Vytisknout

Chci přihlásit dítě do základní školy v ČR

Jaká jsou základní práva a povinnosti?

Rovný přístup ke vzdělání

 • Děti cizinců mají přístup k základnímu vzdělání za stejných podmínek jako občané ČR. Mají nárok na bezplatné vzdělávání, přístup ke školnímu stravování a školním zájmovým kroužkům.
 • Na základní školu jsou přijaty děti ze všech zemí původu, se všemi typy pobytů, ale také bez legálního pobytu.

 

Povinná školní docházka v ČR
 • Děti v ČR začínají chodit do školy v 6 letech. Minimální povinná školní docházka je 9 let. Dítě ji musí splnit do věku 17 let.
 • Povinná školní docházka platí také pro všechny děti cizinců, které v České republice pobývají déle než 90 dní.
 • Když rodiče nezapíšou nebo neposílají dítě do základní školy, porušují zákon. Věc řeší Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) jako přestupek, případně trestný čin.

 

Jak vybrat základní školu?
 • V ČR jsou veřejné základní školy (zřizovatel je obec, město, městská část, kraj). Na těchto školách děti studují bezplatně.
 • Jsou zde také soukromé nebo církevní základní školy, na kterých se platí školné.
 • Některé základní školy mohou být specializované (jazykové, sportovní, matematické apod.) a mohou mít přísnější kritéria přijetí.
 • Základní škola má stupeň (1. až 5. ročník) a 2. stupeň (6. až 9. ročník). 2. stupeň je možné studovat také na víceletém gymnáziu nebo umělecké škole.

 

Spádová škola

 • Jde o školu, na kterou dítě spadá podle adresy bydliště (rozdělení měst nebo městské části do školských obvodů zjistíte na úřadě).
 • Ředitel spádové školy musí vždy přednostně přijímat žáky z daného obvodu.

 

Vlastní výběr školy

 • Rodiče mohou vybrat pro dítě i jinou než spádovou školu. Mohou se rozhodovat podle toho, jak blízko je škola k bydlišti či zaměstnání, podle specializace školy, pověsti a kvality školy či podle nabídky kurzů češtiny pro cizince.
 • Jiná než spádová škola může dítě odmítnout, jen pokud má plnou kapacitu. U specializovaných škol musí dítě splnit dopředu daná kritéria nebo projít přijímacím řízením.

 

Zápis do základní školy

Jak probíhá zápis dítěte do 1. třídy základní školy?

 • Zápis probíhá na základních školách obvykle v dubnu. K zápisu se musí dostavit děti, které mají 6. narozeniny do 31.8. Termíny zápisů a přesné podmínky najdete na webu školy nebo na webu měst a městských částí.
 • Rodič a dítě se dostaví osobně v den a čas zápisu. Rodič vyplní na místě příslušné formuláře, učitelé školy udělají pohovor s rodičem a dítětem, časté jsou i jednoduché úkoly pro děti.
 • Cílem zápisu je zjistit, zda je dítě pro školní docházku připravené (komunikace, socializace, grafomotorika). Do 30 dnů po zápise dostane rodič písemné rozhodnutí o nepřijetí. Přijatí žáci jsou uvedeni na webových stránkách školy nebo na vývěsce na dveřích školy pod registračním číslem.
 • Pokud dítě není pro školu zralé, požádá rodič o odklad školní docházky na formuláři, který dostane ve škole. Musí požádat nejpozději do 31. 5.
 • Odklad školní docházky dítěte musí posoudit a písemně doporučit pedagogicko-psychologická poradna (PPP) + odborný lékař nebo klinický psycholog.
 • Nástup do školy může být odložen maximálně do 8 let věku dítěte. Dítě s odkladem školní docházky je stále zapsané na základní škole, kde bylo u zápisu.
 • Dítě s odkladem školní docházky může navštěvovat přípravnou třídu. O zařazení dítěte rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Přípravná třída by měla pomoci dětem vyrovnat jejich vývoj, je to příprava na školní docházku.  Přípravnou třídu zřizuje zpravidla obec nebo kraj u základní školy. Děti mohou docházet do družiny základní školy. Rok strávený v přípravné třídě se nezapočítává do povinné školní docházky.

 

Jak probíhá zápis staršího dítěte a zápis v průběhu školního roku?

 • Rodič může zapsat dítě do základní školy i kdykoli během školního roku.
 • Doporučujeme podat po osobním jednání s ředitelem školy písemnou žádost (přihláška k základnímu vzdělání a zápisní list). Na písemnou žádost musí škola vydat písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte. V případě nepřijetí se můžete odvolat ke zřizovateli školy, který posoudí důvod nepřijetí, ověří kapacitu školy a pomůže dítě zařadit do jiné školy.
 • Důvodem nepřijetí nemůže být neznalost nebo malá znalost češtiny!

 

Jaké dokumenty bude základní škola u zápisu požadovat?

 • Doklad dítěte (rodný list nebo pas). Škola ho potřebuje pro identifikaci dítěte, ale nemá právo zkoumat legálnost pobytu, platnost nebo typ víza. I děti bez dokladů mají právo na základní vzdělávání.
 • Doklad rodiče (pas nebo občanský průkaz). Škola ho potřebuje k identifikaci zákonného zástupce dítěte, ale nemá právo zkoumat legálnost pobytu, platnost nebo typ víza.
 • Doklad o adrese bydliště dítěte (např. nájemní smlouva). Škola z dokladu zjistí, zda je pro dítě spádová.
 • Vysvědčení nebo jiné dokumenty z předchozí školy, pokud už dítě navštěvovalo školu v zahraničí.
 • Kartičku zdravotního pojištění dítěte. Škola tuto informaci zjišťuje, ale pokud dítě cizinec kartičku nebo pojištění nemá, nemůže to být důvod nepřijetí dítěte do školy.

 

Co následuje po přijetí dítěte do základní školy?
 • U dítěte, které nastupuje do jiné než 1. třídy, škola posoudí dosavadní docházku dítěte do školy podle doložených vysvědčení nebo ověřením jeho znalostí. Poté dítě zařadí do ročníku, ideálně podle věku, maximálně o ročník níž.
 • Dítě se učí v kolektivu jedné třídy a postupuje s ním do dalších ročníků.
 • Děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) mají nárok na podpůrná opatření – 3. stupně. Opatření se volí podle stupně znalosti češtiny každého žáka. Pro opatření 2. a 3. stupně je nutné posouzení od PPP. Podpůrná opatření jsou např. více času na práci, poskytnutí slovníku, speciální učebnice a pomůcky, úprava hodnocení, hodiny češtiny navíc, asistent pedagoga.
 • Informujte školu o tom, v čem vaše dítě bylo dobré, co ho bavilo, v čem reprezentovalo třídu nebo školu (věda, sport, umění a další schopnosti či nadání).
 • Rodič by měl být školou informován o všech důležitých změnách, které se týkají školní docházky dítěte, a tyto změny není možné udělat bez souhlasu rodiče (např. vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, přeřazení do jiné školy apod.)

 

Text ve formě letáku si můžete stáhnout ve formátu PDF

czech republic  united kingdom  ukraine  russia  bulgaria  romania  mongolia  vietnam

Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost - projekt Náš společný kraj č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006465.

Vytisknout