Narození dítěte cizince

 

JSTE CIZINKA A NARODILO SE VÁM DÍTĚ?

 
1. Co dělat? Co se ještě může stát?
 • Porodnice oznámí narození dítěte na místní matriku.
 • Matrika vystaví dítěti cca do 1 týdne český rodný list (doklad o narození, nejedná se o pobyt).
 • Musíte požádat o pobyt pro dítě v ČR do 60 dnů od narození. Můžete se rozhodnout pro lepší z pobytů obou rodičů.
 • Jestliže jeden z rodičů dítěte je občan ČR a druhý cizinec, dítě má automaticky občanství ČR, nemusíte o ně žádat. Současně může dítě mít i občanství druhého státu.
 • Musíte nechat zapsat dítě do pasu nebo dítěti nechat vystavit vlastní pas na ambasádě (neplatí pro azyl a doplňkovou ochranu).
 • Když rodiče dítěte nejsou manželé, prohlásí na matrice nebo u soudu, že je muž otcem dítěte (to je možné učinit už během těhotenství před narozením dítěte).
 • Soud rozhoduje o určení (potvrzení) otcovství nebo jeho popření (odmítnutí), pokud otec nebo matka chtějí určit otcovství nebo s ním nesouhlasí. Rodič musí dát podnět k soudu do 6 měsíců věku dítěte.
 • V ČR platí vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí do té doby, dokud děti nejsou samy schopny se živit (obvykle do skončení studia nebo přípravy na povolání).
 • Po rozvodu rozhoduje soud o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů a o stanovení výživného (finanční podpory dítěte) podle možností a majetkových poměrů rodiče.

Stane-li se, že jeden z rodičů zanedbává svou vyživovací povinnost, může se druhý rodič nebo dítě obrátit na soud.

 

2. Jak to je s vaším zdravotním pojištěním?
 • Pokud máte trvalý pobyt, azyl, jste žadatelkou o udělení mezinárodní ochrany, pod doplňkovou ochranou, jste občankou EU, anebo máte dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání a jste zaměstnána u zaměstnavatele se sídlem v ČR, máte zdravotní péči během těhotenství, zdravotní péči při porodu a poporodní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.
 • Pobíráte-li dávky peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovský příspěvek a pracovní poměr vám trvá, jste stále účastna veřejného zdravotního pojištění.
 • Máte-li dlouhodobý pobyt nebo přechodný pobyt rodinného příslušníka a nejste zaměstnána u zaměstnavatele se sídlem v ČR, musíte si sjednat komerční zdravotní pojištění cizinců v rozsahu komplexní péče

 

Komplexní zdravotní pojištění

Žijete-li v České republice dlouhodobě, potřebujete mít sjednané komplexní zdravotní pojištění. Komplexní zdravotní pojištění nabízí v roce 2016 pět pojišťoven: Pojišťovna VZP, Maxima, Slavia, Uniqa, ERGO.

 • Toto pojištění se rozsahem pokrytí blíží veřejnému zdravotnímu pojištění, ale má výjimky a omezení. Podmínky a ceny jednotlivých pojišťoven se liší, proto si dobře prostudujte nabídky různých pojišťoven a jejich smluvní podmínky. Komplexní zdravotní pojištění se může sjednat minimálně na 4-6 měsíců, maximálně na 2 roky a celé pojistné je nutné zaplatit dopředu.
 • Pojišťovny nabízí různé varianty komplexního pojištění. Základní, standardní varianta kryje péči při těhotenství a porodu jen za podmínky určité délky pojištění před otěhotněním (tzv. čekací doba).
 • Pro pokrytí zdravotní péče v souvislosti s těhotenstvím a porodem je možné sjednat speciální variantu (u Pojišťovny VZP "Novorozenec", u Slavie "Máma a miminko", u Uniqa "Komplex 2" atd.). Toto pojištění také pokrývá péči o dítě po jeho narození do doby, kdy s ním jdete domů z porodnice.
 • Dobře se informujte na tzv. čekací dobu a začátek pojistného plnění. (Příklad: Čekací doba u těhotenství je 3 měsíce - jestliže otěhotníte dříve než 3 měsíce po začátku pojištění, pak pojištění péči v těhotenství nepokryje. Podobně čekací doba u porodu může být 8 měsíců. Jestliže porodíte do 8 měsíců od začátku pojištění, pojišťovna porod nezaplatí.) Speciální varianty pro těhotenství a porod zpravidla tuto čekací dobu nemají. Můžete je tedy uzavřít, i když již jste těhotná. Mají zato vyšší cenu a minimální dobu trvání 12 měsíců.

Nemáte-li žádné pojištění nebo vaše pojištění porod nekryje, musíte sama zaplatit náklady na zdravotní péči při porodu a po porodu. (Může jít o desetitisíce, u komplikovaných případů, např. dítě v inkubátoru, až statisíce korun.)  I když pojištění máte, ale poskytnutá zdravotní péče převýší limit sjednaný v pojistné smlouvě, zbytek budete muset doplatit.

 

3. Jak to je se zdravotním pojištěním vašeho právě narozeného dítěte?

Dítě, které se narodilo rodičům s trvalým pobytem, azylantům, žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, občanům EU pracujícím nebo podnikajícím v ČR, je od narození účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

 • Můžete zaregistrovat dítě u své zdravotní pojišťovny hned po narození. Potřebujete k tomu své doklady, kartičku pojištěnce a rodný list dítěte, pojišťovna vydá pro dítě dočasnou registraci na 6 měsíců.
 • Musíte do 60 dnů od narození požádat o povolení pobytu dítěte. Po vyřízení žádosti o povolení k pobytu přineste rozhodnutí pojišťovně, pojišťovna udělá trvalou registraci.
 • aktuální postup VZP v roce 2019: VZP k první registraci dítěte požaduje ukázat potvrzení z Ministerstva vnitra, že jste podali žádost o povolení k pobytu dítěte. Tedy: nejprve podáte žádost o povolení k pobytu, potom registrujete dítě u VZP.

 

Dítě, které se narodilo rodičům s dlouhodobým pobytem a bude mít dlouhodobý pobyt, musí mít sjednané komplexní zdravotní pojištění. Komplexní zdravotní péče se rozsahem blíží veřejnému zdravotnímu pojištění, zahrnuje léčebnou i preventivní péči o dítě a očkování, má ale určitá omezení a limity. Podmínky pojišťoven se liší, vždy si důkladně prostudujte pojistné podmínky.

 • Dítě je předem vyšetřeno lékařem pojišťovny. Pojišťovna může odmítnout dítě pojistit.
 • Pojištění je možné sjednat až po jeho narození. Do té doby je dítě bez pojištění a péči musíte zaplatit.
 • Pokud máte vy jako matka sjednanou speciální variantu pojištění pro těhotenství a porod, je z tohoto pojištění hrazena zdravotní péče o dítě do té doby, kdy odejdete s dítětem z porodnice, ale maximálně do jeho 3 měsíců a pokud čerpaná péče nepřesáhne limit daný ve vaší pojistné smlouvě.

I v případě, kdy vy sama jste v systému veřejného zdravotního pojištění, protože trvá vaše zaměstnání a přitom máte dlouhodobý pobyt, vaše dítě v systému veřejného zdravotního pojištění není.

 

Další užitečné odkazy:

http://www.domavcr.cz

http://www.mighealth.net

 

Text ve formě letáku si můžete stáhnout ve formátu PDF v sekci materiály ke stažení.

Tento informační materiál byl vypracován v rámci projektu podpořeného Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí.