Vytisknout

Moje dítě začalo chodit do základní školy v ČR

V České republice je spolupráce rodičů se základní školou velmi důležitá. Škola od rodičů očekává, že budou pomáhat dítěti s učením a že budou v pravidelném kontaktu s učitelem.  Podle školy jsou rodiče odpovědní za školní výsledky dítěte a očekává se jejich pomoc s řešením problémů.

 

JAK NEJLÉPE KOMUNIKOVAT SE ŠKOLOU?
 • Hned u nástupu dítěte do školy se s ředitelem školy domluvte, kdo bude hlavní kontaktní osobou, na kterou se budete obracet (třídní učitel/třídní učitelka, výchovný poradce, metodik prevence či jiný pedagogický pracovník).
 • Napište si celé jméno, telefon, email a konzultační hodiny této kontaktní osoby.
 • Domluvte se, jakým způsobem (schůzka, telefonát, email), jakým jazykem a jak často budete komunikovat. Jak budete postupovat v případě nečekané situace či problému.
 • Škola může zajistit tlumočení při komunikaci s vámi (tlumočení zajišťuje Národní pedagogický institut na žádost školy).
 • Důležitou komunikací mezi rodičem a školou je žákovská knížka, do které se zapisují známky, omluvenky, důležitá sdělení (např. změna rozvrhu, akce školy, problémy s chováním). Většina škol používá elektronickou žákovskou knížku (např. aplikace Bakaláři), ke které na začátku školního roku dostanete přístupové údaje.
 • Ve škole probíhají pravidelně třídní schůzky – setkání rodičů s pedagogy. Rodiče dostávají informace o prospěchu dítěte a o tom, co se ve škole děje. Škola vždy očekává přítomnost rodičů.
 • Komunikujte se školou také, když se dítě necítí dobře v třídním kolektivu nebo má problém s chováním spolužáků.

 

JAK PROBÍHÁ ŠKOLNÍ ROK? JAK SE V ČESKÉ ŠKOLE KLASIFIKUJE?
 • Školní rok trvá 10 měsíců. Začíná 1. září a končí 30. června a je rozdělený na dvě pololetí. Na konci každého pololetí, 31.1. a 30. 6. dostanou děti vysvědčení (= hodnocení výsledků v jednotlivých předmětech).
 • Ve většině škol začíná výuka v 8 hodin ráno. Mladší děti mají 4 až 5 vyučovacích hodin denně, starší děti mají některé dny i odpolední vyučování. Na začátku školního roku dostane každá třída rozvrh hodin. Rozvrh hodin ukazuje, kolik hodin a jaké předměty jsou který den, můžete kontrolovat domácí přípravu dítěte a pomůcky na další den.
 • Po každé vyučovací hodině (45 minut) následuje přestávka. Velká přestávka (9:45 až 10:00) je určená na svačinu, kratší přestávky trvají 5 až 10 minut. Po dopoledním vyučování je oběd.
 • Během roku jsou různé prázdniny, státní svátky a dalších volné dny. Děti do školy nechodí, rodiče jim musejí zajistit hlídání nebo program sami.
 • Klasifikace v českých školách probíhá po celý rok, nejčastěji pomocí známek 1-5 (1 je nejlepší, 5 nejhorší).
 • Pokud má dítě na konci školního roku na vysvědčení známku 5 z některého předmětu, musí dělat opravné zkoušky. Když opravnou zkoušku neudělá, musí opakovat stejný ročník.
 • Ve škole musejí žáci dodržovat pravidla (= školní řád). Pokud dítě opakovaně a vážně porušuje pravidla, může dostat třídní důtku, ředitelskou důtku nebo horší známku z chování na vysvědčení.

 

JAKÉ POVINNOSTI MAJÍ RODIČE?
 • Pomoc s domácí přípravou – dítě doma vypracuje domácí úkoly, opakuje si učivo, připravuje se na testy. U menších dětí škola očekává, že rodiče dohlížejí na přípravu dítěte a pomáhají mu s ní. Pokud mluvíte velmi málo česky a nemůžete dítěti pomáhat s domácí přípravou, můžete požádat školu o doučování dítěte. Pokud škola takovou možnost nenabízí, můžete pro dítě najít placené doučování nebo požádat CIC či jinou organizaci o dobrovolníka.
 • Sledování známek dítěte a informací školy - rodič pravidelně sleduje známky a prospěch dítěte v žákovské knížce nebo elektronickém systému a na třídních schůzkách. V žákovské knížce potvrzuje svým podpisem, že viděl a rozuměl sdělení učitelů a školy.
 • Účast na třídních schůzkách - rodič se účastní třídních schůzek a dalších schůzek, na které je školou pozván. V případě, že se nemůže dostavit, informuje školu a zkusí domluvit jiný termín.
 • Kontrola docházky – rodič vždy omlouvá nepřítomnost dítěte ve škole. Školu informuje, nepřítomnost zapíše do žákovské knížky (důvod a podpis). Absence by měla být podložena závažnými důvody (zdraví, rodinné důvody). Dlouhou neomluvenou absenci hlásí škola příslušným úřadům. Škola očekává, že si žák nebo rodiče zjistí od spolužáků nebo třídního učitele, jaké učivo se probíralo a že si ho žák postupně doplní.

