Vytisknout

Co dělat v případě ztráty zaměstnání?

 1. NEPOTŘEBUJETE POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ
 2. POTŘEBUJETE POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ OD ÚP 
 3. OZNAMOVACÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE K ÚP 
 4. EVIDENCE NA ÚP 
 5. CO PRO VÁS MŮŽE UDĚLAT ÚP? 
 6. JAKÉ JSOU VAŠE POVINNOSTI? 
 7. MOŽNOST PŘÍVÝDĚLKU BĚHEM EVIDENCE NA ÚP
 8. NAŠEL JSTE NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ? 
 9. VYŘAZENÍ Z EVIDENCE ÚP 
 10. Podpora v nezaměstnanosti

 

 

1. Nepotřebujete povolení k zaměstnání 

Máte trvalý pobyt, jste pod mezinárodní nebo doplňkovou ochranou, pobýváte na území ČR za účelem společného soužití rodiny s cizincem s trvalým pobytem, azylem nebo občanem ČR/EU?

 • Připravte si pracovní životopis (CV)a zjistěte si, jak se píše průvodní/motivační dopis. 
 • Pokud po ztrátě zaměstnání ihned nenastupujete k novému zaměstnavateli,můžete se evidovatjako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. Při splnění podmínek za vás platí zdravotní pojištění stát a doba evidence bude započítána do důchodového pojištění. Můžete mít také nárok na podporu v nezaměstnanosti (viz dále).
 • Hledejte si další zaměstnání.Využijte internetové portály, noviny, denní tisk, sociální sítě, pracovní agentury, veletrhy práce, kontaktujte zaměstnavatele přímo

 

Pozor! Pracovní poměr musí být vždy sjednán písemně (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) a vy musíte dostat jedno vyhotovení. 

 

2. Potřebujete povolení k zaměstnání od úřadu práce

a) Je možné, že váš pracovní poměr skončil, a tedy vám přestalo platit vaše povolení k zaměstnání. Pokud chcete změnit zaměstnavatele, musíte si zažádat o nové povolení k zaměstnání.

 

Pozor! Úřad práce před udělením pracovního povolení posuzuje situaci na místním trhu práce (test trhu práce = 30 dní). Povolení vydá, pokud jde o volné pracovní místo, na které není jiný vhodný uchazeč. 

 

b) Držitel zaměstnanecké karty má 60 dní ochranu, aby si mohl najít nového zaměstnavatele. Ochranná lhůta se počítá od 1. dne od ukončení pracovního poměru. Během této doby neztrácí legální pobytový status. 

 

3. Oznamovací povinnost zaměstnavatele k ÚP

Zaměstnavatel má oznamovací povinnost k ÚP, pokud zaměstnává cizince. Zaměstnavatel oznámí ÚP, že cizinec zal neboskončil zaměstnání nejpozději v den nástupu nebo ukončení zaměstnání.

 

4. Evidence na úřadu práce 

Kdo se může evidovat na ÚP jako uchazeč o zaměstnání? 

 • cizinci s trvalým pobytem na území ČR, uděleným azylem nebo doplňkovou ochranou, občané EU a jejich rodinní příslušníci se mohou stát uchazeči o zaměstnání
 • pokud máte jiný typ pobytu, můžete se na úřadu práce evidovat jakozájemci o zaměstnání(bez nároku na zdravotní pojištění a podporu v nezaměstnanosti)
 • uchazečem o zaměstnání nemůžete být, pokud jste zaměstnáni, studujete denní studium, pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, jste uznáni invalidními ve 3. stupni. (Poznámka: pobírání rodičovského příspěvku nebrání evidenci na úřadu práce, budete však muset plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání).
 • pokud jste dosáhli věku pro podání žádosti o důchod a na důchod vám nevznikl nárok, máte možnost být evidován jako uchazeč o zaměstnání, ale bez nároku na podporu v nezaměstnanosti

 

Jak se evidovat jako uchazeč o zaměstnání? 

 • evidujete se napobočce ÚP dle vašeho trvalého bydliště uvedeného v dokladech,
 • evidovat se můžete kdykoli po skončení předchozího zaměstnání, pokud tak ovšem učiníte do 3 pracovních dnů, bude vám evidence přímo navazovat na skončení zaměstnání,
 • na úřadu práce vyplníte 2 formuláře: žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti.

 

Co budete k evidenci potřebovat? 

 • osobní doklad (průkaz povolení k pobytu, cestovní pas),
 • potvrzení o zaměstnání (dříve zápočtový list), doklad o ukončení pracovního poměru (výpověď, dohoda, pracovní smlouva),
 • potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku (vyplnízaměstnavatel),
 • pokud máte zdravotní potíže, které vás omezují při výběru zaměstnání, musíte to doložit lékařskou zprávou nebo rozhodnutím o stupni invalidity,
 • dostanete potvrzení o tom, že jste uchazečem o zaměstnání, toto potvrzení předložte do 8 dnů vaší zdravotní pojišťovně

 

5. Co pro vás může udělat úřad práce?

 • zprostředkovává vám nabídky práce
 • vyplácí podporu v nezaměstnanosti
 • po dobu evidence za vás stát platí zdravotní pojištění (pokud to váš pobyt umožňuje, informujte se ve své zdravotní pojišťovně)
 • evidence na ÚP je rozhodující pro přiznání některých sociálních dávek
 • doba evidence na ÚP se počítá jako náhradní doba pro nárok na starobní a invalidní důchod, ato pokud máte současně nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci (při dlouhodobé či opakované evidenci se započítávají maximálně 3 roky)
 • může vám uhradit rekvalifikační kurz, který si sami vyberete u akreditovaného poskytovatele kurzů (ÚP určí limit ceny kurzu). ÚP posoudí, zda je o tuto kvalifikaci zájem na pracovním trhu. U některých kvalifikací se budete muset podrobit zdravotní prohlídce.
 • pokud je vám nabídnuta rekvalifikace a vy ji přijmete, je pro vás účast a dokončení kurzu závazná (neukončit rekvalifikaci můžete jen z vážných důvodů, jinak musíte kurz uhradit)
 • ÚP vás může zařadit do programu tzv. sdíleného zprostředkování zaměstnání k agentuře práce. Agentura práce vám může pomoc s hledáním zaměstnání. Po dobu hledání budete dále pobírat podporu v nezaměstnanosti, pokud na ni máte nárok.

 

6. Jaké jsou vaše povinnosti?

Pozor! Evidence na ÚP znamená pro uchazeče podobné povinnosti jako zaměstnání. Pokud nechcete být vyřazen z evidence, spolupracujte spracovníkem na ÚP:

 • přicházejte včas ve stanovených termínech na domluvené schůzky,
 • pokud nemůžete ze zdravotních důvodů přijít, omluvte se předem a poté doložte potvrzení od lékaře,
 • neodmítejte nabízenou práci (doporučenky) od ÚP; pokud dostanete doporučenku, dojednejte si schůzku se zaměstnavatelem a navštivte ho osobně do 3 dnů,
 • zaměstnavatel vás může přijmout nebo odmítnout, vy ale práci odmítnout bez vážných důvodů nemůžete.
 • informujte úřad práce o všech důležitých změnách (nemoc, změna bydliště či jiných údajů, změna čísla účtu, brigádní práce či přivýdělky) nejpozději do 8 dnů!

 

Z následujících důvodů můžete být vyřazeni z evidence ÚP:

 • odmítnete zaměstnání bez vážných důvodů, 
 • pokud vám ÚP zprostředkuje vhodné zaměstnání a vy ho bez vážného důvodu(vážným důvodem je například zdravotní omezení, péče o blízkou osobu či nevyplacení mzdy) ukončíte výpovědí nebo dohodou o skončení pracovního poměru, 
 • pokud s vámi zaměstnavatel ukončí pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních povinností. 

 O zařazení do evidence můžete znovu žádat po 6 měsících.

