpořeno Evropským sociálním fondem - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

esf do archivu projektu

Doba realizace: 1. 5. 2013 – 31. 4. 2015

Kontaktní osoba: Lenka Kubičárová

Hlavním cílem projektu je podpořit nezaměstnané cizince žijící trvale ve Středočeském kraji, při vstupu na český trh práce.

UPGRADE - INCREASE YOUR POTENTIAL!

Podpořeno Evropským sociálním fondem - Operační program Praha Adaptabilita.

upgrade logo archiv projektu

Doba realizace: 1.1. 2015 – 31.10. 2015

Kontaktní osoba: Kateřina Ošancová

Cílem projektu je podpořit cizince v Praze při jejich vstupu nebo ke zlepšení jejich postavení na trhu práce. Jde o skupinu cizinců, kteří nepotřebují v ČR povolení k zaměstnání a jsou buď nezaměstnaní anebo pracují na nekvalifikovaných pozicích a to zejména ti, jenž jsou při hledání pracovního uplatnění dále znevýhodněni např. z důvodu zdravotních, péčí o závislé členy rodiny, vyšším či naopak nízkým věkem, chybějící kvalifikací, dlouhodobou nezaměstnaností apod.. Smyslem projektu je u této cílové skupiny podpořit obecné kompetence pro efektivní hledání zaměstnání i specifickou kvalifikaci, a pomoci získat uplatnění na odpovídajících pracovních pozicích. Mezi klíčové aktivity projektu patří systematické pracovní poradenství, profesní diagnostika, jobkluby, specifické vzdělávací/rekvalifikační kurzy, včetně kurzů českého jazyka a podpora formou mzdových příspěvků zaměstnavateli. Výstupem projektu budou rovněž dva info letáky pracovněprávního poradenství pro cizince - férové zaměstnání, v různých jazykových mutacích.

OPEN MINDED CLUB

Podpořeno fondem eBay Foundation.

eBay Foundation Logo

Doba realizace: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2015

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová

Open Minded Club = Otevřený klub pro otevřené lidi

 • Společenské aktivity (výlety, diskuse, prezentace, večery deskových her apod.) pro cizince i české spoluobčany.
 • Prostor pro rozvíjení dialogu  mezi cizinci a majoritou.
 • Podporuje zapojení cizinců do českého prostředí, navázání společenských sítí a rozvíjení komunitního života.
 • Ve středočeských městech Kolín, Mladá Boleslav, Kladno, Mělník, Poděbrady, Kutná Hora.

PROJEKT „ZKUSTE UČIT VÁŠ JAZYK: CIZINCI JAKO LEKTOŘI JAZYKŮ"

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

upgrade logo archiv projektu

Doba realizace: 1. 6. 2013 – 31. 12. 2014

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit nový kurz lektorských dovedností, tentokrát pro cizince trvale žijící v Praze, kteří chtějí učit svůj jazyk, zejména ruštinu a vietnamštinu. Formát kurzu byl založen na stávajícím kurzu lektorských dovedností pro výuku češtiny, který CIC pořádá již několik let.

V rámci projektu proběhly dva pilotní kurzy lektorských dovedností pro cizince včetně praxí. Tyto kurzy byly zdarma.

 

PROJEKT PUSH UP - PŘÍLEŽITOST UPLATNIT SVOU HODNOTU

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

upgrade logo archiv projektu

Doba realizace: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2014

Cílem programu bylo naučit účastníky efektivně hledat práci a umožnit účastníkům zvýšit si kvalifikaci nebo se naučit něco nového a zvýšit tak své šamce najít práci.

OUR FIRST TIME - EVROPSKÝ DOBROVOLNÍK V CIC POPRVÉ

EU vlajka Mládež v akci

Doba realizace: 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014

Centrum pro integraci cizinců se zúčastnil projektu Evropské dobrovolné služby v rámci, které hostila dobrovolnici z Ukrajiny. Ta v CIC pomáhala s propagací, evaluací a komunikací s klienty.

