Vytisknout

Slovníček zaměstnance

 

 

HRUBÁ MZDA
 • mzda před odečtením daně, zdravotního a sociálního pojištění,
 • výši hrubé hodinové nebo měsíční mzdy máte uvedenou v pracovní smlouvě, mzdovém výměru nebo na výplatní pásce

 

ČISTÁ MZDA
 • částka, kterou dostanete hotově nebo na bankovní účet,
 • zaměstnavatel už zaplatil daň, případně i zdravotní a sociální pojištění,

 

ZÁKONNÉ PŘÍPLATKY

Jako zaměstnanec máte nárok na vyšší mzdu:

 •  za hodiny odpracované přesčas (o 25 %) nebo náhradní volno,
 •  za práci ve svátek (o 100%) nebo náhradní volno,
 •  za práci v noci nebo o víkendu (o 10%),
 •  za práci ve škodlivém prostředí.

 

PRÁCE PŘESČAS

Mzda, kterou máte sjednanou v pracovní smlouvě nebo ve mzdovém výměru je za 40 hodin týdně. Vše, co odpracujete nad tyto hodiny, Vám zaměstnavatel musí zaplatit. Práci přesčas vám může zaměstnavatel nařídit maximálně v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce, a ne více než 8 hodin týdně.

Cokoliv nad tento rozsah (nad 150 hod/rok a 8 hod/týdně) je možné pouze po dohodě s vámi. V obou případech Vám ale za odpracovanou hodinu náleží Vaše hodinová mzda + minimálně 25% příplatek nebo náhradní volno. 

 

NÁHRADA MZDY

Peníze, které dostanete za dny, kdy nepracujete, ale máte nárok na mzdu (např. první dny pracovní neschopnosti, dovolená, svátek, návštěva lékaře, svatba, pohřeb atd.).

 

DAŇOVÉ ÚLEVY
 • Jako zaměstnanec můžete platit nižší daň ze mzdy nebo vám po vyúčtování na konci roku část zaplacené daně vrátí (= slevy na dani). Slevu mají například studenti, lidé v důchodu, osoba se zdravotním postižením, pokud máte děti nebo nezaměstnaného manžela/-ku.
 • Můžete žádat více slev najednou, zaměstnavateli musíte přinést doklady, které potvrzují váš nárok (slevu na dítě žádá jeden z rodičů).

 

BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
 • zaměstnavatel vám musí dát školení o tom, jak dodržovat bezpečnost při práci a chránit své zdraví,
 • musí vás seznámit s riziky vaší práce, a pokud to práce vyžaduje, dát vám bezplatně ochranné pomůcky,
 • jako zaměstnanec můžete odmítnout vykonat práci, která vážně ohrožuje vaše zdraví nebo život.

 

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
 • zaměstnavatel může chtít, abyste před uzavřením pracovní smlouvy prošel vstupní prohlídkou u lékaře (nejčastěji závodní lékař),
 • prohlídku nehradí zdravotní pojišťovny – měl by ji hradit zaměstnavatel,
 • při skončení pracovního poměru projdete výstupní prohlídkou u lékaře, lékař zjistí váš aktuální stav, a zda v práci nedošlo k poškození vašeho zdraví (prohlídka je důležitá, pokud by se později zjistila nemoc z povolání).

 

PRACOVNÍ NESCHOPNOST (tzv. „neschopenka“)
 • situace, kdy ze zdravotních důvodů nemůžete dočasně vykonávat vaši práci,
 • informujte včas svého zaměstnavatele nebo nadřízeného, že jste nemocný a nepřijdete do práce,
 • nechte si od lékaře vystavit neschopenku – potvrzení o pracovní neschopnosti. Od roku 2020 lékaři vystavují elektronicky tzv. e-neschopenku: papírový díl neschopenky je pro vás (pro další kontrolu u lékaře). Zaměstnavatel dostane informace o neschopence elektronicky od ČSSZ.
 • v průběhu pracovní neschopnosti poslouchejte pokyny lékaře a dodržujte časy tzv. vycházek, které vám lékař napíše,
 • v průběhu pracovní neschopnosti k vám kdykoliv může přijít kontrola (pokud zjistí, že nedodržujete stanovený léčebný režim, může vám být náhrada mzdy nebo nemocenská snížena nebo odebrána; v prvních 14 dnech nemoci to může být i důvod pro ukončení pracovního poměru)
 • pracovní neschopnost musí ukončit lékař písemným potvrzením, které předáte zaměstnavateli

 

NEMOCENSKÁ
 • peníze, které dostáváte v průběhu nemoci místo mzdy (přibližně 60% mzdy),
 • prvních 14 dnů nemoci vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, od 15. dne dostáváte nemocenskou z nemocenského pojištění (platí ČSSZ); max. do 380 dní
 • nárok na nemocenskou máte také, když vám skončil pracovní poměr a vy onemocníte do 7 dnů od skončení pracovního poměru

 

PRACOVNÍ ÚRAZ
 • zaměstnavatel musí písemně zaznamenat všechny nahlášené pracovní úrazy, dobře si přečtěte záznam o úrazu, především kdo je za úraz zodpovědný,
 • pracovní úraz musíte vždy nahlásit nadřízenému, ať už se stal vám nebo jinému zaměstnanci,
 • jde o úraz, který se stal při výkonu práce,
 • s uznaným pracovním úrazem máte nárok na:
  1. náhradu ztraceného výdělku
  2. zaplacení nutných nákladů na léčení 
  3. bolestné (stanovuje lékař)
 • to je stejné pro nemoc z povolání – lékař vám zjistí nemoc, která vznikla v důsledku výkonu práce 

 

OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY 
 • náhrada mzdy za dobu, kdy musíte ošetřovat nemocného člena rodiny (platí i u péče o zdravé dítě mladší 10 let, když školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno např. z důvodu epidemie, karantény).
 • dostáváte 60% vaší průměrné mzdy po dobu max. 9 kalendářních dní (pokud jste osamělý rodič pečující o dítě, máte nárok po dobu max.16 dní)
 • zaměstnavateli musíte doručit formulář potvrzený lékařem (pokud potřebujete ošetřovat dítě nebo člena rodiny déle než 9 dnů (osamělý rodič 16 dnů), máte nárok na volno v práci, ale nedostáváte za tuto dobu náhradu mzdy).

 

PŘÍPADY PRACOVNÍHO VOLNA

a) volno se mzdou: 

 • doba vašeho ošetření u lékaře
 • účast na vaší svatbě nebo svatbě dětí
 • převoz manželky do porodnice a zpět
 • úmrtí manžela, druha nebo dítěte
 • účast na pohřbu manžela, druha, dítěte, rodiče nebo sourozence
 • doprovod přímého rodinného příslušníka k lékaři

 

b) volno bez mzdy: 

 • účast na svatbě vašeho rodiče
 • účast při porodu
 • doprovod ostatních rodinných příslušníků k lékaři
 • stěhování (max. 2 dny)
 • hledání nového zaměstnání (max. 0,5 dne v týdnu po dobu výpovědní doby, pokud dal výpověď zaměstnavatel vám, je toto volno s náhradou mzdy)

 

PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI

Zaměstnavatel vás musí převést na jinou práci, pokud: 

 • nemůžete práci vykonávat ze zdravotních důvodů (v důsledku nemoci z povolání, ohrožení touto nemocí nebo pracovního úrazu),
 • jste těhotná, kojící, nebo matka dítěte mladšího 9 měsíců (práce ohrožuje vaše zdraví),
 • pracujete v noci a podle lékařského posudku toho nejste schopen.

 

Zaměstnavatel vás může převést na jinou práci bez vašeho souhlasy, když:

 • porušujete pracovní kázeň,
 • jste trestně stíhaný v souvislosti s výkonem zaměstnání (např. majetková trestná činnost),
 • ostatní změny práce s vámi zaměstnavatel musí dohodnout, všechny změny zaměstnavatel musí písemně uvést do pracovní smlouvy.

 

PRACOVNÍ CESTA

Pokud vás zaměstnavatel dočasně vyšle mimo místo výkonu práce, musí vám zaplatit cestovní náhrady:

 • stravné (pokud trvá min. 5 hodin),
 • cestovné (podle jízdenek nebo počtu km).

 

OCHRANNÁ DOBA
 • je to doba, kdy vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď, např. doba pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, těhotenství, doba mateřské a rodičovské dovolené,
 • to neplatí, pokud vám skončí pracovní poměr na dobu určitou,
 • ochranná doba také neplatí, pokud vám zaměstnavatel dává výpověď proto, že se firma nebo její část zruší.

Pozor! Pokud dostanete výpověď a ve výpovědní době onemocníte, přestává výpovědní doba běžet a opět se bude počítat, až skončí vaše pracovní neschopnost. 

Pozor! Pokud dostanete výpověď v době, kdy jste těhotná, vztahuje se na vás ochranná doba a výpověď je neplatná (i pokud jste o těhotenství nevěděla). 

 

ODSTUPNÉ

Peníze, které vám zaměstnavatel musí vyplatit, pokud ukončíte pracovní poměr dohodou z důvodu organizačních změn, nebo vám z těchto důvodů dá zaměstnavatel výpověď.

Výše odstupného:

 • 1 měsíční mzda, pokud jste u zaměstnavatele pracoval méně než 1 rok,
 • 2 mzdy, pokud jste u zaměstnavatele pracoval 1 – 2 roky,
 • 3 mzdy, pokud jste u zaměstnavatele pracoval více než 2 roky,

 

Ukončení práce pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání -> odstupné je 12x měsíční mzda.

Pozor! Z odstupného se neplatí zdravotní ani sociální pojištění, pouze daň. 

 

POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ (dříve „zápočtový list“)
 • potvrzení o době trvání pracovního poměru,
 • při skončení pracovního poměru vám ho zaměstnavatel musí vydat i bez vyžádání.

 

Potvrzení o zaměstnání musí obsahovat: 

 • o jaké zaměstnání se jednalo,
 • od kdy do kdy trvalo,
 • druh pracovního poměru,
 • dosaženou kvalifikaci,
 • zda pracovní poměr skončil z důvodů porušení pracovních povinností,
 • jak dlouho bylo placeno důchodové pojištění.

 

Pro úřad práce budete potřebovat ještě údaje o výši průměrného výdělku – může být na odděleném potvrzení.

 

Tento informační materiál byl vypracován v rámci projektu podpořeného Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 

Vytisknout