 

7. Možnost přivýdělku během evidence na ÚP

 • Pobíráte podporu v nezaměstnanosti = nemůžete si přivydělat prací. I kdyby byl váš přivýdělek velmi nízký, o podporu v nezaměstnanosti přijdete.
 • Můžete si ale přivydělat (tzv. nekolidující zaměstnání) na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) nebo pracovního poměru a současně být v evidenci ÚP bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Je to takové zaměstnání, při kterém si nevyděláte více než 7 600 Kč za měsícNemůžete si přivydělat na základě dohody o provedení práce (DPP).
 • O přivýdělku či brigádní práci informujte ÚP do 8 dnů.Práce vám nesmí bránit ve vašich povinnostech uchazeče o zaměstnání!
 • Pokud ÚP zjistí, že pracujete nelegálně nebo máte vyšší příjmy, než je dovoleno, vyřadí vás z evidence.

 

8. Našel jste nové zaměstnání?

 • informujte ÚP o novém zaměstnání ještě před nástupem do práce,
 • přineste na úřad práce novou pracovní smlouvu nebo dohodu o budoucím zaměstnání s datem nástupu,
 • k datu nástupu do nového zaměstnání vám ÚP ukončí evidenci -> přihlášení a platby zdravotního a sociálního pojištění přecházejí na zaměstnavatele.

 

9. Vyřazení z evidence ÚP

 • může k němu dojít, pokud neplníte povinnosti uchazeče o zaměstnání (viz výše),
 • ÚP vás může vyřadit zpětně k datu, kdy jste porušil povinnosti -> to může ohrozit přiznání či výplatu některých sociálních dávek,
 • od data vyřazení jste povinen platit si zdravotní pojištění sám,
 • do evidence uchazečů o zaměstnání se můžete znovu přihlásit až po 6 měsících od data vyřazení, u méně závažných porušení povinností po 3 měsících.

 

Proces vyřazení z evidence ÚP:

I. zahájení správního řízení  
 • úřad práce vás musí písemně informovat o tom, že bylo zahájeno správní řízení. Musí vás informovat také o důvodech a vašich právech a povinnostech v tomto řízení.
II. vyjádření se do protokolu  
 •  k důvodům vyřazení se můžete písemně vyjádřit a doložitnové skutečnosti (např. lékařskou zprávu).
 • na vyjádření máte zpravidla lhůtu 5 dní od zahájení řízení
III. rozhodnutí 
 • ÚP vydá písemné rozhodnutí o vyřazení, ve kterém uvede důvody a datum vyřazení
 • proti rozhodnutí můžete podat ve stanovené lhůtě odvolání, odvolání nemá odkladný účinek (stále platí původní datum vyřazení)
 • pokud vašemu odvolání nevyhoví úřad práce, předá spis Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV), to případ posoudí a rozhodne

 

10. Podpora v nezaměstnanosti

 • nárok na podporu v nezaměstnanosti (PvN) má uchazeč o zaměstnání, který odpracoval minimálně 12 měsíců během posledních 2 let
 • PvN musíte požádat úřad práce a doložit potvrzení o zaměstnání + výpověď nebo dohodu o ukončení zaměstnání
 • doba vyplácení PvN závisí na věku uchazeče (5 měsíců uchazečům do 50 let věku, 8 měsíců od 50 do 55 let, nad 55 let 11 měsíců)
 • výše podpory v nezaměstnanosti závisí na výši výdělku z posledního zaměstnání a snižuje se v průběhu doby, kdy jste uchazečem
 • pokud jste při odchodu ze zaměstnání dostal odstupné, máte nárok na PvN až po uplynutí doby, na kterou vám bude odstupné vyplaceno
 • když ukončíte zaměstnání výpovědí nebo dohodou bez vážného důvodu, výše PvN činí po celou dobu 45%
 • více informací o podpoře v nezaměstnanosti a o nároku na ni poskytne pracovník ÚP nebo na webu ÚP 

 

 

PERSPEKTIVA – služba pro nezaměstnané cizince

Nabídka služby


Perspektiva – sociální rehabilitace pomáhá cizincům při hledání práce.

Do programu přijímáme cizince, kteří mají v ČR legální pobyt, jsou nezaměstnaní (déle než tři měsíce) a mají volný vstup na trh práce.

Vytisknout