 

GENERACE 1,5

Projekt je financován z prostředků Nadace Komerční banky, a.s. Jistota.

logo

Doba realizace: 1. 4. 2020 – 31. 5. 2021

Kontaktní osoba: Kristýna Šlajsová

Mladí migranti (12 – 18 let) prožívají v novém prostředí krizi: ztratili přátele, dosavadní jistoty, nerozumí jazyku okolí, cítí se izolovaní, často se uzavírají do sebe nebo mohou reagovat agresivně. V rámci projektu jim odborný tým pomůže při hledání nového sebevědomí a vlastního místa v přijímající společnosti.

ATELIÉR TALENTŮ

Podpořeno fondem eBay Foundation a Magistrátem hlavního města Prahy.

eBay Foundation Logo    Logo MHMP           

Kontaktní osoba: Valery Senichev

Mezi našimi klienty jsou lidé s různými dovednostmi a talenty. Zatím se jim však nedařilo je v české společnosti využít v dostatečné či odpovídající míře.

Cílem Ateliéru talentů je tak vytvořit prostor a pomoci klientům tyto dovednosti rozvinout, představit a potenciálně na nich vystavit svou budoucí samostatnou činnost. Příklady dovedností a talentů mohou být jak výtvarné nadání a design, hudební nebo pohybové nadání, tak gastronomické dovednosti, znalost méně obvyklých jazyků a podobně. V rámci Ateliéru se klienti díky odborným koučům naučí základní propagaci svého talentu, dovednosti či výrobků (workshopy, prezentace).

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI S PORUCHAMI ZRAKU

Projekt podpořil Nadační fond Českého rozhlasu.

 

Nadacni fond CRo H RGB

Cílem a účelem projektu je založení výtvarného ateliéru pro děti s poruchami zraku a nevidomé, s metodou používání všech smyslů vnímání člověka, metoda vychází z psychologie Rudolfa Steinera a učí děti cítit a prožívat barvy i přes zrakové postižení. Realizátorka má osobní zkušenost s dítětem s vícečetným postižením, vzdělání v architektuře, zkušenost s výtvarným uměním. Projekt bude poskytován dětem zdarma, individuální výtvarné hodiny, 2 děti denně každý pracovní den. Děti budou dojíždět v doprovodu pracovnice ZŠ Loretánská.

CIC tímto projektem podporoval realizaci nápadu a rozjezd samostatného programu naší klientky Larissy Ruzjak, z něhož budou mít prospěch děti s poruchami zraku i jejich rodiny.

ROVNOST A ROZDÍLNOST – KOMPLEXNÍ PODPORA PEDAGOGŮ PŘI ZAPOJOVÁNÍ PRINCIPŮ MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY A INKLUZE DO ŽIVOTA ŠKOLY

V projektu jsme partnery o.p.s. Člověk v tísni, programu Varianty. Nabízíme v něm školám jedinečnou možnost využít a společně dotvářet vzdělávací program vzhledem k potřebám a konkrétní situaci na vlastní škole. Cílem projektu je podporovat školy i jednotlivé pedagogy v začlenění principů multikulturní výchovy a inkluzivního vzdělávání do života škol. Kurzy jako Filozofie pro dětiMěření postojůPráce s heterogenní skupinou - čeština jako druhý jazyk a interkulturní dovednosti (náš vklad do projektu), nebo Persona Dolls pomáhají pedagogům uplatnit tyto principy v konkrétních vyučovacích hodinách.

SPOLEČNÝ KRAJ – KLUBY ORGANIZOVANÉ CIZINCI

Projekt zahrnuje zapojení aktivních cizinců z vybraných měst Středočeského kraje (Kolín, Kladno, Mělník, Kutná Hora, Poděbrady a Mladá Boleslav) a Prahy, kteří tvoří organizační tým pro pořádání vlastních aktivit. Vybraní cizinci působí jako dobrovolníci – organizátoři.  Pod vedením koordinátorky, která je rovněž cizinkou a sdílí s nimi proto zkušenost migrace a integrace do české společnosti, organizují klubové akce ve městech Středočeského kraje.a v Praze.

Projekt je podpořen MInisterstvem vnitra ČR v rámci programu na podporu integrace cizinců v roce 2015.