 

CO DÍTĚ DO ŠKOLY POTŘEBUJE? JAKÉ ŠKOLNÍ POMŮCKY?
 • Každá škola může vyučovat podle jiných učebnic a materiálů. Škola obvykle půjčí dětem knihy (= učebnice), půjčené učebnice musíte na konci školního roku vrátit.
 • V nižších ročnících se také používají tzv. pracovní sešity, do kterých dítě zapisuje. Na pracovní sešity musí finančně přispívat rodiče. Dále děti mají sešity různých velikostí a typů – může je zajistit škola nebo může škola požádat rodiče o zakoupení.
 • Učebnice a sešity potřebné pro konkrétní den, pití a svačinu, penál s psacími potřebami (pero, tužky, barevné pastelky) si nosí děti do školy každý den ve školní tašce.
 • Děti dále potřebují do školy sportovní oblečení na tělocvik, přezůvky do interiéru školy, pomůcky na výtvarnou výchovu (kreslení). Tyto věci si obvykle děti nechávají ve škole.
 • Škola Vám dá seznam pomůcek a potřeb, které musíte koupit, a také informaci, kolik musíte doplatit na pomůcky a potřeby, které dodává škola.
 • Kromě plateb za školní pomůcky jsou obvyklé ještě menší platby rodičů do tzv. školního fondu nebo třídního fondu. Škola za tyto peníze kupuje další pomůcky, malé odměny na školní akce atd.
 • Platby rodičů do fondu, za některé potřeby a pomůcky a za vstupy na kulturní akce jsou běžné i ve státních školách, kde je vzdělávání zdarma.

 

JAK JE TO S JÍDLEM VE ŠKOLE?
 • Rodiče obvykle zajišťují dítěti svačiny. Dítě si každý den nosí do školy pití a krabičku s jídlem na svačinu.
 • Ve školní jídelně můžete dítěti objednat a zaplatit obědy (obvykle polévka, hlavní jídlo a ovoce/salát/moučník). Přihláška ke školnímu stravování je součástí zápisových formulářů, nebo vám ve škole vysvětlí, jak postupovat.
 • Dítě může také chodit na obědy domů.

 

CO JSOU ZÁJMOVÉ KROUŽKY?  JAK FUNGUJE ŠKOLNÍ DRUŽINA?  
 • Školní družina je odpolední program pro mladší děti, není povinná a rodiče ji platí. Děti si hrají, vzdělávají se nebo chodí ven, dohlíží na ně pedagogové. Kapacitu družiny, věk dětí v družině, provozní hodiny, cenu a způsob přihlášení zjistíte ve škole.
 • Požádejte školu o seznam kroužků, které probíhají přímo ve škole nebo v blízkém Domě dětí a mládeže (DDM). Při výběru zvažujte zaměření (co dítě baví a rozvíjí ho), finanční stránku (některé jsou zdarma, jiné se platí), nebo zda kroužek vyžaduje nákup speciálního vybavení (např. drahé sportovní vybavení).
 • Děti mohou během školního roku chodit se třídou na kulturní akce nebo exkurze, vstupné platí dítěti rodiče. Škola může pro děti připravit školní výlet, školu v přírodě nebo sportovní týden. Rodiče rozhodují, zda se dítě bude účastnit, a platí dítěti náklady na ubytování, stravu a program (škola informuje rodiče o termínu a ceně).
 • Zájmové kroužky jsou pro dítě velmi důležité! Pomůže dítěti zapojit se mezi spolužáky, najít si kamarády, rozvíjet své schopnosti a především naučit se rychleji český jazyk.

 

Text ve formě letáku si můžete stáhnout ve formátu PDF

czech republic  united kingdom  ukraine  russia  bulgaria  romania  mongolia  vietnam

Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost - projekt Náš společný kraj č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006465.

Vytisknout